Informacje w sprawie prac parlamentarnych nad projektami zmian w Prawie łowieckim – ciąg dalszy

Tak jak sygnalizowałem w lipcu br. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przygotowała nowe sprawozdanie zawarte w druku nr 3749 wycofując poprzednie z druku 3562, przedstawiając 37 wniosków mniejszości. Niestety Sejm  w sierpniu br. nie rozpatrzył tego nowego sprawozdania. Sejm obecnej kadencji może nie zakończyć prac nad tą nowelizacją.

Teza postawiona przeze mnie, że konsekwencją nie uchwalenia tej nowelizacji będzie zakaz wykonywania polowań w Polsce (brak obwodów łowieckich) od 21 stycznia 2016 r. jest jedną z opinii prawnych.

Przedstawiam również tezę przeciwną, że od 21 stycznia 2016 r. można będzie polować w Polsce w przypadku niewykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Z pewnością utraci moc przepis art. 27 ust. 1 Prawa łowieckiego stanowiący, że:

Podziału na obwody łowieckie oraz zmiany granic tych obwodów dokonuje w obrębie województwa właściwy sejmik województwa, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiego Związku Łowieckiego, a tak-że właściwej izby rolniczej.”

W świetle orzecznictwa TK utrata mocy obowiązującej przepisu uznanego za niezgodny z Konstytucją nie oznacza unieważnienia istniejącego wcześniej stanu prawnego. Istniejący podział na obwody łowieckie  do 21 stycznia 2016 r. będzie po tej dacie uznany za prawnie doniosły i nie traci ważności pomimo utraty mocy obowiązującej przepisu, na podstawie którego został utworzony.

Zagadnienia związane z pytaniem, jaki jest wpływ orzeczenia TK na stosunki prawne ukształtowane pod rządami przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją należą do najtrudniejszych i budzących największe spory wśród prawników. W tej kwestii prezentowane są przeciwstawne tezy, zarówno w orzecznictwie SN, sądów administracyjnych i piśmiennym, od tezy uznającej konsekwentnie nieważność przepisu uznanego za niezgodny z Konstytucją, przez tezę dopuszczającą w ograniczonym stopniu retroaktywność, do tezy kwestionującej poprzednią uznającej prospektywność orzeczenia.

Na to zagadnienie nakłada się kolejny problem skutków ex tunc bądź ex nunc orzeczenia TK w płaszczyźnie dotyczącej zakresu stosowania przepisów, które utraciły moc obowiązującą, a także konstytucyjnej możliwości odroczenia terminu utraty mocy obowiązującej przepisu niezgodnego z Konstytucją.

Jak wynika z powyższych tylko zasygnalizowanych problemów skutki orzeczeń TK w ujęciu czasowym są trudne do interpretacji z uwagi na niejasne, nieprecyzyjne regulacje przepisów Konstytucji (art. 190 ust. 3 i 4). Pozwalam sobie stwierdzić, że stwarzają możliwość rozbieżnych interpretacji.

W związku z powyższym obie przeciwstawne tezy w kwestii czy będzie można polować po 21 stycznia 2016 r. czy nie, bez wykonania orzeczenia TK, mają uzasadnienia.

Moim zdaniem przewagę argumentów prawnych wynikających z orzecznictwa posiada teza za możliwością wykonywania polowań, która jest mi bliższa nie tylko jako myśliwemu ale i jako prawnikowi.

Dariusz Salamończyk

20 sierpnia 2015 r.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.