Nowe prawa i obowiązki w związku z walką z ASF

Prosto z Sejmu najbardziej aktualne i jeszcze gorące nowe regulacje.

Przepisy, które nakładają na koła łowieckie i myśliwych nowe prawa i obowiązki w związku z walką z  ASF i innymi chorobami zakaźnymi zwierząt

Sejm uchwalił w dniu 23 września 2016 r. ustawę  o  zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Nowe przepisy wprowadzają, określone w ustawie, nakazy, zakazy, ograniczenia, kary finansowe jak również ryczałty za odstrzał sanitarny, które mają zastosowanie do PZŁ, kół łowieckich i samych myśliwych.

Głównym celem ustawy jest usprawnienie działań prowadzonych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Zdaniem Rady Ministrów jest potrzeba uszczegółowienia przepisów prawnych obowiązujących w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz wskazania dodatkowych działań niezbędnych do skutecznego zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i zapobiegania rozprzestrzenianiu się takich chorób, a także doprecyzowania adresatów, którzy będą zobowiązani do podjęcia tych działań.

Cały komentarz przygotowany przez kol. Darka Salamończyka – link 

Zebranie myśliwych w Zaspach

W dniu 10 lipca br podczas pobytu w łowisku Zaspy Małe dwóch członków zarządu naszego koła, z inicjatywy Łowczego, zorganizowali spotkanie z miejscowymi myśliwymi.

Łowczy naszego koła Adam omówił sprawy łowieckie związane z łowiskiem.

2016-07-10 Zzaspy Małe-zebranie 02

Wiceprezes naszego koła Dariusz omówił zasady ustawy odszkodowawczej, które wejdą w życie od nowego roku i kolejny projekt zmiany Prawa łowieckiego.
Koledzy mieli możliwość przedstawienia swoich poglądów i opinii w poruszanych sprawach.

2016-07-10 Zaspy Małe-zebranie 01

Dyskusja trwała ok. 2 godzin. w sympatycznej, koleżeńskiej atmosferze urozmaiconej carpaccio z łososia przygotowane osobiście przez kol. Marka Ceglińskiego.

Czasowy zakaz noszenia broni w dniach 4-10 lipca br.

Czasowy zakaz noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na terenie Warszawy w dniach 4-10 lipca br.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji swoim rozporządzeniem z dnia 20 maja 2016 r. opublikowanym w Dz. U. z dnia 25 maja br.  poz. 715 wprowadził czasowy zakaz noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni na obszarze m. st. Warszawy w okresie od dnia 4 lipca do dnia 10 lipca 2016 r.

link: cały tekst o czasowym zakazie noszenia broni

Dariusz Salamończyk /30 maja 2016 r./

Prawo łowieckie – ustawa odszkodowawcza 20 maj 2016r

Nowelizacja ustawy –
Prawo łowieckie uchwalona w maju br.
to tzw. ustawa  odszkodowawcza

Sejm w dniu 20 maja 2016 r. uchwalił zmiany do ustawy – Prawo łowieckie. Zmiany dotyczą tylko i wyłącznie przepisów stanowiących o odpowiedzialności za szkody łowieckie. Ustawa wprowadza nowe zasady i procedurę odpowiedzialności i wypłaty za szkody łowieckie.

link: do strony z całym tekstem

Dariusz Salamończyk /25 maja 2016 r./

Ocena rzetelności raportu NIK

Oświadczenie poselskie poseł Urszuli Pasławskiej krótko ocenia rzetelność raportu NIK.
Wnioski w raporcie zdecydowanie odbiegają od ustaleń i ocen z poszczególnych kontroli
przeprowadzonych przez delegatury NIK, a ponadto kontrolę przeprowadzono w 0,31% kół łowieckich.

Wypowiedź NIK raport łowiecki

Informacje w sprawie prac parlamentarnych nad projektami zmian w Prawie łowieckim – ciąg dalszy

Tak jak sygnalizowałem w lipcu br. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przygotowała nowe sprawozdanie zawarte w druku nr 3749 wycofując poprzednie z druku 3562, przedstawiając 37 wniosków mniejszości. Niestety Sejm  w sierpniu br. nie rozpatrzył tego nowego sprawozdania. Sejm obecnej kadencji może nie zakończyć prac nad tą nowelizacją.

Teza postawiona przeze mnie, że konsekwencją nie uchwalenia tej nowelizacji będzie zakaz wykonywania polowań w Polsce (brak obwodów łowieckich) od 21 stycznia 2016 r. jest jedną z opinii prawnych.

Przedstawiam również tezę przeciwną, że od 21 stycznia 2016 r. można będzie polować w Polsce w przypadku niewykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Z pewnością utraci moc przepis art. 27 ust. 1 Prawa łowieckiego stanowiący, że:

Podziału na obwody łowieckie oraz zmiany granic tych obwodów dokonuje w obrębie województwa właściwy sejmik województwa, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiego Związku Łowieckiego, a tak-że właściwej izby rolniczej.”

W świetle orzecznictwa TK utrata mocy obowiązującej przepisu uznanego za niezgodny z Konstytucją nie oznacza unieważnienia istniejącego wcześniej stanu prawnego. Istniejący podział na obwody łowieckie  do 21 stycznia 2016 r. będzie po tej dacie uznany za prawnie doniosły i nie traci ważności pomimo utraty mocy obowiązującej przepisu, na podstawie którego został utworzony.

Zagadnienia związane z pytaniem, jaki jest wpływ orzeczenia TK na stosunki prawne ukształtowane pod rządami przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją należą do najtrudniejszych i budzących największe spory wśród prawników. W tej kwestii prezentowane są przeciwstawne tezy, zarówno w orzecznictwie SN, sądów administracyjnych i piśmiennym, od tezy uznającej konsekwentnie nieważność przepisu uznanego za niezgodny z Konstytucją, przez tezę dopuszczającą w ograniczonym stopniu retroaktywność, do tezy kwestionującej poprzednią uznającej prospektywność orzeczenia.

Na to zagadnienie nakłada się kolejny problem skutków ex tunc bądź ex nunc orzeczenia TK w płaszczyźnie dotyczącej zakresu stosowania przepisów, które utraciły moc obowiązującą, a także konstytucyjnej możliwości odroczenia terminu utraty mocy obowiązującej przepisu niezgodnego z Konstytucją.

Jak wynika z powyższych tylko zasygnalizowanych problemów skutki orzeczeń TK w ujęciu czasowym są trudne do interpretacji z uwagi na niejasne, nieprecyzyjne regulacje przepisów Konstytucji (art. 190 ust. 3 i 4). Pozwalam sobie stwierdzić, że stwarzają możliwość rozbieżnych interpretacji.

W związku z powyższym obie przeciwstawne tezy w kwestii czy będzie można polować po 21 stycznia 2016 r. czy nie, bez wykonania orzeczenia TK, mają uzasadnienia.

Moim zdaniem przewagę argumentów prawnych wynikających z orzecznictwa posiada teza za możliwością wykonywania polowań, która jest mi bliższa nie tylko jako myśliwemu ale i jako prawnikowi.

Dariusz Salamończyk
20 sierpnia 2015 r.

  1. link do przebiegu procesu legislacyjnego projektów ustaw
  2. link do projektów zmian

Uchwała SN w sprawie zakresu odszkodowań

19 maja br SN podjął uchwałę, która wyjaśnia zakres odpowiedzialności za szkody łowieckie przy braku definicji pojęcia „uprawa rolna”.
Zdaniem SN odpowiedzialność za szkody łowieckie w uprawach rolnych uważa się również  szkody wyrządzone na polu przed zasiewem.

Notatka prasowa w tej sprawie.(link)

 

Przystrzelanie broni KŁ Żerań 2015r

W sobotę 18 kwietnia br. na strzelnicy PZŁ w Suchodole
członkowie KŁ Żerań mieli możliwość przystrzelania broni
oraz szkolenia i doskonalenia strzeleckiego.
18 kwietnia 2015r przystrzelanie broni
18 kwietnia 2015r przystrzelanie broni
Koleżanki i koledzy z naszego Koła skorzystali z tej możliwości.
Strzelanie do rzutków i przystrzeliwanie broni
odbywało się pod nadzorem instruktorów strzelectwa,
członków naszego Koła.
18 kwietnia 2015r przystrzelanie broni
18 kwietnia 2015r przystrzelanie broni
20150418przystrzelanieKlzeran03p
18 kwietnia 2015r przystrzelanie broni
20150418przystrzelanieKlzeran04p
18 kwietnia 2015r przystrzelanie broni

 

Polowanie Hubertowskie – Obwód Zaspy

Zgodnie z „Planem polowań”
dnia 8-9.11.2014 w obwodzie Zaspy Małe
odbyło się „Polowanie Hubertowskie”
Zwierzyna: dzik , lis, ew. płowa
baza myśliwska Zaspy, godz. 8.00,
prowadzący Kolega Sławomir Witkowski
Na pokocie było:
jeleń ciele,
6 dzików,
sarna koza,
lis.
Król Pudlarzy Albert Zieliński
I Vice Król Janusz Rynkiewicz
II Vice Król Wiesław Breliński
III Vice Król Wojciech Zbrożek
Król Polowania Adam Rajewski.
Galeria zdjęć z polowania
(autor Dariusz Salamończyk)

Darz bór