Rozdział 9 Znakowanie

Rozdział 9 Znakowanie

§ 50.1. Znakowanie odbywa się za pomocą znaku podlegającego ścisłemu zarachowaniu.

2. Znak składa się z dwóch części, z których jedna jest zakładana na nacięcie wykonane pomiędzy kością skokową a ścięgnem Achillesa, natomiast druga jest dołączana do narogów pozyskanej zwierzyny.
3. Konstrukcja znaku powinna uniemożliwić jego ponowne użycie.
4. Wzór oraz opis znaku stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 51.1. Osoba prowadząca punkt skupu odmawia przyjęcia tuszy zwierzyny, jeżeli wraz z tuszą nie zostało okazane upoważnienie lub dostarczone świadectwo pochodzenia zwierzyny.

2. Dostarczający otrzymuje od osoby prowadzącej skup dokument stwierdzający przyjęcie tuszy do punktu skupu, który stanowi druk ścisłego zarachowania.

3. Dokument stwierdzający przyjęcie tuszy do punktu skupu zawiera:

1) pieczęć przedsiębiorcy prowadzącego punkt skupu;
2) określenie miejscowości punktu skupu;
3) numer dokumentu;
4) określenie dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego;
5) imię i nazwisko myśliwego lub osoby dostarczającej tuszę;
6) adres myśliwego lub osoby dostarczającej tuszę;
7) datę, godzinę i miejsce pozyskania zwierzyny;
8) określenie gatunku pozyskanej zwierzyny oraz numer tuszy w upoważnieniu lub w świadectwie pochodzenia zwierzyny;
9) numer znaku, o którym mowa w § 50 ust. 1;
10) numer obwodu łowieckiego;
11) województwo;
12) określenie klasy jakości tuszy;
13) wagę tuszy wyrażoną w kg;
14) cenę jednostkową za kg tuszy;
15) wartość tuszy;
16) numer upoważnienia lub świadectwa pochodzenia zwierzyny;
17) oświadczenie myśliwego lub osoby dostarczającej tuszę o braku zastrzeżeń wagowych i jakościowych oraz o dołączeniu oświadczenia o przeprowadzeniu oględzin tuszy odstrzelonego zwierzęcia, którego wzór został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z późn. zm.3)), jeżeli takie oświadczenie zostało do tuszy dołączone;
18) datę i godzinę przyjęcia tuszy potwierdzoną podpisem przyjmującego;
19) podpis myśliwego lub osoby dostarczającej tuszę.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.