MUFLON

MUFLON

O gospodarowaniu populacją muflona możemy mówić, gdy w zainwentaryzowanej wolnej populacji mamy co najmniej 30 sztuk tych zwierząt. Jest to bardzo istotne, gdyż występują     w     Polsce     nieustabilizowane     populacje     pochodzące     z      introdukcji i z przygranicznych, głównie czeskich, migracji.

Muflony preferują pagórkowate i górskie obszary leśne porośnięte drzewostanem liściastym lub mieszanym z bogatą warstwą krzewów (malina, jeżyna) w runie. Duże znaczenie ma obecność ekotonów (las – pole) oraz wszelkich trawiastych przestrzeni otwartych. Odpowiednie warunki stwarza podłoże kamieniste i skalne, niekorzystne są natomiast siedliska podmokłe.

W ustabilizowanych populacjach muflona wskaźniki populacyjne powinny kształtować się w sposób następujący:

Struktura płciowa

Docelowy stosunek płci w populacjach muflona powinien wynosić 1 : 1,5 na korzyść owiec. Ważnym wskaźnikiem jest aby jeden tryk dojrzały (w 4 roku życia i starszy) przypadał na maksymalnie 5 owiec zdolnych do rozrodu tj. samic w 2 roku życia i starszych. Ważne jest aby w populacji reprezentowane były samce w różnym wieku.

 Zagęszczenie populacji, nie powodujące dotkliwych szkód w lasach, może wynosić 30 – 60 osobników na 1000 ha powierzchni leśnej obwodu

Przyrost zrealizowany u muflonów mieści się w optymalnych warunkach w przedziale 25 – 35% liczebności populacji wiosną. Zalecany jednak rozmiar pozyskania w naszych  populacjach  powinien  wynosić  20 –  30%  wiosennego  stanu  populacji. Ważnym czynnikiem mogącym obniżyć poziom przyrostu zrealizowanego w łowisku, jest duża ilość wałęsających się psów oraz duży stan populacji dzika.

Struktura pozyskania:
a)  w grupach płciowo – wiekowych

– tryki         35 – 45%,
– owce       35 – 40%,
– jagnięta    do 20%.

b) w klasach wieku tryków
– I klasa wieku 2 – 4 roku życia 40%
– II klasa wieku 5 – 7 roku życia 30%
– III klasa wieku 8 rok życia i starsze 30%

Kryteria oceny prawidłowości odstrzału tryków muflona

Klasa wieku  Rok życia  Opis ślimów  Ocena
I klasa wieku  2-4 rok życia –     tryki  mające  ślimy  o  długości  do  ….*..  cm (ustalone w okręgu) lub o wybitnie niesymetrycznym  ułożeniu  lub  o  kącie rozwarcia ślimów znacznie odbiegającym od 90 stopni;
–     ślimy o długości ponad …*…. cm ( ustalonej w okręgu) oraz o kącie rozwarcia zbliżonym do 90 stopni;
 OX
II klasa wieku  5–7 rok życia –     tryki o ślimach z nieprawidłowym skrętem, lub o ślimach wrastających w kark lub żuchwę;
–     ślimy       o       prawidłowym       ukształtowaniu i o długości  powyżej    ….*…..cm  (ustalonej  w okręgu) oraz ślimy medalowe
 OX
  III klasa wieku

8 rok życia i starsze

–     wszystkie tryki o ślimach niemedalowych oraz prawidłowo zrealizowany odstrzał łowny
–     tryki  o  ślimach  medalowych  pozyskane  na odstrzał selekcyjny

O

X

 Ustalenia dodatkowe

 1.  Za tryka łownego uznaje się tryka w 8 roku życia i starszego o ślimach medalowych

2.  Optymalna struktura stada (rodziny) do celowych introdukcji to 9 osobników (1 tryk w 4-5 roku życia, 4 – owce i 4 jagnięta).

Selekcja owiec i jagniąt

Spośród owiec za selekcyjne uznaje się osobniki z urożeniem oraz w wyraźnie słabej kondycji. Spośród jagniąt jako selekcyjne usuwane są osobniki o słabej kondycji, słabsze z bliźniąt oraz jagnięta męskie o ślimach do 12 cm. W pierwszej kolejności należy również usuwać z populacji owce i jagnięta o widocznych cechach: okulawienia, kaszlące oraz sztuki odstające od stada. Eliminujemy również owce w 10 roku życia i starsze.

Zasady postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej oraz zasady postępowania z ocenionymi trofeami łowieckimi

I. Uwagi ogólne:

1)  ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej oraz muflonów – zwana dalej oceną prawidłowości odstrzału – dokonywana jest przez członków okręgowych komisji powołanych przez okręgowe rady łowieckie. Bezpośredniej oceny dokonują składy oceniające  powoływane  każdorazowo  przez  zarządy  okręgowe  ,  z  uwzględnieniem przepisu  art.  42  d  Ustawy  z  dnia  13         października  1995  r.  Prawo  łowieckie (Dz. U. z 2002 r. nr 42 poz. 372 z późn. zmianami); 

2)  właściwymi dla dokonania oceny prawidłowości odstrzału są składy oceniające komisji okręgu,  w którym  pozyskana  została  zwierzyna.  Zasada  ta  dotyczy  także  obwodów łowieckich zarządzanych przez Polski Związek Łowiecki;

3)  oceny prawidłowości odstrzału dokonywane są w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz do roku;

4)  o  wynikach  oceny  prawidłowości  odstrzału   skład  oceniający  powiadamia  zarząd okręgowy, a ten w przypadku stwierdzenia odstrzału ocenionego na punkt lub punkty czerwone, niebieskie bądź żółte, powiadamia zainteresowanego na piśmie;

5)  od  oceny  dokonanej  przez  składy  oceniające,  z  wyjątkiem  przypadków  za  które przyznano punkty żółte, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do komisji odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wynikach oceny;

6) w trakcie rozpatrywania odwołania przez komisję odwoławczą winien być obecny przedstawiciel składu dokonującego oceny;

7)  o   końcowych   wynikach   pracy   zespołu   oceniającego   lub   komisji   odwoławczej, w przypadku oceny oznaczonej punktem lub punktami czerwonymi, niebieskimi bądź żółtymi, właściwy dla miejsca dokonania oceny zarząd okręgowy zawiadamia zarząd okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania zainteresowanego myśliwego przesyłając stosowne arkusze oceny prawidłowości odstrzału;

8)  w przypadku stwierdzenia niezgodności odstrzału z zasadami selekcji osobniczej lub naruszenia zasad postępowania z trofeami łowieckimi w stosunku do myśliwego stosowane są kary porządkowe przewidziane statutem;

9)  kary   porządkowe   nakłada   zarząd   okręgowy   właściwy   dla   miejsca   zamieszkania myśliwego, na podstawie arkuszy, o których mowa w pkt 7, a w przypadku pozyskania w obwodach łowieckich pozostających poza zarządem Polskiego Związku Łowieckiego także na wniosek zarządu okręgowego właściwego dla miejsca pozyskania zwierzyny;

10) o nałożeniu kar porządkowych zarząd okręgowy informuje  zarząd okręgowy właściwy dla  położenia  obwodu,  w  którym  pozyskana  została  zwierzyna  oraz  koła  łowieckie, których członkiem jest myśliwy, a także koło, w obwodzie którego pozyskana została zwierzyna;

11) komisje  oceny  prawidłowości  odstrzału   są  zobowiązane   do  trwałego  oznakowania trofeum  poprzez  nawiercanie  w  prawym  możdżeniu   otworu  o średnicy  3-6  mm. W przypadku   dokonanej   oceny  na   punkty  czerwone   lub   niebieskie   odpowiednio oznakowana żuchwa podlega zdeponowaniu przez okres do 6 miesięcy. Wszystkie żuchwy niezależnie od oceny podlegają trwałemu oznakowaniu.

12) w uzasadnionych przypadkach takich jak:

a)     uchylenie się od obowiązku przedłożenia trofeum do oceny, b)     świadome wprowadzanie w błąd komisji oceny,

c)     notoryczne wykonywanie odstrzałów nieprawidłowych i nagannych

właściwy zarząd okręgowy kieruje sprawę na drogę postępowania dyscyplinarnego przed rzecznikiem dyscyplinarnym.

II. Ocena prawidłowości odstrzału:

1)    przy dokonywaniu prawidłowości odstrzału zespół dokonujący oceny stosuje poniższą punktację:

– odstrzał prawidłowy 1 pkt zielony (O),
– odstrzał nieprawidłowy 1 pkt czerwony (X),
– odstrzał naganny 2 pkt czerwone (XX),

– odstrzał zrealizowany w klasie wieku      niezgodnej z wydanym upoważnieniem

1 pkt niebieski            (N),

– trofea spreparowane niestarannie bądź w sposób uniemożliwiający ocenę  1 do 2 pkt żółtych      (Z-ZZ),

2)   za  trofeum  spreparowane  starannie  uważa  się  trofeum  pozbawione  tkanki  mięsnej i łącznej oraz wybielone, z pełnym uzębieniem – z wyjątkiem ubytków naturalnych.

3)    Dopuszcza się przy preparacji trofeum odcięcie części kości potylicznej (tzw. puszki), w opisanym powyżej przypadku, przy ocenie prawidłowości odstrzału należy doliczyć do masy parostków – 10 g, wieńca jelenia – 200 g, a poroża daniela – 100 g. Dopuszcza się 30% odchylenie (in plus i in minus) w stosunku do podanych wielkości z uwagi na odbiegające od standardu wielkości odcięcia i wiek zwierzęcia, od którego pochodzi trofeum.