JELEŃ SZLACHETNY

JELEŃ   SZLACHETNY

 W  populacjach  ustabilizowanych  należy  prowadzić  gospodarowanie  populacjami jelenia szlachetnego według poniższych zasad i z uwzględnieniem podanych wskaźników.

Struktura płci

Pożądana struktura płci powinna kształtować się w przedziale od 1:1 do 1:1,5 na korzyść łań.

Przyrost zrealizowany

W zależności od struktury płci, presji drapieżników, kłusownictwa i innych czynników wpływających na ubytki, przyrost zrealizowany może kształtować się w przedziale od 10 – 30% stanu wiosennego populacji. W uzasadnionych przypadkach np. straty wywołane przez wilki, klęski żywiołowe, przyrost zrealizowany może wynosić mniej niż 10%.

Zagęszczenie

Za optymalne zagęszczenie, pozwalające na prowadzenie właściwej gospodarki jeleniem, uważa się zagęszczenie wynoszące 15 – 35 osobników na 1000 ha powierzchni leśnej    obwodu.    W uzasadnionych    przypadkach    dopuszcza    się    zagęszczenie    do 50 osobników na 1000 ha powierzchni leśnej obwodu.

Struktura pozyskania

Plan odstrzału musi wynikać z rzeczywistego stanu populacji i nie może być prostym przełożeniem wskaźników modelowych. W populacjach o zachwianej strukturze wiekowej, w grupie  jeleni  –  byków  i  przewadze  osobników  w I  klasie,  a taką  sytuację  obserwujemy w większości łowisk w Polsce, należy podjąć zdecydowane kroki prowadzące do zmiany tej sytuacji.

Winno to nastąpić poprzez ochronę byków prawidłowo rozwijających się w II klasie wieku oraz ograniczenie nadmiernego odstrzału w klasie I. Odstrzał w I klasie wieku nie może w żadnym przypadku przekraczać 50% stanu jeleni – byków przeznaczonych do odstrzału w danym sezonie, a tym samym niedopuszczalnym jest, aby jelenie – byki były zamiennie realizowane w innych niż zaplanowane klasach wiekowych. Jednocześnie należy stwierdzić, że niezrealizowanie planu odstrzału w danym sezonie jeleni – byków nie powinno skutkować w najbliższych 3 – 5 latach sankcjami, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy Prawo łowieckie.

W zależności od aktualnego w danej populacji  stanu  struktury  wiekowej  w grupie jeleni – byków, należy w najbliższych 3 – 5 latach obniżyć odstrzał byków nawet o 30% aktualnie realizowanego pozyskania, zarazem realizując odstrzał w grupie łań na dotychczasowym poziomie. Przy odstrzale łań szczególną uwagę należy zwracać na rozpoznanie łani – licówki – i w żadnym wypadku nie dokonywać jej odstrzału.

Struktura pozyskania jelenia szlachetnego winna wynosić:

a)  w grupach płciowo – wiekowych:

–    byki                                     30 – 40%
–    łanie                                    40 – 50%
–    cielęta                                 do   30%

b)  w klasach wieku byków:

–    I klasa wieku (1 – 4 poroże, 2 – 5 rok życia)                                             30 – 50%
–    II klasa wieku (5 – 9 poroże, 6 – 10 rok życia)                                          30 – 50%
–    III klasa wieku (10 poroże i powyżej, 11 rok życia i starsze)            do   20%

Kryteria oceny prawidłowości odstrzału byków jelenia szlachetnego

Klasa wieku

 Poroże
rok życia

                               Opis poroża  Ocena
I klasa wieku  1  poroże
2 rok życia
–    szpicaki o długości tyk do 20 cm, tj. do średniejdługości łyżek
–     szpicaki o długości tyk powyżej 20 cm do 30 cm, tj. do 1,5 długości łyżek
–     szpicaki  o  długości  tyk  powyżej  30  cm,  tj. powyżej 1,5 długości łyżek oraz szpicaki o tykach rozwidlonych i koronne – niezależnie od długości
        O

X

XX

2 poroże
3 rok życia

–    ósmaki nieregularne i poniżej tej formy,
–    ósmaki regularne,
–    byki powyżej regularnego ósmaka,

O
X
XX

 3  i  4  poroże
– 5 rok życia

–    wszystkie byki niekoronne,
–    wszystkie byki jednostronnie koronne,
–    wszystkie byki obustronnie koronne

O
X
XX

II klasa wieku

5–9 poroże
6–10 rok życia

– wszystkie byki niekoronne i jednostronnie koronne bez względu na masę poroża oraz obustronnie  koronne  o  masie  poroża  poniżej…4,00… kg ( ustalonej dla okręgu),
-byki  obustronnie  koronne  o  masie  poroża  od …4,01….   kg   do   ….4,50…   kg   (ustalonej   dla okręgu)
-byki   obustronnie   koronne   o   masie   poroża powyżej   …4,50….   kg   (ustalonej   dla   okręgu) i wszystkie byki obustronnie koronne medalowe.

O

X

XX

 III klasa wieku 10 poroże
 powyżej 11 rok życia i starsze
– wszystkie    byki    niekoronne    i    jednostronnie koronne   oraz   obustronnie   koronne   o masie poroża poniżej ….5,00… kg (ustalonej dla okręgu) oraz prawidłowo wykonany odstrzał łowny,
– byki   obustronnie   koronne   o   masie   poroża powyżej ….5,00… kg (ustalonej dla okręgu) lecz niemedalowe pozyskane na odstrzał selekcyjny
– byki obustronnie koronne medalowe pozyskanena odstrzał selekcyjny.

O

 

X


XX

Ustalenia dodatkowe

1.  Za  byka  łownego  uznaje  się  byka  w  III  klasie  wieku  (w  11  roku  życia  i starszego) o prawidłowo ukształtowanym porożu (obustronnie koronnego), o masie wieńca powyżej ….*… kg (ustalonej dla okręgu).

2.  Za odnogę uznaje się każdy odrostek o długości powyżej 3 cm w I klasie wieku oraz powyżej 5 cm w II i III klasie wieku.

3.  Pozyskanie  myłkusa  i  szydlarza  uznawane  jest  zawsze  za  odstrzał  prawidłowy  bez względu na przyznaną do odstrzału klasę wieku i nie przyznaje się za nie punktów niebieskich.

4.  Podawana masa poroża jest masą brutto ( wieniec z czaszką, bez żuchwy).

Selekcja łań i cieląt.

Pozyskanie  łań  i  cieląt  należy  prowadzić  poprzez  odstrzał  sztuk  o masie  tuszy mniejszej niż przeciętna w rejonie hodowlanym, łań starych i późno urodzonych cieląt. Jako zasadę należy przyjąć, że strzelając cielę z chmary, należy w pierwszej kolejności wybrać sztukę najsłabszą. Jeżeli istnieje konieczność odstrzału łani i jej cielaka, to jako bezwzględną zasadę należy przyjąć, że w pierwszej kolejności strzelamy cielę a ewentualnie potem łanię – nigdy odwrotnie.