I – Przygotowanie strzelnic i urządzeń technicznych

ROZDZIAŁ I – Przygotowanie strzelnic i urządzeń technicznych przed rozpoczęciem strzelań

§1
Za przygotowanie urządzeń do prawidłowego przeprowadzenia  konkurencji  odpowiedzialny    jest
organizator zawodów.
§2
1. Wyrzutnie  do  rzutków  na  osi  myśliwskiej  należy  tak  wyregulować,  żeby  spełniały  trzy
podstawowe warunki:
1) kierunek lotu rzutków z wyrzutni środkowej wypada na przedłużeniu linii przechodzącej
przez środkowe (trzecie) stanowisko strzeleckie i środkową wyrzutnię, a z bocznych wyrzutni
krzyżował  się,  nie  wykraczając  poza  przedłużenie  strefy  przechodzącej  przez  skrajne
stanowiska strzeleckie i środkową wyrzutnię,
2) tory lotu rzutków rozmieszczone są na różnych wysokościach, jednak mierzone na dziesiątym
metrze od wyrzutni, nie mogą być niższe niż 1,5 metra i nie wyższe niż 4 metry nad poziom
stanowisk strzeleckich,
3) rzutki dolatują od wyrzutni na odległość mierzoną horyzontalnie na poziomie stanowisk
strzeleckich, nie bliżej niż 55 i nie dalej niż 65 metrów.
2. W przypadku maszyny pływającej, podstawowe zasady ustawienia nie ulegają zmianie (tor lotu
i zasięg).
3. Urządzenia do strzelania dubletów należy tak wyregulować, aby drugi rzutek podążał za
pierwszym w odległości, co najmniej 5 metrów. Urządzenie do strzelania dubletów musi być
wyposażone  w  układ  sterowania, który  pozwala  na  podanie  dwóch  rzutków  (dubleta)
w jednakowych  odstępach  czasowych  dla  każdego  zawodnika.  Urządzenie  do  strzelania
dubletów musi być wyposażone w układ sterowania, który umożliwi podanie rzutka w odstępach
nie dłuższych niż 2,5 sekundy.
§3
Wyrzutnie  na  kręgu  myśliwskim  należy  tak  wyregulować,  żeby  rzutki  z  obydwu  wyrzutni
w miejscu krzyżowania się przelatywały na wysokości około 4,5 metra (z tolerancją 0,5 metra),
a dolatywały na odległość mierzoną horyzontalnie na poziomie stanowisk strzeleckich, nie bliżej
niż 55 i nie dalej niż 65 metrów od wyrzutni. Miejscem krzyżowania się rzutków jest punkt leżący

PRAWIDŁA STRZELAŃ MYŚLIWSKICH NA ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PZŁ

w odległości 5,5 m od środka prostej łączącej obie wyrzutnie. Odległość 5,5 m mierzona jest w
stronę przedpola strzelnicy.
§4
Wyrzutnie  do  rzutków na wieży przelotów należy tak wyregulować, żeby spełniały następujące
warunki:
1)   Kierunek toru lotu rzutków wypadał na linii przechodzącej od wyrzutni przez środkowe
(drugie) stanowisko strzeleckie.
2)  Wysokość lotu rzutków nad linią stanowisk strzeleckich wynosiła 20 metrów.
3)  Rzutki przelatywały na odległość od wyrzutni do środkowego stanowiska strzeleckiego (30
metrów) w czasie od 1,4 do 1,6 sekundy.
4)  Urządzenia do strzelania dubletów należy tak wyregulować, aby drugi rzutek podążał za
pierwszym w odległości, co najmniej 5 metrów. Ponadto urządzenie musi być wyposażone
w układ sterowania, który pozwala na podanie dwóch rzutków (dubleta) w jednakowych
odstępach czasowych dla każdego zawodnika. Urządzenie do strzelania dubletów musi być
wyposażone w układ sterowania, który umożliwi podanie rzutka w odstępach nie dłuższych
niż 2,5 sekundy.
§5
Każdy rzutek, niezależnie od rodzaju strzelania, winien podążać, po wyjściu z maszyny, po
wyznaczonym mu torze.
§6
1.  Urządzenie ruchomej makiety zająca powinno być wykonane z blachy (3,5 – 5,0 mm) tak, aby
przedstawiała zająca w skoku, długość makiety – licząc od piersi do nasady omyka – winna
wynosić 45 cm, a wysokość, mierzona na środku zapadki – 17  cm.  W odległości 4 cm od
początku makiety (na piersi makiety), wycinamy prostokątny poziomy otwór o wymiarach 16 x
12 cm, za którym znajduje się zapadka o 1 cm większa na wszystkich bokach od otworu
i wykonana z blachy 4 mm. Sprężyny i urządzenie zwalniające wg uznania konstruktora.
2.  Makieta zająca musi być tak wyregulowana, aby zwalniała urządzenie sygnalizujące trafienie
pod naciskiem 1 kg w każdym miejscu zapadki, jak również, aby przy strzałach z odległości 35
metrów śrutem dozwolonym do strzelania zająca, zaznaczała trafienie (wskaźnik zaznaczający
trafienie z materiału koloru jaskrawego). Wskaźnik   zaznaczający trafienie nie może być
widoczny przed strzałem.
3.  Makieta zająca powinna być ustawiona na urządzeniu poruszającym ją w taki sposób, aby
odległość pomiędzy dolną jej częścią a poziomem gruntu lub belki wynosiła 14 cm.  (Uwaga:
poziom belki równa się poziomowi stanowiska).
4.  Makieta zająca porusza się w obu kierunkach na przebiegu, przechodząc jego długość 6 metrów
w polu widzenia strzelca w czasie od 1,4 do 1,6 sekundy. Odległość od stanowiska do makiety
wynosi 35 metrów.
§7
Urządzenia ruchomej makiety dzika należy tak wyregulować, żeby makieta poruszała się w obu
kierunkach na przebiegu, przechodząc jego długość 10 metrów w polu widzenia strzelca  w czasie
od 2,4 do 2,6 sekundy. Odległość od stanowiska do makiety wynosi 50 metrów.

PRAWIDŁA STRZELAŃ MYŚLIWSKICH NA ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PZŁ

§8
Makiety rogacza i lisa należy ustawić pionowo i prostopadle do osi strzelania, tak by były wyraźnie
widoczne  ze  stanowisk  strzeleckich.  Wzdłuż  osi  strzelania  należy  ustawić  przesłony,  aby
wyeliminować możliwość oddania strzału do niewłaściwej makiety. Organizator określa wzajemne
położenie makiet z tym, że odległość pomiędzy sylwetkami musi wynosić, co najmniej 15 cm.
Odległość od stanowiska do makiet wynosi 100 metrów.
§9
Organizator zawodów jest zobowiązany zapewnić obsługę techniczną do  odbioru  strzelnicy  przez
sędziego głównego oraz odpowiada za sprawność urządzeń i możliwość ich regulacji. Organizator
na  wniosek  sędziego  głównego  lub  stanowiskowego  zobowiązany  jest  usunąć  przeszkody
uniemożliwiające odbiór strzelnicy lub przeprowadzenie zawodów.