obwód 45

Obwód łowiecki nr 45 – Zaspy Małe k/Białogardu

Łowisko Zaspy Małe (obwód nr 45) koło dzierżawi od ponad 40 lat. Położone jest w północno-zachodniej części kraju w granicach administracyjnych woj. zachodniopomorskiego. Pod względem powierzchni leśnej leży w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Białogard – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku. Jest to drugie – obok Drezdenka – najdalej położone łowisko, oddalone od siedziby władz koła o ok. 460 km. Granice obwodu w przeważającej części przebiegają po drogach utwardzonych o nawierzchni asfaltowej, pozostała ich część przebiega po drogach polnych. Tylko na niewielkim odcinku, wzdłuż rzeki Radew granica przebiega w sposób naturalny.

Łowisko od strony wschodniej graniczy z dużymi kompleksami leśnymi. Drzewostany to w większości bory sosnowe z domieszką świerka i fragmentami lasów mieszanych. Charakteryzując ten obwód nie sposób nie wspomnieć, że znaczna jego część położona była na terenie poligonu „ zaprzyjaźnionej armii radzieckiej” Była to część terenu praktycznie wyłączona z polowań indywidualnych i z tego powodu (do początku lat 90-tych) pozostawał nie zagospodarowany łowiecko. Dodatkowym utrudnieniem były nieprzejezdne drogi leśne, zniszczone przez ciężki sprzęt wojskowy. Łowisko przez ponad 40 lat miało tych, co gospodarowali łowiecko oraz tych co „polowali” bezkarnie kłusując. Po wyprowadzeniu się w 1993 roku wojsk radzieckich z terytorium Polski i tym samym likwidacji poligonu, sytuacja na tym terenie uległa radykalnej zmianie. Powstały tam nowe ambony, zwyżki i paśniki. Dzięki pracy leśników poprawił się stan dróg leśnych, a nowe zalesienia pozwalają mieć nadzieję, że za kilkanaście lat teren ten powróci do normalnego stanu.

W tym samym czasie gospodarka rolna uległa poważnym zmianom, a położony na naszym terenie PGR zlikwidowano. Znaczna część areału pól przestała być rolniczo użytkowana, a po wielohektarowych uprawach kukurydzy pozostały tylko wspomnienia. Śródleśna enklawa pól o powierzchni 21 ha, popularnie nazywana „Kwadratem” zamieniła się w ugór. Obecnie niewielka część tego terenu jest zagospodarowana przez koło, jako poletko zaporowe. Jej bliskie położenie od bazy, atrakcyjne dla zwierzyny uprawy rolne, atrakcyjnie łowiecko usytuowane ambony „przyciągały” znaczną część kolegów, którzy właśnie na „Kwadracie” realizowali swoje plany odstrzałów.

Zwierzyna łowna występująca w łowisku to: jelenie, sarny i dziki. Z drobnej zwierzyny: zające, lisy, borsuki, kuny leśne i piżmaki. Z ptactwa łownego: dzika kaczka, słonka, gołąb grzywacz. Z innych wymienić trzeba żurawia zwyczajnego, którego klangor dobiegający z pobliskich łąk położonych w pobliżu bazy, tuż za rzeką Chotlą, często daje się słyszeć. Do ciekawostek należy zaliczyć fakt, że płynąca przez znaczną część obwodu rzeka Chotla posiada zdecydowaną przewagę cech rzeki górskiej niż nizinnej. Dobrze natleniona woda i wiele innych cech powoduje, że zalicza się ją do kategorii wód łososiowatych. Jest to kraina tzw. pstrąga i lipienia. Pogłowie tych dwóch gatunków jest na poziomie niestety poniżej przeciętnej. Dość licznie wpływająca przed laty na okres tarła troć bałtycka dzisiaj należy do rzadkości.

Z ciekawostek przyrodniczych nie sposób nie wspomnieć o zimorodku, zwanym (nie bez przyczyny) „perłą naszych wód”, sporadycznie widywany nad rzeką Radew i Chotlą, nieliczny na terenie całego kraju. Ptak wielkości szpaka o pięknym niebieskim ubarwieniu na grzbiecie, czatujący na zdobycz nad wodą, ma w sobie coś z wędkarza i myśliwego. Spłoszony – jak błękitna strzała – leci szybko tuż nad wodą.

W obwodzie posiadamy zaewidencjonowane następujące urządzenia łowieckie: 2 poletka zaporowe o pow. 20,6 ha, 2 paśniki i magazyn, 10 lizawek, ponad 20 ambon, zwyżki są montowane wg potrzeb.

Łowisko to, mimo długiego dojazdu, było i jest nadal atrakcyjne od strony łowieckiej. Licznym myśliwym dostarczyło niezapomnianych wrażeń i ciekawych trofeów. Jedynym utrudnieniem przez wiele lat był brak własnej bazy pobytowo-noclegowej. Doraźnym rozwiązaniem był hotel w Białogardzie lub miejscowa leśniczówka. To właśnie w niej, dzięki gościnności leśniczego Leśnictwa Zaspy Małe Adolfa Kostanka popularnie nazywanego Dolkiem, oraz wyrozumiałej i życzliwej myśliwym jego żonie Pani Danusi, przez wiele lat większość kolegów korzystała z noclegów w leśniczówce.

Było to jednak uciążliwe dla gospodarzy i krępujące dla myśliwych. Stan taki trwał przez wiele sezonów łowieckich, aż zaczęto rozważać budowę własnej bazy na gruntach Lasów Państwowych, w sąsiedztwie leśniczówki. W 1978 roku został zakupiony i zmontowany domek dwurodzinny typu „SZAŁAS”, kryty gontem. Był wkomponowany w strzeliste świerki nad rzeką Chotlą w pobliżu leśniczówki. Służył myśliwym zaledwie przez kilka lat, spłonął całkowicie w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej.

Następna baza została wybudowana i oddana do użytku w 1990 roku. Postawiono ją na gruntach ALP, obecnie działka została wykupiona i stanowi własność koła. Składa się z trzech pokoi mieszkalnych, sali jadalnej, kuchni i funkcjonalnego węzła sanitarnego. W 2001 roku wykonano remont i inwestycyjnie unowocześniono wnętrze bazy. Jej wyposażenie w sprzęt gospodarczy, lodówkę, telewizor pozwala na wygodny pobyt w łowisku jednocześnie dziewięciu myśliwym. Nadzorującym budowę bazy był Jan Bednarz, członek naszego koła, były nadleśniczy Nadleśnictwa Białogard.

Wieloletni ś.p. gospodarz Władysław Zieliński opiekował się naszą bazą jak własną, nadzorował kolejne modernizacje i rozbudowę. Kolejnym gospodarzem był leśniczy Władysław Wasiak, a obecnie łowiskiem i bazą opiekuje się Andrzej Zawiślak, który wraz z synem Dawidem i kolegami Janem Głuszczakiem, Markiem Ceglińskim prowadzą wzorowo gospodarkę łowiecką. Powstały kolejne leśne żerowiska, leśne paśniki na których przez większość roku dokarmiamy zwierzynę, aby zmniejszyć szkody i zminimalizować odszkodowania łowieckie.