ŁOŚ

Ł

Struktura płci populacji winna wynosić:
1:1 do 1:1,5 na korzyść klęp

Przyrost zrealizowany

Nie powinien być ustalany na poziomie powyżej 20% wiosennego stanu populacji, tj. powinien kształtować się na poziomie średniego przyrostu zrealizowanego. Proporcja ta może   być   korygowana   jedynie   w przypadku   dysponowania   dla   lokalnych   populacji szczegółowymi danymi o wielkości realnego przyrostu w danym roku.

Zagęszczenie

Za   zagęszczenie   pozwalające   na   prowadzenie   właściwej   gospodarki   łosiem przyjmuje się zagęszczenie wynoszące ok. 5 osobników na 1000 ha powierzchni leśnej i bagiennej rejonu hodowlanego.

Struktura pozyskania winna wynosić:

a)  w grupach płciowo – wiekowych

– byki   –  około 40 %
– klępy  – około 40 %
– łoszaki –  do 20 %

Przy strukturze płci populacji na poziomie 1:1,5 należy bezwzględnie      zachować równowagę ilościową byków i klęp w odstrzale.

b)  w klasie wieku byków

Wyróżnianie  klas  wieku,  jak  to  ma  miejsce  np.  u  jeleni,  w przypadku  łosi  jest nieuzasadnione ze względu na brak wiarygodnych kryteriów morfologicznych i trudności w precyzyjnym rozpoznaniu wieku byków na podstawie sylwetki zwierzęcia.

Kryteria oceny prawidłowości odstrzału byków łosia

Przy ustalaniu kryteriów selekcji u łosi – byków bierze się pod uwagę jedynie cechy poroża.

Łosie – byki selekcyjne

Opis poroża

Ocena

–    szpicaki, szydlarze, widłaki i szóstaki nieregularne
–     wszystkie regularne szóstaki w typie badylarza oraz silniejsze badylarze z porożem szóstaka na jednej tyce-     półłopatacze i łopatacze oraz badylarze o porożu regularnym powyżej szóstaka

O

X

XX

Łosie – byki łowne

Opis poroża

Ocena

–     silne  badylarze  powyżej  regularnego szóstaka oraz byki o porożu typu łopatacza                  O

Ustalenia dodatkowe

1.  Odstrzał byków łownych nie powinien przekraczać 5% puli odstrzałowej byków w skali rejonu hodowlanego oraz może być przyznawany jedynie w obwodach, gdzie łosie występują stale.

2.  Jako byki łowne powinny być odstrzeliwane osobniki stare, w szczytowej fazie rozwoju poroża.

Selekcja klęp i łoszaków

Pozyskanie klęp i łoszaków należy prowadzić w pierwszej kolejności poprzez odstrzał sztuk chorych i cherlawych, o masie tuszy mniejszej niż przeciętna oraz klęp starych i prowadzących słabe potomstwo.

Klępy prowadzące bliźnięta oraz łoszaki – bliźnięta powinny być oszczędzane.