Komunikat nr 1-2016/17

 1. Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” zawiadamia , że na podstawie § 55 statutu PZŁ zwołuje Walne Zgromadzenie sprawozdawcze na dzień 24 kwietnia br. (niedziela) o godz. 10.00. Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się w Centrum Gastronomicznym Locaris  przy ul. Annopol 4b  w Warszawie – porządek obrad w załączeniu.
 2. Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” liczy na wysoką frekwencję podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia , bowiem Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały gdy zostało zwołane zgodnie z § 57 Statutu PZŁ i jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad , przy obecności co najmniej połowy liczby członków Koła. W innym przypadku Walne Zgromadzenie zostanie zamknięte z braku kworum i będzie konieczne wyznaczenie nowego terminu Walnego Zgromadzenia , co oznacza dodatkowe koszty organizacyjne.
 3. Zarząd Koła przypomina, że myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie broni i amunicji i jest obowiązany – na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz – do przestrzegania zasady przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku – w tym celu w dniu 9 kwietnia br. w godz. od 12.00 do 18.00 zarezerwowana jest strzelnica myśliwska w Suchodole gmina Tarczyn k/Warszawy.
 4. Członkowie ubiegający się zwolnienie w całości bądź w części z uiszczania składki członkowskiej na rzecz winni uprzednio złożyć do zarządu pisemną prośbę z uzasadnieniem, która z rekomendacją zarządu będzie przedmiotem rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie Koła.
 5. Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia zobowiązuje się członków Koła do wykonania prac społecznych na rzecz Koła w wymiarze dwóch roboczodniówek (łącznie 16 godzin) w sezonie 2015/2016; jedna roboczodniówka (8 godzin) stanowi równowartość 80 zł; w przypadku niewykonania wymaganych prac społecznych myśliwy jest obowiązany uiścić na rzecz Koła w terminie do 31 marca równowartość pieniężną odpowiadającą niewykonanym pracom społecznym; z powyższych obowiązków zwolnieni są członkowie Koła, którzy ukończyli 70 rok życia, Gospodarze łowisk, jak również  szacujący szkody oraz zwolnieni z płacenia składek członkowskich na rzecz Koła;
 6. Zarząd Koła przypomina o obowiązku zwrotu upoważnień do polowania indywidualnego, które utraciły ważność – zwrot będzie podstawą do wydania upoważnienia do polowania indywidualnego na nowy sezon łowiecki.
 7. W związku z planowaną przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego wymianą legitymacji PZŁ w II kwartale 2016 roku prosimy o dostarczenie ankiety danych osobowych myśliwego oraz aktualnego zdjęcia ( do pobrania na stornie klzeran.com – ankieta oraz zdjęcie w preferowanej formie elektronicznej proszę przesyłać na adres sekretariat.klzeran@gmail.com )

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia KŁ „Żerań”w dniu 24 kwietnia 2016 roku uchwalony przez Zarząd Koła na posiedzeniu w dniu 15 marca 2016 roku

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Koła.
 2. Wybór Komisji Mandatowej.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 5. Wybory: Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 6. Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 7. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Koła.
 8. Wybór Komisji Wyborczej.
 9. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok ubiegły.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła z kontroli działalności Koła za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu.
 12. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu za rok ubiegły.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły, składającego się z bilansu oraz z rachunku zysków i strat, a także informacji dodatkowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu.
 17. Wybór uzupełniający członka Komisji Rewizyjnej:
  • zgłaszanie kandydatur,
  • zamknięcie listy i przygotowanie przez Komisję Wyborczą kart do głosowania,
  • głosowanie,
  • ogłoszenie wyników i podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej.
 18. Informacja w sprawie sytuacji w polskim łowiectwie.
 19. Przedstawienie przez Zarząd Koła planu działalności i budżetu na rok następny.
 20. Dyskusja nad przedstawionym planem i budżetem.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie planu działalności Koła i budżetu Koła na rok następny.
 22. Szkolenie w zakresie bezpiecznego posługiwania się bronią.
 23. Sprawy różne, w tym:
  • nominacje łowisk do „Pucharu Jelenia”,
  • propozycje do odznaczeń i wyróżnień.
 24. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Koła.
 25. Dyskusja nad projektami uchwał.
 26. Podjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia Koła.
 27. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Koła.

Obrady WZ toczą się zgodnie z regulaminem WZ KŁ Żerań z dnia 16 kwietnia 2011 r. ze zmianą z dnia 14 kwietnia 2013 r.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.