Ponowne nowe ukonstytuowanie się zarządu

Na ostatnim posiedzeniu zarządu w dniu 10 maja br. został rozpatrzony , złożony wniosek wraz z uzasadnieniem w sprawie dokonania zmian pełnionych funkcji w ramach zarządu KŁ „Żerań” , na podstawie § 62 ust. 5 w związku z § 62 ust. 4 pkt. 2 statutu PZŁ.

Na tym samym posiedzeniu Wiceprezes Dariusz Salamończyk złożył rezygnację z członka zarządu , z jednoczesnym zaprzestaniem pełnienia swych obowiązków uzasadniając ją ważnymi powodami prywatnymi.

W związku z powyższym zarząd KŁ „Żerań” dokonał nowego ukonstytuowaniu się  , dzieląc między siebie funkcje w sposób następujący:

Prezes zarządu – Jacek Salamończyk
Łowczy Adam Rajewski
Podłowczy – Jan Owerko
Skarbnik – Jarosław Cibor

Funkcja Sekretarza została zaproponowana kol. Wojciechowi Zbrożkowi. Kol. Wojciech Zbrożek odmówił przyjęcia tej funkcji. Następnie funkcja Sekretarza została zaproponowana kol. Januszowi Sasorskiemu. Kol. Janusz Sasorski odmówił przyjęcia tej funkcji. W związku z wyczerpaniem możliwości przydzielenia tej funkcji nie funkcyjnym członkom zarządu , zgodnie z paragrafem 62 ust. 8 Statutu PZŁ , funkcja Sekretarza została powierzona Prezesowi Jackowi Salamończykowi do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia

Wojciech Zbrożek – członek zarządu
Janusz Sasorski – członek zarządu

Zgodnie z  § 62 ust. 5 o zmianach pełnionych funkcji w zarządzie powiadamiamy członków koła niezwłocznie.

Polski Związek Łowiecki zainicjował zbieranie podpisów pod petycją w obronie polskiego łowiectwa.

Koleżanki i Koledzy jest nas 123 000, do tego każdy z nas ma rodzinę i przyjaciół, którzy popierają nasza pasję. Teraz jest moment, w którym powinniśmy się zmobilizować i pokazać siłę polskiego łowiectwa. Nasi adwersarze zebrali 50 000 podpisów pod petycją przeciwko łowiectwu, pokażmy, że jest nas więcej! że jesteśmy solidarni.Petycja skierowana jest do myśliwych, naszych rodzin, a także sympatyków łowiectwa i wszystkich osób, którym na sercu leży dobro polskiej przyrody. Podpisane petycje należy składać w zarządach okręgowych do końca marca br.

Szanowna Pani Premier,

Apelujemy o obronę polskiego łowiectwa, które jest nie tylko istotnym elementem dziedzictwa narodowego, ale również niezwykle ważnym działem gospodarki krajowej. Podstawą funkcjonowania polskiego łowiectwa, w obecnej stabilnej i zrównoważonej formie, jest unikatowy w skali Europy model, którego gwarantem jest Polski Związek Łowiecki.

Zwracamy się o obronę modelu,  który opiera się na czterech głównych założeniach:

  • zwierzyna w stanie wolnym jest własnością Skarbu Państwa,
  • łowiectwo jest powszechne i dostępne, a polowanie wykonywać mogą jedynie osoby odpowiednio do tego przygotowane i przeszkolone,
  • gospodarka łowiecka jest formą ochrony przyrody i przykładem społecznego – działania człowieka na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny,
  • gospodarka łowiecka prowadzona jest przez jedną, działającą na terenie całego kraju organizację łowiecką.

Polski Związek Łowiecki istnieje od blisko 100 lat i zrzesza ponad 120 000 osób reprezentujących wszystkie rejony kraju oraz praktycznie wszystkie wykonywane zawody oraz grupy społeczne: rolnicy, leśnicy, lekarze, nauczyciele, służby mundurowe, politycy, księża, emeryci, studenci, etc. Nie kto inny, jak właśnie polscy myśliwi wykonują zadania nałożone przez państwo, biorąc udział w kluczowych przedsięwzięciach związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska. Członkowie Polskiego Związku Łowieckiego rokrocznie wykonują społecznie pracę, która pozwala na rozwój i utrzymanie w dobrej kondycji populacji wszystkich zwierząt dziko żyjących. Zadania codziennie wykonywane przez myśliwych nie są w żaden sposób dofinansowywane przez Państwo, a wręcz przeciwnie odciążają Państwo z kosztów związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej. Niepokój jednak powoduje brak rozstrzygnięć prawnych, które nie tylko dostosowują prawo łowieckie do obecnych potrzeb społeczeństwa, ale również realizują wyrok Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2014 r. Od miesięcy nie rozstrzygnięto podstawowych kwestii, które uspokoiłyby napięcia społeczne i nurty dążące do osłabienia, a nawet zdemontowania, obecnie funkcjonującego stanu prawnego.  Zniszczenie polskiego modelu łowiectwa pociągnie za sobą ogromne konsekwencje, tj. m.in.: przejęcie kół łowieckich przez kapitał obcy, oddanie większego niż obecnie kapitału poza granice kraju, odebranie Polakom możliwości wykonywania polowania, powolne wyzbywanie się dziedzictwa narodowego pielęgnowanego latami przez naszych ojców i dziadków. My niżej podpisani pod tym apelem mówimy takim działaniom stanowcze nie. W obecnych niepewnych czasach, kiedy to w Europie mają miejsce liczne konflikty na tle narodowościowym lub wyznaniowym,  Polsce potrzebny jest spokój i stabilizacja. Dlatego właśnie tragiczne w skutkach będzie dalsze inicjowanie sporów, w tym z rolnikami, oraz dalsze próby dążenia do tworzenia wielu związków łowieckich czy umożliwienia wydzierżawiania obwodów przez osoby prywatne.

Atak na polskie łowiectwo to nie tylko próba zniszczenia dorobku narodowego ale także próba odebrania naszym dzieciom dziedzictwa budowanego przez pokolenia. Takie ataki to również próba odwrócenia uwagi społeczeństwa i rządzących od oczywistych zamiarów zawłaszczenia polskiego łowiectwa a następnie sprywatyzowania go. Działania tego typu równoznaczne są z oddaniem tego co od wieków było polskie w zagraniczne ręce.

Nie możemy do tego dopuścić. Nie możemy pozwolić aby odebrano nam to co od zawsze było NASZE.

Petycja do Premier RP

Druk do podpisu petycji

Każdy członek Koła Łowieckiego „Żerań” ma możliwość podpisania się pod tą petycją osobiście wyrażając swoje poparcie – w terenie na liście dostępnej u Gospodarzy Obwodów , w Warszawie u Łowczego ( skrytka czynna 24H ) – planowany termin zbierania podpisów do 7 maja br. 

Podpisanie 10-letnich umów dzierżawnych dla wszystkich obwodów łowieckich

Z nieukrywaną satysfakcją pragniemy poinformować , iż z powodzeniem zakończyliśmy okres wytężonej pracy w zbieraniu opinii Gmin , Izb Rolniczych , Zarządów Okręgowych PZŁ na terenie których zlokalizowane są nasze dotychczasowe obwody łowieckie , ponownej kategoryzacji , składaniu podań do Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych lub Starostw o ponowne ich wydzierżawienie oraz finalnie podpisania 10-letnich umów dzierżawnych.

Koło Łowieckie „Żerań” w Warszawie przedłużyło na okres od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2027 roku umowy dzierżawne wszystkich obwodów łowieckich tj. obwodu łowieckiego nr 4 Janów Podlaski ( bardzo słaby ) , obwodu łowieckiego nr 38 Karwin ( słaby ) , obwodu łowieckiego nr 45 Zaspy Małe ( bardzo dobry ) , obwodu łowieckiego nr 145 Garbów ( bardzo słaby ) , obwodu łowieckiego nr 177 Łowiczek ( słaby ).

Umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 38

Z przyjemnością informujemy że w dniu 30 marca 2017 roku pomiędzy Wydzierżawiającym Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie a Dzierżawcą Kołem Łowieckim „Żerań” została zawarta umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 38  ( pow. całkowita 5.350 ha , pow. użytkowa 5.118 ha , w tym pow. leśna 4.500 ha – kategoria słaby ) na okres od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2027 roku.

Umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 4

Z przyjemnością informujemy że w dniu 1 kwietnia roku pomiędzy Wydzierżawiającym Starostą Bialskim a Dzierżawcą Kołem Łowieckim „Żerań” została zawarta umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 4 „Janów Podlaski” ( pow. całkowita 7.023 ha , pow. użytkowa 6.439 ha , w tym pow. leśna 2.193 ha – kategoria bardzo słaby ) na okres od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2027 roku.

Ogłoszenie naszego kolegi z obwodu łowieckiego nr 38

Szczeniaki rasy płochacz niemiecki – Wachtelhund z hodowli Kosmata Sfora. Rodzicami miotu są psy o doskonałym eksterierze, intensywnie polujące w łowisku, obdarzone wyjątkowym charakterem, także jako pies – towarzysz :

MATKA – Beta z Topolowej Zagrody
OJCIEC – Irys z Grodziskich Borów

Szczeniaki ur. 21.02.2017 – 3 suczki , 4 pieski , zaczipowane , zaszczepione z pełną dokumentacją do odbioru pod koniec kwietnia. Więcej informacji na naszym koncie na facebook’u Kosmata sfora i pod nr tel. 691725123, 880997150

Umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 45

Z przyjemnością informujemy że w dniu 28 marca 2017 roku pomiędzy Wydzierżawiającym Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku a Dzierżawcą Kołem Łowieckim „Żerań” została zawarta umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 45 „Zaspy Małe” ( pow. całkowita 4.463 ha , pow. użytkowa 4.379 ha , w tym pow. leśna 3.089 ha – kategoria bardzo dobry ) na okres od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2027 roku.

Umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 177

Z przyjemnością informujemy że w dniu 20 marca 2017 roku pomiędzy Wydzierżawiającym Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Toruniu a Dzierżawcą  Kołem Łowieckim „Żerań” została zawarta umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 177 „Łowiczek” ( pow. całkowita 6.498 ha , pow. użytkowa 5.977 ha , w tym pow. leśna 3.005 ha – kategoria słaby ) na okres od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2027 roku.

Przystrzelanie i Zawody Strzeleckie – zmiana godzin rezerwacji strzelnicy

Zarząd Koła zaprasza na coroczne przystrzelenie broni które odbędzie się w dniu 8 kwietnia br. ( sobota ). W tym celu w godz. od 9.00 do 12.00 zarezerwowana jest dla naszego Koła strzelnica myśliwska w Suchodole gmina Tarczyn k/Warszawy.

Dokonamy próbnych strzałów w obecności instruktorów strzelectwa , którzy przedtem udzielą instruktażu z zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią. Równocześnie w gronie obecnych członków naszego Koła rozegramy Zawody Strzeleckie – oś myśliwska , dzik i krąg. Zarząd Koła ufunduje okolicznościowe nagrody.

Przypominamy, że myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie broni i amunicji i jest obowiązany ( na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz ) do przestrzegania zasady przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku.