SARNA

SARNA

Średnie zagęszczenie sarn w łowiskach polskich wynosi obecnie 2,36 osob./100ha powierzchni obwodów i wykazuje duże zróżnicowanie. Poniżej 2 osob./100 ha jest w 20 okręgach. Powyżej 4 osob./100 ha w czterech okręgach. Nawet na terenie jednego okręgu zagęszczenia wykazują znaczące różnice. Dlatego też gospodarowanie populacjami sarny wymaga od nas w najbliższym okresie szczególnej uwagi.

Struktura płci

 Pożądana struktura płci powinna kształtować się w przedziale od 1 : 1,5 do

1 : 2,5 na korzyść kóz.

Przyrost zrealizowany

Przyrost zrealizowany powinien wynosić od 10 do 30% stanu wiosennego populacji. W zależności od tego czy w obwodzie występują duże drapieżniki, nadmierna ilość lisów, gęsta sieć dróg lub wzmożone kłusownictwo, wielkość pozyskania powinna być ustalona na poziomie od 50% do 100% przyrostu zrealizowanego.

Zagęszczenie

Optymalne zagęszczenie powinno wynosić od 3 do 10 osob./100 ha powierzchni obwodów (nawet do 15 szt.). Zważywszy na aktualne zagęszczenie sarny w naszych łowiskach należy uczynić wszystko, aby w ciągu najbliższych lat doprowadzić do stanu, w którym nie będzie ono niższe od 2-3 osob./100 ha powierzchni obwodu łowieckiego.

Struktura pozyskania:

a) w grupach płciowo – wiekowych:

rogacze                               – 40 – 50%
kozy                                     – 40 – 50%
koźlęta                                  – do 20% – ze wskazaniem koźląt płci żeńskiej

b) w klasach wiekowych sarn rogaczy:

I klasa (1-2 poroże; 2-3 rok życia)                               – do  50%
II klasa (3 poroże i dalsze; 4 rok życia i starsze )  – dopełnia do 100%

Kryteria oceny prawidłowości odstrzału sarn – rogaczy

 Klasa wieku

Poroże
rok życia

 Opis parostków  Ocena
 

 

I klasa wieku

   1 poroże
2 rok życia
–     guzikarze, szpicaki, myłkusy a także widłaki o długości tyk do 10 cm

O

–    widłaki o średniej długości tyk powyżej10 cm

X

–    szóstaki

XX

 2 poroże
3 rok życia
–    szóstaki   nieregularne   i   poniżej   tejformy

O

–     regularne szóstaki i powyżej tej formy o masie do…250..g (ustalonej dla okręgu)

X

–     regularne szóstaki i powyżej tej formy o masie większej niż .250.g (ustalonej w okręgu)

XX

 

II klasa wieku

   3  poroże i starsze
4 rok życia i starsze
–     nieregularne   szóstaki   i   poniżej   tej formy oraz regularne szóstaki o masie parostków  poniżej  ….350…  g (ustalonej w okręgu) oraz prawidłowo wykonany odstrzał łowny,

 O

–     regularne  szóstaki  lub  powyżej  tej formy o masie parostków od ..351… g do …400… g (ustalonej w okręgu),

X

–    regularne  szóstaki  lub  powyżej  tejformy  o  masie  parostków  powyżej..400…. g (ustalonej w okręgu).

XX

Ustalenia dodatkowe

1.  Za rogacza łownego uznaje się regularnego szóstaka (lub powyżej tej formy), w wieku do szóstego roku życia wzwyż, o masie trofeum ponad przeciętną (ustaloną dla okręgu).

2.  Za selekcyjne uznaje się wszystkie myłkusy i szydlarze oraz nie przyznaje się za ich odstrzał punktów niebieskich.

3.  Zaleca się oszczędzanie szpicaków o długości tyk powyżej długości łyżek.

4.  Przy ocenie prawidłowości odstrzału za odnogę uznaje się w I klasie wieku odrostek o długości powyżej 1 cm, a w II klasie wieku – odrostek o długości powyżej 3 cm.

5.  Wyznaczając  średnią  masę  parostków  w  II  klasie  wieku  w  danym  okręgu  należy pamiętać, iż poza średnią masą parostków w II klasie wieku, należy ustalić również wartość graniczną przy odstrzale kwalifikowanym na dwa punkty czerwone. Wartość ta musi być większa od średniej masy parostków w II klasie, a mniejsza od minimalnej masy parostków medalowych.

6.  Podawana masa parostków jest masą brutto (parostki z czaszką bez żuchwy).

7.  W przypadku uszkodzenia mechanicznego jednej tyki oceny dokonuje się na podstawie wyglądu  drugiej  zakładając,  że  tyka  uszkodzona  miała  taki  sam  kształt  (zasada  ta dotyczy wszystkich samców zwierzyny płowej).

Selekcja kóz i koźląt

Należy dążyć do pozyskania jak największej liczby kóz nie prowadzących oraz sztuk cherlawych i chorych. Należy eliminować z populacji kozy prowadzące więcej niż dwoje koźląt, pamiętając, że w takiej sytuacji najpierw należy dokonać odstrzału koźląt.

Wśród koźląt  całość  pozyskania  należy  w  zasadzie  zrealizować  w grupie  kózek, przyjmując jednak  zasadę,  że z bliźniąt  w pierwszej  kolejności wybieramy do  odstrzału sztukę słabszą.