IV – Prawidła odnoszące się do poszczególnych strzelań

 • 30

Strzelanie do rzutków na OSI MYŚLIWSKIEJ:

 1. Po sprawdzeniu gotowości do rozpoczęcia strzelania, prowadzący podaje kolejno rzutki w czasie do 3 sekund od okazania przez zawodnika gotowości do strzału. Sędzia podaje rzutek bez komendy zawodnika.
 2. Po oddaniu strzałów przez wszystkich znajdujących się na stanowiskach strzelców, następuje przejście zawodników na stanowiska następne i tak aż do zakończenia serii.
 3. Przy strzelaniu z podchodu, strzelcy całej grupy zajmują miejsca na stanowisku wyczekiwania.
 4. Strzelec, na którego przypada kolejność strzelania, staje przed ścieżką podchodu, ładuje broń, jednak jej nie zamyka. Na komendę prowadzącego strzelanie: „marsz” – strzelec zamyka broń i trzymając ją oburącz, skierowaną wylotami luf w kierunku strzelania oraz skośnie ku górze, z kolbą na wysokości biodra, podchodzi naturalnym, równomiernym krokiem na wyznaczonej ścieżce strzeleckiej.
 5. Rzutki podaje się w czasie, kiedy podchodzący strzelec znajduje się na wyznaczonej ścieżce strzeleckiej, nie dalej niż 14 a nie bliżej niż 11 metrów od wyrzutni.
 6. Po przekroczeniu linii końca podchodu (11m od wyrzutni) sędzia podaje komendę „powtórzyć przejście”, w przypadku braku komendy „powtórzyć przejście” rzutek przyjęty przez zawodnika zalicza się zgodnie z wynikiem strzału, bez możliwości powtarzania.
 7. Po ukazaniu się rzutka (rzutków), strzelec składa się i oddaje jeden lub dwa strzały.
 8. Po oddaniu strzałów należy, nie odwracając się, broń otworzyć, rozładować i z otwartymi komorami nabojowymi wrócić na stanowisko wyczekiwania.
 • 31

Strzelanie do rzutków na KRĘGU MYŚLIWSKIM:

 1. Strzelcy całej grupy ustawiają się w rzędzie (gęsiego), zgodnie z ustaloną kolejnością, za odpowiednim stanowiskiem strzeleckim, skąd pojedynczo podchodzą na to stanowisko.
 2. Strzelec, na którego przypada kolejność strzelania, zajmuje stanowisko strzeleckie, ładuje broń, przyjmuje postawę gotowości i podaje komendę „daj”, po której podaje mu się rzutek lub rzutki, w czasie do 3 sekund od podania komendy.
 3. Strzelec składa się i oddaje jeden lub dwa strzały dopiero po ukazaniu się rzutka.
 4. Po oddaniu strzałów należy otworzyć broń, całkowicie ją rozładować i z otwartymi komorami nabojowymi, po okazaniu jej sędziemu, opuścić stanowisko strzeleckie.
 5. Rzutki w dublecie powinny się krzyżować w miejscu pomiaru w kole o średnicy 1 metra.
 • 32

Strzelanie do rzutków na PRZELOTACH:

 1. Strzelcy całej grupy ustawiają się w rzędzie (gęsiego), zgodnie z ustaloną kolejnością, za odpowiednim stanowiskiem strzeleckim, skąd pojedynczo podchodzą na to stanowisko.
 2. Strzelec, na którego przypada kolejność strzelania, zajmuje stanowisko strzeleckie, ładuje broń, przyjmując postawę gotowości i podaje komendę „daj”, po której podaje mu się rzutki w czasie do 3 sekund od podania komendy.
 3. Strzelec składa się i oddaje jeden lub dwa strzały dopiero po ukazaniu się rzutka.
 4. Po oddaniu strzałów należy otworzyć broń, całkowicie ją rozładować i z otwartymi komorami nabojowymi, po okazaniu jej sędziemu, opuścić stanowisko strzeleckie.
 5. Trafienie zalicza się do linii stanowiska.
 • 33

Przy wszystkich strzelaniach do rzutków, rzutki należy unieważnić i podać nowe, jeżeli:

 1. Rzutek rozerwie się przy wyrzuceniu, a  przed oddaniem strzału.
 2. Tor lotu rzutka odbiega od normy i rzutek nie został przyjęty; jeżeli rzutek został przyjęty zalicza się wynik strzału, jednakże strzał w takich warunkach jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy zachowane są warunki bezpieczeństwa, a rzutek jest w locie.
 3. Rzutek podano przed komendą strzelca lub przed przyjęciem przez niego postawy gotowości.
 4. Rzutek podany jest z niewłaściwej wyrzutni (krąg).
 5. Ponadto, przy strzelaniu dubletów (kolejność przyjęcia rzutka dowolna):
  1). zamiast dubleta podano rzutek pojedynczy,
  2). zamiast pojedynczego podano dublet,
  3). obydwa rzutki zostaną rozbite jednym strzałem.
 6. Rzutki nie zostały wyrzucone jednocześnie (dopuszczalna tolerancja 0,5 sekundy), nie dotyczy konkurencji „oś” i „przeloty”.
 7. Rzutki zderzą się w locie przed strzałem.
 • 34

Strzelanie do makiety ZAJĄCA W PRZEBIEGU:

 1. Strzelcy całej grupy zbierają się na stanowiskach wyczekiwania, skąd – zgodnie z ustaloną kolejnością – podchodzą pojedynczo na stanowisko strzeleckie.
 2. Każdy strzelec powinien zakończyć serię  dziesięciu strzałów w czasie do 5 minut, a pięciu strzałów do 2 minut i 30 sekund od chwili zajęcia stanowiska.
 3. Makietę zająca uruchamia się w czasie do 3 sekund od przyjęcia przez zawodnika postawy gotowości.
 4. Po ukazaniu się makiety w oknie przebiegu strzelec powinien złożyć się, oddać do niej jeden lub dwa strzały, po czym przeładować broń, przyjąć znowu postawę gotowości i oczekiwać ukazania się makiety następnego przebiegu, postępując podobnie aż do zakończenia całej serii przebiegów makiety.
 5. Przebieg makiety należy unieważnić i powtórzyć, jeżeli:
  1) makieta ukaże się z niewłaściwego kierunku,
  2) makieta ukaże się w pozycji jak po trafieniu,
  3) nastąpi przed strzałem zakłócenie ruchu makiety z przyczyn technicznych, a strzelec nie  oddał strzału,
  4) uruchomienie makiety nastąpi przed przyjęciem postawy gotowości strzelca lub po upływie 3 sekund jednak tylko w przypadku gdy strzelec nie oddał strzału,
  5) w wyniku awarii makieta nie sygnalizuje trafienia.
 • 35

Strzelanie do makiety DZIKA W PRZEBIEGU:

 1. Strzelcy całej grupy zbierają się na stanowisku wyczekiwania, skąd, zgodnie z ustaloną kolejnością, podchodzą pojedynczo na stanowiska strzeleckie. Każdy strzelec powinien zakończyć serię dziesięciu strzałów w czasie do 5 minut lub pięciu strzałów w czasie 2 minut 30 sekund od chwili zajęcia stanowiska,
 2. Makietę dzika uruchamia się w czasie do 3 sekund od przyjęcia przez zawodnika postawy gotowości.
 3. Po ukazaniu się makiety w oknie przebiegu strzelec powinien złożyć się i oddać do niej jeden strzał, po czym ponownie załadować broń, przyjąć znowu postawę gotowości i oczekiwać ukazania się makiety następnego przebiegu, postępując podobnie, aż do zakończenia całej serii przebiegów makiety.
 4. Przebieg makiety należy powtórzyć, jeżeli:
  1)  makieta ukazała się z niewłaściwego kierunku,
  2)  nastąpiło zakłócenie ruchu makiety, a strzelec nie oddał strzału,
  3) uruchomienie makiety nastąpiło przed przyjęciem postawy gotowości lub po upływie 3 sekund, a strzelec nie oddał strzału.
 5. Po zakończeniu serii przebiegów, należy ocenić wartość przestrzelin na makiecie, a przed ponownym jej użyciem wszystkie przestrzeliny zakreślić i zakleić naklejką lub nakleić nową makietę.
 • 36

Strzelanie do makiety ROGACZA i LISA:

 1. Strzelcy całej grupy zbierają się na stanowisku wyczekiwania, skąd, zgodnie z ustaloną kolejnością, podchodzą na stanowiska strzeleckie,
 2. Strzelcy, na których przypada kolejność strzelania, stają na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich i oświadczając kolejno „gotów”, oczekują na sygnał do rozpoczęcia strzelania,
 3. Każdy strzelec oddaje 5 strzałów ze słupka stałego oraz 5 strzałów z pastorału (o gładkiej powierzchni, końcach niezaostrzonych, długości od 2 do 2,2 m, średnicy od 2,4 do 3 cm). Organizator zapewnia 6 jednakowych pastorałów dla każdego zawodnika w grupie oraz możliwość bezpiecznego odłożenia pastorału przez strzelca, każdorazowo po oddaniu strzału. Podczas strzelanie pastorał jest ustawiony prostopadle do podłoża. Podczas strzelania z pastorału, ani strzelec ani pastorał nie może być oparty o słupek stały. W tym celu organizator wyznacza obszar, w którym pastorał może być oparty wyłącznie o podłoże.
 4. Prowadzący strzelanie, po stwierdzeniu gotowości strzelców na stanowiskach, daje komendę „rozpoczynamy strzelanie”, która jest sygnałem do rozpoczęcia strzelania i od tej chwili mierzy się czas jego trwania,
 5. Po komendzie prowadzącego strzelanie, strzelcy w przypadku pełnej serii oddają w czasie do 10 minut nie więcej niż po pięć strzałów do makiety rogacza i lisa w dowolnej kolejności,
 6. Po upływie 10 minut (a przy serii skróconej po upływie 5 minut) od rozpoczęcia strzelania, prowadzący podaje komendę „koniec strzelania”, po której strzelcy obowiązani są natychmiast – niezależnie od tego, czy zdążyli oddać wszystkie strzały, czy też nie – otworzyć i rozładować broń i z otwartymi komorami nabojowymi opuścić stanowiska strzeleckie,
 7. Jeżeli w czasie strzelania makieta opadnie lub zmieni prawidłową pozycję należy przerwać strzelanie, poprawić makietę i kontynuować strzelanie,
 8. Po zakończeniu serii strzelania, należy ocenić wartość przestrzelin na makietach, a przed ponownym ich użyciem wszystkie przestrzeliny zakreślić i zakleić naklejką lub nakleić nowe tarcze.