2016-05-20 Prawo łowieckie – ustawa odszkodowawcza

Nowelizacja ustawy –
Prawo łowieckie uchwalona w maju br.  to tzw. ustawa  odszkodowawcza

Sejm w dniu 20 maja 2016 r. uchwalił zmiany do ustawy – Prawo łowieckie. Zmiany dotyczą tylko i wyłącznie przepisów stanowiących o odpowiedzialności za szkody łowieckie. Ustawa wprowadza nowe zasady i procedurę odpowiedzialności i wypłaty za szkody łowieckie.

Od 1 stycznia 2017 r. Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Wniosek o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód łowieckich, a także ustalenie wysokości odszkodowania składa się do właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody wojewody. Wniosek może być złożony do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, który niezwłocznie przekazuje go wojewodzie.

Oględzin i szacowania szkód łowieckich dokonuje przedstawiciel wojewody, który organizuje wszystkie czynności i zawiadamia strony w terminach ustalonych w ustawie. W czynnościach oględzin i szacowania mają prawo brać udział, jako strony postępowania, właściciel lub posiadacz gruntów rolnych oraz dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Na wniosek strony może brać udział przedstawiciel izby rolniczej. Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje tych czynności, po zakończeniu których sporządza się protokół określający m. in. zakres i wielkość szkód. W przypadku wniesienia zastrzeżeń do protokołu w zakresie wielkości szkody strona może przedstawić opinię rzeczoznawcy wpisanego na listę prowadzoną przez izbę rolniczą.

Wojewoda ustala wysokość odszkodowania w drodze decyzji administracyjnej biorąc pod uwagę ustalenia protokołu oraz opinię rzeczoznawcy w przypadku jej sporządzenia. W przypadku gdy wojewoda uwzględni wielkość szkody zaproponowaną w opinii rzeczoznawcy izby rolniczej stronie która wystąpiła o tę opinię przysługuje zwrot kosztów za wynagrodzenie za sporządzenie tej opinii. Decyzja wojewody w sprawie odszkodowania jest ostateczna. Odwołanie od niej przysługuje stronie do sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce szkody.

Odszkodowanie za szkody oraz koszty opinii rzeczoznawcy wojewoda wypłaca z Funduszu  Odszkodowawczego, który jest państwowym funduszem celowym.Przychody funduszu pochodzą głównie z rocznych składek kół łowieckich oraz z dotacji z budżetu państwa.

Wysokość składki ustala wojewoda corocznie do 15 maja danego roku, która stanowi iloczyn określonej w rocznym planie łowieckim na dany rok liczby zwierząt łownych, których pozyskanie w danym roku uwzględnia optymalne gospodarowanie populacjami oraz zryczałtowanych stawek za zwierzęta łowne (corocznie waloryzowane), które wynoszą: 600 zł za łosia, 350 zł za jelenia, 135 zł za daniela, 105 zł za sarnę i 85 zł za dzika. Koła obowiązane są do przekazywania składek na fundusz do 15 czerwca każdego roku. Wysokość składki zwiększa się proporcjonalnie do wyrażonego w procentach stopnia niezrealizowania w roku poprzedzającym rok ustalenia wysokości składki, rocznego planu łowieckiego w zakresie pozyskania zwierzyny łownej.

Przepisy ustawy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Oznacza to, że do końca 2016r. procedura oględzin, szacowania i wypłat odszkodowania za szkody łowieckie prowadzona jest na dotychczasowych zasadach. Od nowego roku procedurę przejmują wojewodowie i za szkody powstałe od 1 stycznia  do 15 czerwca 2017 r. płaci Skarb Państwa. Po 15 czerwca szkody finansowane będą z Funduszu Odszkodowawczego.

Pierwszą składkę do funduszu koła łowieckie będą obowiązane wpłacić do 15 czerwca 2017 r.

Bez zmian pozostanie zasada, że za szkody wyrządzone przy wykonywaniu polowania odpowiada koło łowieckie, którego przedstawiciele dokonują oględzin, szacowania szkody i ustalenia wysokości odszkodowania.

Do spraw z zakresu szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne oraz przy wykonywaniu polowania wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2017r. stosowane będą przepisy dotychczasowe. Ustawa obecnie jest procedowana w Senacie.

link do tekstu ustawy

Dariusz Salamończyk /25 maja 2016 r./

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.