obwód 177

Obwód łowiecki nr 177 – Skępe k/Torunia

Łowisko „Skępe” dzierżawione jest od 1954 roku. Położone jest w woj. Kujawsko-Pomorskim, odległe od Warszawy około 150 km. Administracyjnie podlega Urzędowi Miasta i Gminy Skępe, natomiast powierzchnia leśna podlega Nadleśnictwu Skrwilno, w strukturze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Powierzchnia obwodu wynosi 6260 ha, w tym 3102 ha lasów. Pozostałe 3158 ha zajmują pola uprawne, łąki, nieużytki i akweny w tym jezioro Wielkie. Przeważająca część kompleksów leśnych leżących w granicach naszego obwodu łowieckiego pozostaje pod administracją Lasów Państwowych i wchodzi w skład leśnictw: Głęboczek, Podole i Huta. Pozostałe lasy stanowią własność prywatną.

Łowisko „Skępe” to w większości tereny równinne, jedynie w części zachodniej , występują niewielkie pofałdowania terenu. Poczynając od ambony „na Garbie” poprzez ambony „za Rzeczką” i na „Osach”, konfiguracja terenu zmienia swoje oblicze. Ten fragment łowiska z przepływającą w dole rzeczką oraz kompleksem stawów i tzw. „Rybaczówką”, pod względem rzeźby terenu i występujących w tym rewirze drzewostanów mieszanych, należy do niezwykle urokliwych i ciekawych nie tylko od strony łowieckiej. Kto tego nie widział, warto zobaczyć.

Granice łowiska przebiegają „sztucznie”. Wytyczają je głównie polne i leśne drogi, jedynie mała ich część biegnie po drogach utwardzonych o nawierzchni asfaltowej np. na odcinku Lipno-Płock.

Powierzchnie leśne pod względem kształtu są nieregularne, mocno zróżnicowane. Lasy wrzynające się w pola powodują, że linia na styku las-pole, jest stosunkowo długa. Stwarza to ogromne możliwości penetracji pól uprawnych przez zwierzynę, żerującą w bezpośrednim sąsiedztwie lasów. Myśliwym zaś utrudnia realizację planów odstrzału w szczególności dzików. Taki stan rzeczy nie pozostaje bez wpływu na wielkość wypłacanych odszkodowań łowieckich.

Jeśli chodzi o stan dróg, to mimo istniejących lini oddziałowych, wynikających z przestrzennego zagospodarowania lasów, w łowisku posiadamy wiele dróg o dobrej nawierzchni. W związku z tym łowisko, w przeważającej części, uznać należy za łatwo dostępne.

Dominującym gatunkiem drzew tworzących drzewostany jest sosna pospolita. Jako gatunki domieszkowe występuje świerk dąb, brzoza i inne jak: buki oraz modrzewie. Te ostatnie występują również na założonych przez leśników plantacjach. W łowisku spotyka się także partie drzewostanów z wiekową sosną z podszyciem jałowca.

Wkład Koła Żerań w urozmaiceniu składu gatunkowego lasu był niemały. W kwietniu 1986 roku, w szeroko zakrojonej akcji pod nadzorem leśników, członkowie naszego Koła wraz z młodzieżą miejscowej Szkoły Podstawowej w Hucie, posadzili około 4000 szt. sadzonek kasztanowca, mirabelek i krzewów ozdobnych. Fakt ten, związany był z wpuszczeniem do łowiska Danieli z próbą uzyskania rozwoju tego gatunku w tym obwodzie.

W runie leśnym występują między innymi brusznica, czarna jagoda, z innych ciekawostek: konwalia leśna. Licznie występują wszelkiego rodzaju grzyby jadalne i z tego powodu w okresie ich wysypu, grzybiarze są utrapieniem dla kolegów myśliwych realizujących plan odstrzałów.

Drzewostany pod względem wiekowym są mocno zróżnicowane. W ostatnich latach przybyło sporo nowych upraw leśnych, które przez administrację Lasów Państwowych są grodzone. Z tego powodu „wypadło” nam sporo powierzchni umożliwiających myśliwym spotkanie wczesnym rankiem mocnego kozła czy jelenia byka. Radykalnie uległy zmianie „weksle”- przejścia zwierzyny z ostoi dziennej na żer i odwrotnie.

W łowisku występują następujące gatunki zwierzyny łownej: łosie, jelenie, sarny oraz dziki. Ponadto, występuje lis, borsuk, jenot, kuna leśna oraz piżmak. Ze zwierzyny drobnej występuje zając szarak, z ptactwa łownego występuje: bażant, kaczka, słonka, kuropatwa oraz gołąb grzywacz. Z krukowatych liczne są kruki i sójki. Na jesiennych przelotach spotkać można ciągnące dzikie gęsi. Z ptactwa pozostającego pod ochroną gatunkową występuje między innymi dzięcioł czarny, a w rejonie Ławiczka i łąk na Bielanach spotyka się tokujące żurawie oraz czarne bociany. Na Jeziorze Wielkim można spotkać norkę amerykańską, a na stawach w okolicy Rybaczówki przejściowo wydrę oraz bobry.

Na przestrzeni wielu lat łowisko przeżywało wzloty i upadki, jeśli chodzi o stan zwierzyny. Powodowane to było m.in. prowadzoną gospodarką leśną. Znaczne powierzchnie drzewostanów zostały wycięte, a na ich miejscach powstały nowe uprawy leśne. W momencie jak struktura wiekowa drzewostanów osiągnie optymalne warunki bytowania zwierzyny, nastaną znów „tłuste” lata. To samo dotyczy również ptactwa łownego w szczególności kaczki. Przeprowadzona w latach 80-tych akcja osuszania terenów, spowodowała poważny spadek wód gruntowych.

Łowisko jest bardzo dobrze urządzone i wyposażone od strony łowieckiej i spełnia stawiane wymagania, zarówno ze strony władz wojewódzkich PZŁ, jak i administracji Lasów Państwowych. W obwodzie jest: 20 ambon w tym 8 sponsorowanych przez kolegów myśliwych. Zlokalizowane są one przy uprawach leśnych, na przesmykach i tzw. „wekslach”, przy łąkach leśnych, na granicach pól i lasów,

20 paśników, 3 parski, 20 lizawek, 6 poletek zaporowych o pow. 3,2 ha.

Poletka zaporowe usytuowane są w różnych rejonach łowiska. Są wzorowo uprawiane. Jest to zasługa gospodarza obwodu Leszka Gęsickiego i podłowczego Wiesława Wiśniewskiego. Ich zaangażowanie oraz osobisty wkład pracy ma znaczący wpływ na zmniejszenie odszkodowań łowieckich wypłacanych miejscowym rolnikom.

Jesteśmy właścicielami działki na której stoi nasz domek myśliwski „GAWRA”. Domek położony jest na przeuroczej enklawie pól, łąk i otaczających lasów. Wybudowany z inicjatywy S. Dobrzalskiego i K. Panufnika, oddany do użytku w 1978 r., stał się naszą bazą łowiecką. Stoi na działce o powierzchni 0,6 ha, która od 1998 r. jest naszą notarialną własnością. Rosną na niej drzewa i krzewy. Na działce stoi też stodoła-skład, służąca do przechowywania karmy, opału na zimę oraz wykorzystywana jest jako czasowy schowek zwierzyny.

Domek myśliwski przez wiele lat poddawany był okresowym i doraźnym remontom, a w 1996 r. wykonano pierwszy etap modernizacji. W czerwcu 1998 r. na wniosek Zarządu Koła, Walne Zgromadzenie Członków Koła zaakceptowało drugi etap gruntownej modernizacji domku. Prace wykonano do końca 1998 roku.

Wszystkie remonty i modernizacje zewnętrzne i wewnętrzne domku, oraz utrzymanie porządku na działce nadzoruje Wiesław Wiśniewski- gospodarz bazy. Jego pełne zaangażowanie pod wzglądem organizacyjnym oraz finansowym, umożliwiło szybkie i dokładne wykonanie wszystkich przewidzianych planami prac. Na dzień dzisiejszy domek wyposażony jest we wszystkie urządzenia sanitarno-higieniczne umożliwiające wygodny pobyt myśliwych, jak również umożliwiający spędzenie okresowego urlopu nawet kilku rodzinom.

Opisując łowisko w Skępe nie można pominąć wielu miejsc, które warto zobaczyć przebywając w obwodzie. I tak, na naszym terenie łowieckim w Leśnictwie Głęboczek powstał w 1987 roku, z inicjatywy Komisji Kynologicznej przy Wojewódzkiej Radzie Łowieckiej PZŁ we Włocławku, – Wojewódzki Ośrodek Kynologii Myśliwskiej. Początek Ośrodka to wybudowanie i ogrodzenie pierwszej sztucznej nory na 0,5 ha na działce wydzierżawionej od Nadleśnictwa Skwirlno. Powstała ona z dotacji Wojewódzkiej Rady Łowieckiej a wykonana głównie społecznie przez członków PZŁ z Włocławka.

Ośrodek ten, dzięki bardzo dobrej współpracy pomiędzy władzami PZŁ we Włocławku a Nadleśnictwem Skwirlno jest ciągle modernizowany i rozbudowywany. Dzięki pełnemu zrozumieniu idei myślistwa przez nadleśniczego Skrwilna Jacka Soborskiego, oraz dzięki dofinansowywaniu ze środków Nadleśnictwa , Ośrodek w 1993 roku został gruntownie przebudowany. W obecnym kształcie posiada dwie sztuczne nory, oraz zagrodę dziczą o powierzchni 3 ha, w której można oglądać watahę dzików. Rokrocznie na tym terenie odbywają się lokalne i krajowe konkursy psów – norowców i dzikarzy.

Ośrodek bardzo dobrze urządzony pod względem wypoczynkowym, posiada stylowe wiaty wykonane z drewna i trzciny, jest miejsce na ognisko, jest doprowadzone oświetlenie i źródła elektrycznego zasilania, a całość jest ogrodzona stylowym płotem. Oprócz konkursów i szkoleń psów myśliwskich, ośrodek ten jest miejscem spotkań towarzyskich członków różnych organizacji społecznych i młodzieżowych. Służy dobrze jako wizytówka łowieckiej infrastruktury wśród miejscowej ludności jak i wśród przebywających czasowo turystów.

Z ciekawostek przyrodniczych wartych zobaczenia: stary dąb w leśnictwie Huta. Zabytkowa osada leśna w Wymyślinie – Leśnictwo Skępe, Leśniczówka Podole z pięknymi lipami oraz stuletni świerk rosnący obok nowo wybudowanej leśniczówki na Głęboczku.