Konieczność zintensyfikowania polowań na jelenie w obwodzie łowieckim nr 45 Zaspy Małe

Ze względu na zbliżający się koniec sezonu apelujemy o zintensyfikowanie polowań na jelenie ( byki i cielaki ) w obwodzie łowieckim nr 45 Zaspy Małe. Na dzień dzisiejszy dzisiejszy pozostało do odstrzału zgodnie z RPŁ jeszcze minimum 20 jeleniowatych plus 4 za niezrealizowany odstrzał sarny.

Przypominamy że zgodnie z kalendarzem polowań w obwodzie łowieckim nr 45 który leży na terenie województwa zachodnio-pomorskiego na jelenie byki polujemy do dnia 29 lutego, natomiast na jelenie cielaki do 31 marca.

Mile widziane są wyjazdy naszych członków również ze wszystkich naszych obwodów łowieckich wraz z polującymi gośćmi. Aktualna bardzo atrakcyjna dla kupującego cena jelenia na skupie może z powodzeniem zachęcić do pozyskania tej zwierzyny i wzięcia jej na użytek własny.

Uwaga zmiana godziny – Nowa szersza formuła akcji przystrzelania broni

Nowa szersza formuła akcji przystrzelania broni
SOBOTA  HRUD  (4 czerwca godzina 11:00)

Miło jest nam poinformować o inicjatywnie która wyszła od Tomka & Dominika z naszej „garbowskiej” Braci łowieckiej.  Zgodnie z intencją zarządu zaproponowali szerszą formułę corocznej akcji przystrzeliwania broni, która obejmie kilka miejsc na terenie Polski tak, aby wszyscy nasi członkowie mogli skorzystać zarówno z przystrzelania jak i treningu strzeleckiego.

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz z dnia 23 marca 2005 r w poniższych terminach odbędzie się przystrzelanie broni i trening strzelecki:

W razie gdyby z przyczyn nie zależnych, zaplanowane przestrzelanie broni i trening nie mogły się odbyć ww. terminach o zmianach niezwłocznie poinformujemy. Mile widziane jest wcześniejsze zgłoszenie chęci swojego uczestnictwa, co pozwoli to na lepsze zaplanowanie oraz organizację przestrzelania i treningu. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, koledzy Tomasz Osek tel. 509 908 523 oraz Dominik Ciejpa–Znamirowski tel. 507 085 898 oczywiście służą pomocą.

W załączeniu fotorelacja z przystrzelania i treningu – Puławy oraz Suchodół.

DARZ BÓR !

Przystrzelanie i Zawody Strzeleckie

Zarząd Koła zaprasza na coroczne przystrzelenie broni które odbędzie się  w dniu 8 kwietnia br. ( sobota ). W tym celu w godz. od 10.00 do 18.00 zarezerwowana jest dla naszego Koła strzelnica myśliwska w Suchodole gmina Tarczyn k/Warszawy.

Dokonamy próbnych strzałów w obecności instruktorów strzelectwa , którzy przedtem udzielą instruktażu z zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią.

Równocześnie w gronie obecnych członków naszego Koła rozegramy Zawody Strzeleckieoś myśliwska , dzik  i trap.  Zarząd Koła ufunduje okolicznościowe nagrody.

Przypominamy, że myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie broni i amunicji i jest obowiązany  ( na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz ) do przestrzegania zasady przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku.

Czasowy zakaz noszenia broni w dniach 4-10 lipca br.

Czasowy zakaz noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na terenie Warszawy w dniach 4-10 lipca br.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji swoim rozporządzeniem z dnia 20 maja 2016 r. opublikowanym w Dz. U. z dnia 25 maja br.  poz. 715 wprowadził czasowy zakaz noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni na obszarze m. st. Warszawy w okresie od dnia 4 lipca do dnia 10 lipca 2016 r.

link: cały tekst o czasowym zakazie noszenia broni

Dariusz Salamończyk /30 maja 2016 r./

Postępowanie z urządzeniami kłusowniczymi

Fragment komunikatu nr 3/2015 z dnia 11.08.2015 r.
wystosowany przez Okręgową Radę Łowiecką w Warszawie
oraz Zarząd Okręgowy PZŁ w Warszawie

5. Postępowanie z urządzeniami kłusowniczymi

W związku z pismem otrzymanym od Prokuratury Rejonowej w Otwocku w sprawie nieprawidłowego postępowania z ujawnionymi narzędziami kłusowniczymi w jednym z kół łowieckich, ZO PZŁ w Warszawie w ramach przekazania informacji przytacza fragment w/w pisma. „ Za nieprawidłowe należy uznać zaniechanie powiadamiania właściwych organów – Policji, Straży Leśnej, Straży Łowieckiej o wszystkich przypadkach ujawniania narzędzi kłusowniczych – również tych, w których nie ustalono sprawców. Zwrócenia uwagi wymaga fakt, iż ujawnienie narzędzi kłusowniczych należy rozpatrywać w kategoriach występków z art 52 lub 53 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo Łowieckie i w różnym jego stadium – usiłowania lub dokonania. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego narzędzia kłusownicze jako przedmiot służący do popełnienia przestępstwa winny być zabezpieczone jako dowody rzeczowe, a podstawą ich zniszczenia może być jedynie prawomocna decyzja sądu.