DZIK

DZIK

Struktura płciowa

Należy dążyć do uzyskania struktury płci u dzików dorosłych w proporcji co najmniej 1:1, lub z niewielką przewagą osobników męskich.

Zagęszczenie

Trudno jest wyznaczyć optymalne, czy dopuszczalne wskaźniki zagęszczenia populacji, o tym bowiem decyduje przede wszystkim poziom szkód w uprawach rolnych limitujący możliwości finansowe dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich. Z punktu widzenia   ochrony   lasu   zagęszczenie   powinno   być   nawet   wysokie,   gdyż   szkody w drzewostanach są minimalne, a dzik jest przede wszystkim bioindykatorem zagrożenia lasu przez niektóre owady oraz w znacznym stopniu może ograniczyć ich gradacje.

Przyrost zrealizowany

W  naszych  warunkach  przyrost  zrealizowany  wynosi  od  50  do  200%  stanu wiosennego populacji, (choć bardziej poprawnym określeniem byłoby – stanu przedrozrodczego,  gdyż  wyproszenia  zdarzają  się  często  już  zimą).  Dolny  wskaźnik przyrostu dotyczy wyłącznie niektórych terenów o surowych warunkach klimatycznych i występowaniu dużych drapieżników tzn. przede wszystkim wilka. Przy ustalaniu planu pozyskania dzików w danym roku należy również uwzględnić  lokalny wskaźnik śmiertelności  wskutek      ciężkich   warunków   zimowych.   Wysokość    rocznego    pozyskania    należy planować na poziomie przyjętego wskaźnika przyrostu zrealizowanego.

Struktura pozyskania według grup wiekowych:

– warchlaki 40 – 60%
– przelatki 20 – 40%
– dziki starsze niż 2-letnie (lochy i odyńce) do 20%

Warchlaki – to dziki w pierwszym roku życia (do ukończenia 12 miesiąca). W praktyce za górną granicę przedziału uznaje się koniec roku gospodarczego, czyli 31 marca, choć pewna cześć osobników z tej klasy może być już nieco starsza.

Przelatki  –  to  osobniki  od  13-go  do  24-go  miesiąca  życia  (z  zastrzeżeniem  jak  u warchlaków).
Lochy – samice dzika w 3 roku życia i starsze
Odyńce – samce dzika w 3 roku życia i starsze. W grupie tej wyróżnia się dziki wycinki w wieku 3-4 lat, dziki te nie posiadające wykształconego oręża o wartościach trofeowych. Z uwagi na dobre warunki pokarmowe w terenie, mogą wystąpić trudności z rozróżnieniem dzików wycinków od pozostałych  odyńców.

Ustalenia dodatkowe

1. Zaleca się oszczędzanie mocnych przelatków, które np. w roku nasiennym dębów i buków mogą późną jesienią osiągnąć masę tuszy 60 – 70 kg.

2. Konieczne jest wprowadzenie zasady oszczędzania wycinków, które nie mogą jeszcze prezentować prawie żadnych wartości trofeowych.

3. W trudnych warunkach środowiska i presji wilka dopuszcza się inną strukturę odstrzału wynikającą z rzeczywistej struktury wiekowej dzików.

4. W  rejonach o wzmożonym przyroście populacji, pozyskanie  warchlaków i przelatków traktować łącznie, tj. do 80% puli odstrzałowej.