Ważna informacja dla członków należących do więcej niż jednego koła łowieckiego

Zgodnie z §24 ust. 3 Statutu PZŁ

… „Członkowie Zrzeszenia , należący do więcej niż jednego koła łowieckiego, wskazują właściwemu zarządowi okręgowemu koło łowieckie, za pośrednictwem którego będą uiszczać składki członkowskie na rzecz Zrzeszenia” …

Wysokość składki członkowskiej PZŁ na rok 2020

Zgodnie z uchwałą nr 259/2019 Zarządu Głównego PZŁ składka członkowska PZŁ na rok 2020 wynosi:

normalna 320 zł + 43 zł ubezpieczenie = razem 363 zł

ulgowa 160 zł + 43 zł ubezpieczenie = razem 203 zł – składka ulgowa w wysokości 50 % składki normalnej, przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70 rok życia,

ulgowa 80 zł + 43 zł ubezpieczenie = razem 123 zł – składka ulgowa w wysokości 25 % składki normalnej, przysługuje członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80 rok życia.

Zgodnie ze Statutem PZŁ, składka i opłata za ubezpieczenia NW i OC od myśliwych stowarzyszonych w kołach łowieckich, wpłacana jest za pośrednictwem koła łowieckiego wskazanego przez myśliwego zgodnie z  §24 ust. 3 Statutu PZŁ , należącego do więcej niż jednego koła. Wpłaty indywidualne nie będą przyjmowane przez ZO PZŁ.

Przypominamy, że polowanie może być wykonywane przez członków PZŁ posiadających ważną legitymację członkowską tj. z adnotacją o dokonaniu opłaty składki członkowskiej na 2020 rok. Ponieważ w składce zawarte jest ubezpieczenie, brak tej opłaty oznacza , że myśliwy nie jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.

Anonimowa ankieta ws. znaczenia oraz udziału psów myśliwskich w polowaniu na zwierzynę łowną

Na prośbę naszego kolegi z naszej garbowskiej Braci łowieckiej , którego córka studentka behawiorystki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie pisze pracę inżynierska ,  zamieszczamy link do anonimowej ankiety ws. znaczenia oraz udziału psów myśliwskich w polowaniu na zwierzynę łowną.

https://forms.gle/5tq6UTMbib8TA89J8

Zachęcamy do wypełnienia tej krótkiej ankiety jako gest wobec naszego Kolegi i pomoc jego córce w przeprowadzeniu badań.