DANIEL

DANIEL

Zaleca   się   preferowanie   intensywnego   gospodarowania   populacjami   daniela w niezbyt  dużych  kompleksach  leśnych,  w  których  tylko  nielicznie  występuje  jeleń  i  to szczególnie o słabej jakości osobniczej. Dotyczy to przede wszystkim Wielkopolski, Kujaw, Pomorza i Opolszczyzny.

Daniele występują w naszych łowiskach przeważnie w izolowanych populacjach. Celowe  zatem  byłoby  utworzenie  zwartego  zasięgu  ich  występowania  w określonych rejonach  poprzez  przeprowadzenie  odpowiednich  introdukcji.  Działania  te  poprzedzone winny być każdorazowo oceną jakości środowiska. Ważny jest również fakt, że nie stwierdzono dotychczas sugerowanego często konfliktu (dysoperacji) między jeleniem i danielem na terenach ich występowania w dużych kompleksach leśnych. Należy jednak unikać introdukcji danieli do dużych kompleksów leśnych, gdzie jeleń szlachetny ma dobre warunki do funkcjonowania populacji i jest tam trwałym elementem istniejącej fauny.

Struktura płci

Powinna docelowo w populacjach ustabilizowanych wynosić 1:1,5 na korzyść łań. Większy udział łań dotyczyć może tylko niewielkich populacji (lub raczej ugrupowań osobników) introdukowanych, gdzie celem jest uzyskanie możliwie szybkiego wzrostu liczebności. W takich przypadkach struktura pozyskania może odbiegać od ramowych zasad gospodarowania populacjami daniela.

Zagęszczenie

W korzystnych warunkach środowiskowych zagęszczenie może wynosić około 30 –

35 osobników na 1000 ha powierzchni leśnej obwodu.

Przyrost   zrealizowany   we   właściwie   funkcjonujących   populacjach,   powinien

kształtować się na poziomie 25 – 30% stanu wiosennego populacji.

Struktura pozyskania:

a)  w grupach płciowo – wiekowych

–        byki                       30 –  40%
–        łanie                     do    50%
–        cielęta                   10 – 20%

b)  w klasach wieku danieli byków

–       I klasa wieku (1-2 poroża; 2-3 roku życia)                                        30 – 40%
–       II klasa wieku (3-6 poroża; 4-7 roku życia)                                       40 –  50%
–       III klasa (7 poroże i dalsze; 8 rok życia i starsze)                             do    20%

Kryteria oceny prawidłowości odstrzału danieli – byków

Klasa
wieku

 Poroże
rok życia

 Opis poroża  Ocena
I klasa wieku

1 poroże

2 rok życia

–  guzikarze oraz szpicaki o średniej długości tyk do 12 cm,
–  szpicaki o średniej długości tyk 12-15 cm,
– szpicaki o średniej długości tyk powyżej 15 cm.

O

 X
XX

  

 2  poroże
3 rok życia

–     szydlarze, słabe łyżkarze o średniej długości obu tyk do …40,0… cm i o średnim spłaszczeniu górnej części obu tyk węższym od ..4,0… cm (ustalonych dla okręgu),
–     łyżkarze o średniej długości obu tyk od   ….41,0… do ….50,0… cm lub o średnim spłaszczeniu górnej części obu tyk od ..4,0…do .. 6,0 ..cm (ustalonych dla okręgu)
–     mocne   łyżkarze   o   średniej   długości   obu   tyk powyżej ….50,0… cm lub o średnim spłaszczeniu obu tyk powyżej . 6,0.. cm (ustalonych dla okręgu) oraz  łopatacze.

O


X

XX

II klasa wieku

36  poroże
4–7 rok życia

–     wszystkie formy poniżej łopatacza oraz łopatacze o głębokich  zatokach  rozdzielających  płaszczyznęłopaty na co najmniej połowie jej długości, a także byki o wyjątkowo krótkich i wąskich łopatach,
–    byki o łopatach normalnie rozwiniętych, jednak o długości łopat poniżej połowy wysokości tyk
–     byki  o  prawidłowych  łopatach,  których  długość wynosi ponad połowę długości tyk

O

X

XX

III klasa wieku

7 poroże i po wyżej
8 rok życia i starsze
–     wszystkie formy poniżej prawidłowo rozwiniętego łopatacza, oraz normalnie rozwinięte łopatacze o masie  poroża  poniżej  …2,30..  kg  (ustalonej  dlaokręgu) oraz prawidłowo wykonany odstrzał łowny,
–     mocne, prawidłowo rozwinięte łopatacze o masie poroża powyżej ….2,30… kg (ustalonej dla okręgu) o trofeum niemedalowym pozyskane na odstrzał selekcyjny,
–     mocne, prawidłowo rozwinięte łopatacze o trofeum medalowym, pozyskane na odstrzał selekcyjny.

O

X

 XX

Ustalenia dodatkowe:

1.  Za  byka  łownego  uznaje  się  regularnego  łopatacza  w  8  roku  życia  i starszego o prawidłowo ukształtowanych łopatach.

2.  Podawana masa poroża jest masą brutto (poroże z czaszką, bez żuchwy).

3.  Za selekcyjne uznaje się wszystkie myłkusy i szydlarze w każdej klasie wieku i nie przyznaje się za ich odstrzał punktów niebieskich.

Selekcja łań i cieląt

Pozyskanie  łań  i  cieląt  należy  prowadzić  poprzez  odstrzał  sztuk  o masie  tuszy mniejszej niż przeciętna w rejonie hodowlanym łań starych i późno urodzonych cieląt. Jako zasadę należy przyjąć, że strzelając cielę z chmary, należy w pierwszej kolejności wybrać sztukę najsłabszą. Jeżeli istnieje konieczność odstrzału łani i jej cielaka, to jako bezwzględną zasadę należy przyjąć, że w pierwszej kolejności strzelamy cielę a ewentualnie potem łanię – nigdy odwrotnie.