Nowe prawa i obowiązki w związku z walką z ASF

Prosto z Sejmu najbardziej aktualne i jeszcze gorące nowe regulacje.

Przepisy, które nakładają na koła łowieckie i myśliwych nowe prawa i obowiązki w związku z walką z  ASF i innymi chorobami zakaźnymi zwierząt

Sejm uchwalił w dniu 23 września 2016 r. ustawę  o  zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Nowe przepisy wprowadzają, określone w ustawie, nakazy, zakazy, ograniczenia, kary finansowe jak również ryczałty za odstrzał sanitarny, które mają zastosowanie do PZŁ, kół łowieckich i samych myśliwych.

Głównym celem ustawy jest usprawnienie działań prowadzonych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Zdaniem Rady Ministrów jest potrzeba uszczegółowienia przepisów prawnych obowiązujących w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz wskazania dodatkowych działań niezbędnych do skutecznego zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i zapobiegania rozprzestrzenianiu się takich chorób, a także doprecyzowania adresatów, którzy będą zobowiązani do podjęcia tych działań.

Cały komentarz przygotowany przez kol. Darka Salamończyka – link 

ASF – Resort środowiska zaleca większy odstrzał dzików

Resort środowiska zaleca większy odstrzał dzików w całym kraju

09.09.2016, 11:10

W związku z ASF większy odstrzał dzików ma być prowadzony na terenie całego kraju, a nie tylko na wschód od Wisły – wynika z najnowszego zalecenia ministra środowiska dla myśliwych. Rekomendacje UE mówią, że „bezpieczna” liczba dzików to pięć osobników na 1 tys. ha.

Podjęliśmy decyzję o wybiciu dzików do poziomu zalecanego przez Unię Europejską w całej Polsce. To jest decyzja bardzo trudna, bo to tak, jakby rolnik wybijał swoje stado na własne życzenie. Zdaję sobie jednak sprawę, że ważniejsza jest kwestia ochrony polskiej gospodarki – powiedział cytowany na stronie internetowej resortu wiceminister środowiska Andrzej Konieczny.

Przekazał też, że decyzja o zwiększonym odstrzale zapadła podczas spotkania z wiceministrem rolnictwa Rafałem Romanowskim oraz przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego Lechem Blochem.

Źródło: PAP

cały art.: http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/530518,resort-srodowiska-zaleca-wiekszy-odstrzal-dzikow-w-calym-kraju.html

Czasowy zakaz noszenia broni w dniach 4-10 lipca br.

Czasowy zakaz noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na terenie Warszawy w dniach 4-10 lipca br.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji swoim rozporządzeniem z dnia 20 maja 2016 r. opublikowanym w Dz. U. z dnia 25 maja br.  poz. 715 wprowadził czasowy zakaz noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni na obszarze m. st. Warszawy w okresie od dnia 4 lipca do dnia 10 lipca 2016 r.

link: cały tekst o czasowym zakazie noszenia broni

Dariusz Salamończyk /30 maja 2016 r./

Chroniąc pole trzeba z myśliwym współpracować – art. RZ

Szkody łowieckie: Bez elektrycznego pastucha nie będzie odszkodowania za zniszczone plony

Rolnik, który nie zgodził się na zamontowanie na polu pastucha elektrycznego, nie otrzyma odszkodowania za zniszczone przez dziki plony.

Rolnik domagał się od koła łowieckiego zapłaty 4034 zł odszkodowania za szkody w uprawie kukurydzy spowodowane przez dziki. Koło łowieckie odmówiło, uzasadniając, że nie współpracował on z kołem przy zabezpieczeniu zasiewu, tzn. przy ogrodzeniu upraw pastuchem elektrycznym. Koło podnosiło, że kilkakrotnie zaproponowało rolnikowi dostarczenie palików, drutu i urządzenia elektrycznego oraz pomoc w rozłożeniu instalacji, natomiast obowiązkiem rolnika byłoby zabezpieczenia dostaw energii i dbanie o ewentualne połączenie zerwanego drutu, przy czym koło zwracałoby pieniądze za prąd.

cały art. Robert Horbaczewski 05.11.2015 Rzeczypospolita

Myśliwi odłożą strzelby

W efekcie kłótni w Sejmie wkrótce nielegalne może się stać organizowanie polowań.

– Jeśli nic się nie zmieni, w styczniu myśliwi mogą stracić w Polsce prawo do polowania. Oczywiście prawnicy mają różne poglądy w tej dziedzinie, jednak ten przeważa – mówi Marek Matysek, rzecznik Polskiego Związku Łowieckiego. – Przestaną obowiązywać przepisy o podziale województw na obwody łowieckie. Gdy znikną obwody, nie będzie możliwości polowania – wtóruje Stanisław Wziątek, poseł SLD i przewodniczący parlamentarnego zespołu łowieckiego.

cały artykuł na portalu rp.pl

Ocena rzetelności raportu NIK

Oświadczenie poselskie poseł Urszuli Pasławskiej krótko ocenia rzetelność raportu NIK.
Wnioski w raporcie zdecydowanie odbiegają od ustaleń i ocen z poszczególnych kontroli
przeprowadzonych przez delegatury NIK, a ponadto kontrolę przeprowadzono w 0,31% kół łowieckich.

Wypowiedź NIK raport łowiecki

Informacje w sprawie prac parlamentarnych nad projektami zmian w Prawie łowieckim – ciąg dalszy

Tak jak sygnalizowałem w lipcu br. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przygotowała nowe sprawozdanie zawarte w druku nr 3749 wycofując poprzednie z druku 3562, przedstawiając 37 wniosków mniejszości. Niestety Sejm  w sierpniu br. nie rozpatrzył tego nowego sprawozdania. Sejm obecnej kadencji może nie zakończyć prac nad tą nowelizacją.

Teza postawiona przeze mnie, że konsekwencją nie uchwalenia tej nowelizacji będzie zakaz wykonywania polowań w Polsce (brak obwodów łowieckich) od 21 stycznia 2016 r. jest jedną z opinii prawnych.

Przedstawiam również tezę przeciwną, że od 21 stycznia 2016 r. można będzie polować w Polsce w przypadku niewykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Z pewnością utraci moc przepis art. 27 ust. 1 Prawa łowieckiego stanowiący, że:

Podziału na obwody łowieckie oraz zmiany granic tych obwodów dokonuje w obrębie województwa właściwy sejmik województwa, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiego Związku Łowieckiego, a tak-że właściwej izby rolniczej.”

W świetle orzecznictwa TK utrata mocy obowiązującej przepisu uznanego za niezgodny z Konstytucją nie oznacza unieważnienia istniejącego wcześniej stanu prawnego. Istniejący podział na obwody łowieckie  do 21 stycznia 2016 r. będzie po tej dacie uznany za prawnie doniosły i nie traci ważności pomimo utraty mocy obowiązującej przepisu, na podstawie którego został utworzony.

Zagadnienia związane z pytaniem, jaki jest wpływ orzeczenia TK na stosunki prawne ukształtowane pod rządami przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją należą do najtrudniejszych i budzących największe spory wśród prawników. W tej kwestii prezentowane są przeciwstawne tezy, zarówno w orzecznictwie SN, sądów administracyjnych i piśmiennym, od tezy uznającej konsekwentnie nieważność przepisu uznanego za niezgodny z Konstytucją, przez tezę dopuszczającą w ograniczonym stopniu retroaktywność, do tezy kwestionującej poprzednią uznającej prospektywność orzeczenia.

Na to zagadnienie nakłada się kolejny problem skutków ex tunc bądź ex nunc orzeczenia TK w płaszczyźnie dotyczącej zakresu stosowania przepisów, które utraciły moc obowiązującą, a także konstytucyjnej możliwości odroczenia terminu utraty mocy obowiązującej przepisu niezgodnego z Konstytucją.

Jak wynika z powyższych tylko zasygnalizowanych problemów skutki orzeczeń TK w ujęciu czasowym są trudne do interpretacji z uwagi na niejasne, nieprecyzyjne regulacje przepisów Konstytucji (art. 190 ust. 3 i 4). Pozwalam sobie stwierdzić, że stwarzają możliwość rozbieżnych interpretacji.

W związku z powyższym obie przeciwstawne tezy w kwestii czy będzie można polować po 21 stycznia 2016 r. czy nie, bez wykonania orzeczenia TK, mają uzasadnienia.

Moim zdaniem przewagę argumentów prawnych wynikających z orzecznictwa posiada teza za możliwością wykonywania polowań, która jest mi bliższa nie tylko jako myśliwemu ale i jako prawnikowi.

Dariusz Salamończyk
20 sierpnia 2015 r.

  1. link do przebiegu procesu legislacyjnego projektów ustaw
  2. link do projektów zmian

Uchwała SN w sprawie zakresu odszkodowań

19 maja br SN podjął uchwałę, która wyjaśnia zakres odpowiedzialności za szkody łowieckie przy braku definicji pojęcia „uprawa rolna”.
Zdaniem SN odpowiedzialność za szkody łowieckie w uprawach rolnych uważa się również  szkody wyrządzone na polu przed zasiewem.

Notatka prasowa w tej sprawie.(link)

 

SENSORYCZNY SYSTEM ODSTRASZANIA ZWIERZĄT

EKOLOGICZNY INTELIGENTNY SENSORYCZNY SYSTEM ODSTRASZANIA ZWIERZĄT DEDYKOWANY ROLNIKOM – KONTROLA DZIKIEJ ZWIERZYNY I PTAKÓW

Skutecznie odstrasza: dziki, sarny, jelenie, króliki, szpaki, wrony, kawki, gawrony, wróble, kosy.

Urządzenie, które nie potrzebuje znacznej infrastruktury.

Ulotka informacyjna: link

Wiesław Auterhoff