Zasady pozostałe, oceny, sankcje

Zasady postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej oraz zasady postępowania z ocenionymi trofeami łowieckimi

I. Uwagi ogólne:

1)  ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej oraz muflonów – zwana dalej oceną prawidłowości odstrzału – dokonywana jest przez członków okręgowych komisji powołanych przez okręgowe rady łowieckie. Bezpośredniej oceny dokonują składy oceniające  powoływane  każdorazowo  przez  zarządy  okręgowe  ,  z  uwzględnieniem przepisu  art.  42  d  Ustawy  z  dnia  13         października  1995  r.  Prawo  łowieckie (Dz. U. z 2002 r. nr 42 poz. 372 z późn. zmianami);

2)  właściwymi dla dokonania oceny prawidłowości odstrzału są składy oceniające komisji okręgu,  w którym  pozyskana  została  zwierzyna.  Zasada  ta  dotyczy  także  obwodów łowieckich zarządzanych przez Polski Związek Łowiecki;

3)  oceny prawidłowości odstrzału dokonywane są w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz do roku;

4)  o  wynikach  oceny  prawidłowości  odstrzału   skład  oceniający  powiadamia  zarząd okręgowy, a ten w przypadku stwierdzenia odstrzału ocenionego na punkt lub punkty czerwone, niebieskie bądź żółte, powiadamia zainteresowanego na piśmie;

5)  od  oceny  dokonanej  przez  składy  oceniające,  z  wyjątkiem  przypadków  za  które przyznano punkty żółte, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do komisji odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wynikach oceny;

6) w trakcie rozpatrywania odwołania przez komisję odwoławczą winien być obecny przedstawiciel składu dokonującego oceny;

7)  o   końcowych   wynikach   pracy   zespołu   oceniającego   lub   komisji   odwoławczej, w przypadku oceny oznaczonej punktem lub punktami czerwonymi, niebieskimi bądź żółtymi, właściwy dla miejsca dokonania oceny zarząd okręgowy zawiadamia zarząd okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania zainteresowanego myśliwego przesyłając stosowne arkusze oceny prawidłowości odstrzału;

8)  w przypadku stwierdzenia niezgodności odstrzału z zasadami selekcji osobniczej lub naruszenia zasad postępowania z trofeami łowieckimi w stosunku do myśliwego stosowane są kary porządkowe przewidziane statutem;

9)  kary   porządkowe   nakłada   zarząd   okręgowy   właściwy   dla   miejsca   zamieszkania myśliwego, na podstawie arkuszy, o których mowa w pkt 7, a w przypadku pozyskania w obwodach łowieckich pozostających poza zarządem Polskiego Związku Łowieckiego także na wniosek zarządu okręgowego właściwego dla miejsca pozyskania zwierzyny;

10) o nałożeniu kar porządkowych zarząd okręgowy informuje  zarząd okręgowy właściwy dla  położenia  obwodu,  w  którym  pozyskana  została  zwierzyna  oraz  koła  łowieckie, których członkiem jest myśliwy, a także koło, w obwodzie którego pozyskana została zwierzyna;

11) komisje  oceny  prawidłowości  odstrzału   są  zobowiązane   do  trwałego  oznakowania trofeum  poprzez  nawiercanie  w  prawym  możdżeniu   otworu  o średnicy  3-6  mm. W przypadku   dokonanej   oceny  na   punkty  czerwone   lub   niebieskie   odpowiednio oznakowana żuchwa podlega zdeponowaniu przez okres do 6 miesięcy. Wszystkie żuchwy niezależnie od oceny podlegają trwałemu oznakowaniu.

12) w uzasadnionych przypadkach takich jak:

a)     uchylenie się od obowiązku przedłożenia trofeum do oceny, b)     świadome wprowadzanie w błąd komisji oceny,

c)     notoryczne wykonywanie odstrzałów nieprawidłowych i nagannych

właściwy zarząd okręgowy kieruje sprawę na drogę postępowania dyscyplinarnego przed rzecznikiem dyscyplinarnym.

II. Ocena prawidłowości odstrzału:

1)    przy dokonywaniu prawidłowości odstrzału zespół dokonujący oceny stosuje poniższą punktację:

– odstrzał prawidłowy 1 pkt zielony (O),
– odstrzał nieprawidłowy 1 pkt czerwony (X),
– odstrzał naganny 2 pkt czerwone (XX),

– odstrzał zrealizowany w klasie wieku
niezgodnej z wydanym upoważnieniem                            1 pkt niebieski            (N),

– trofea spreparowane niestarannie bądź
w sposób uniemożliwiający ocenę                                         1 do 2 pkt żółtych      (Z-ZZ),

2)   za  trofeum  spreparowane  starannie  uważa  się  trofeum  pozbawione  tkanki  mięsnej i łącznej oraz wybielone, z pełnym uzębieniem – z wyjątkiem ubytków naturalnych.

3)    Dopuszcza się przy preparacji trofeum odcięcie części kości potylicznej (tzw. puszki), w opisanym powyżej przypadku, przy ocenie prawidłowości odstrzału należy doliczyć do masy parostków – 10 g, wieńca jelenia – 200 g, a poroża daniela – 100 g. Dopuszcza się 30% odchylenie (in plus i in minus) w stosunku do podanych wielkości z uwagi na odbiegające od standardu wielkości odcięcia i wiek zwierzęcia, od którego pochodzi trofeum.

III. Sankcje

Naczelna  Rada  Łowiecka  postuluje,
aby  przy  wymierzaniu  kar  porządkowych zarządy okręgowe stosowały poniższe zasady:

 A.  Nieprzestrzeganie  kryteriów  odstrzału  selekcyjnego

1)  za uzyskanie 1 pkt czerwonego (X) – upomnienie lub nagana,

2)  za wielokrotne  uzyskanie 1 pkt czerwonego, w obrębie tego samego gatunku w danym sezonie łowieckim lub w dwóch kolejno po sobie następujących sezonach łowieckich, zawieszenie w prawach odstrzału samców tego gatunku na okres od 1 do 2 lat,

3)  za uzyskanie 2 punktów czerwonych  (XX) zawieszenie w prawach odstrzału  samców danego gatunku na okres od 1 do 2 lat,

4)  za uzyskanie wielokrotności dwóch punktów czerwonych w jednym roku w obrębie tego samego gatunku zawieszenie w prawach odstrzału samców tego gatunku na okres 2 lat,

5)  za  nie  dostarczenie  trofeum  do  oceny  zawieszenie  w prawach  odstrzału  samców zwierzyny płowej na okres 2 lat.

B.     Niestaranna  preparacja  trofeów  lub  dostarczenie  trofeum  w  st anie  uniemożliwiającym dokonanie oceny bądź niedostarczenie trofeum do  oceny.

1)  za uzyskanie 1 pkt żółtego (Z) upomnienie lub nagana,

2)  za uzyskanie 2 pkt żółtych (ZZ) lub wielokrotności punktu żółtego w danym sezonie bądź za niedostarczenie trofeum do oceny – zawieszenie w prawach odstrzału samców zwierzyny płowej na okres 1 do 2 lat.

C. Nieprzestrzeganie  zasad  odstrzału  w  klasie  wieku

1)  za uzyskanie 1 pkt  niebieskiego (N) – upomnienie lub nagana,

2)  za   uzyskanie   w  danym   sezonie   co   najmniej   dwukrotnie   punktu   niebieskiego   – zawieszenie w prawach polowania na  samce zwierzyny płowej i muflony na okres 1 do 2 lat.