Rozdział 6 Przepisy przejściowe i końcowe

Rozdział 6 Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 52. Zachowują ważność pozwolenia na broń i legitymacje noszące nazwę „pozwolenie na broń”, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów.
Art. 53. Do niezakończonych decyzją ostateczną postępowań w sprawach pozwoleń na broń stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 54. Nie podlega karze, kto bez wymaganego pozwolenia posiada broń lub amunicję i w terminie do 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu dobrowolnie zawiadomi o tym fakcie Policję oraz złoży broń i amunicję do jej depozytu.
Art. 55. Traci moc ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych (Dz. U. Nr 6, poz. 43, z 1983 r. Nr 6, poz. 35, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 88, poz. 554 i Nr 114, poz. 740).
Art. 56. Ustawa wchodzi w życie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu art. 54, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______
1)     Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. WE L 256 z 13.09.1991).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.(75)

Przypisy:
1) Art. 3 pkt 1:
– zmieniony przez art. 186 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U.06.104.708) z dniem 24 lipca 2006 r.
– zmieniony przez art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U.06.104.711) z dniem 1 października 2006 r.
– zmieniony przez art. 207 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U.09.168.1323) z dniem 31 października 2009 r.
2) Art. 3 pkt 2a:
– dodany przez art. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.08.195.1199) z dniem 15 listopada 2008 r.
– zmieniony przez art. 4 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.10.164.1108) z dniem 22 września 2010 r.
3) Art. 4 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
4) Art. 4 ust. 4 dodany przez art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U.07.176.1238) z dniem 10 października 2007 r.
5) Art. 4 ust. 5 dodany przez art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U.07.176.1238) z dniem 10 października 2007 r.
6) Art. 5 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
7) Art. 6a dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. (Dz.U.03.52.451) zmieniającej nin. ustawę z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
8) Art. 7 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
9) Art. 7 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
10) Art. 7a dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
11) Art. 8a dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. (Dz.U.03.52.451) zmieniającej nin. ustawę z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
12) Art. 9 zmieniony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. (Dz.U.03.52.451) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r., z tym że ust. 8 wszedł w życie z dniem 12 kwietnia 2003 r. oraz ust. 2 wszedł w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
13) Art. 9 ust. 7 zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
14) Art. 10 zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
15) Art. 10a dodany przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. (Dz.U.03.52.451) zmieniającej nin. ustawę z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
16) Art. 10a ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
17) Art. 10a ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. b) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
18) Art. 10a ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. b) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
19) Art. 10b dodany przez art. 65 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.10.127.857) z dniem 16 października 2010 r.
20) Art. 11 zmieniony przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
21) Art. 12 zmieniony przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
22) Art. 12a dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
23) Art. 13 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 9a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
24) Art. 15 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez art. 1 pkt 10 lit. a) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
25) Art. 15 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 10 lit. b) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
26) Art. 15 ust. 6:
– zmieniony przez art. 186 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U.06.104.708) z dniem 24 lipca 2006 r.
– zmieniony przez art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U.06.104.711) z dniem 1 października 2006 r.
– zmieniony przez art. 207 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U.09.168.1323) z dniem 31 października 2009 r.
27) Art. 15 ust. 9 zmieniony przez art. 1 pkt 16 lit. e) ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. (Dz.U.03.52.451) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2004 r.
28) Art. 16 ust. 2:
– zmieniony przez art. 186 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U.06.104.708) z dniem 24 lipca 2006 r.
– zmieniony przez art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U.06.104.711) z dniem 1 października 2006 r.
– zmieniony przez art. 207 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U.09.168.1323) z dniem 31 października 2009 r.
29) Art. 17 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
30) Art. 18 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 12 lit. a) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
31) Art. 18 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.11.217.1280) z dniem 12 listopada 2011 r.
32) Art. 18 ust. 8 dodany przez art. 1 pkt 12 lit. b) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
33) Art. 19 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
34) Art. 22 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 21 lit. b) ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. (Dz.U.03.52.451) zmieniającej nin. ustawę z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
35) Art. 23 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 14 lit. a) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
36) Art. 23 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 14 lit. b) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
37) Art. 27 ust. 7 dodany przez art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U.07.176.1238) z dniem 10 października 2007 r.
38) Art. 29 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
39) Art. 29 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
40) Art. 30 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
41) Art. 30 ust. 1b dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
42) Obecnie: ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, stosownie do art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 9 i art. 14 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U.03.159.1548).
43) Art. 33 ust. 1 zmieniony przez art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.11.217.1280) z dniem 12 listopada 2011 r.
44) Art. 34 zmieniony przez art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U.07.176.1238) z dniem 10 października 2007 r.
45) Art. 36 zmieniony przez art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
46) Art. 37 ust. 1 zmieniony przez art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U.07.176.1238) z dniem 10 października 2007 r.
47) Art. 37 ust. 2 zmieniony przez art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U.07.176.1238) z dniem 10 października 2007 r.
48) Art. 37a dodany przez art. 14 pkt 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U.07.176.1238) z dniem 10 października 2007 r.
49) Art. 37a ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
50) Art. 37a ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
51) Art. 38 zmieniony przez art. 14 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U.07.176.1238) z dniem 10 października 2007 r.
52) Art. 42 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 19 lit. a) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
53) Art. 42 ust. 2a dodany przez art. 14 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U.07.176.1238) z dniem 10 października 2007 r.
54) Art. 42 ust. 2b dodany przez art. 1 pkt 19 lit. b) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
55) Art. 42 ust. 2c dodany przez art. 1 pkt 19 lit. b) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
56) Art. 42 ust. 2d dodany przez art. 1 pkt 19 lit. b) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
57) Art. 42 ust. 3 zmieniony przez art. 14 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U.07.176.1238) z dniem 10 października 2007 r.
58) Art. 42 ust. 3a:
– dodany przez art. 1 pkt 29 lit. a) ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. (Dz.U.03.52.451) zmieniającej nin. ustawę z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
– zmieniony przez art. 14 pkt 8 lit. c) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U.07.176.1238) z dniem 10 października 2007 r.
59) Art. 42 ust. 3b dodany przez art. 1 pkt 19 lit. c) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
60) Art. 42 ust. 4a:
– dodany przez art. 14 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U.07.176.1238) z dniem 10 października 2007 r.
– zmieniony przez art. 1 pkt 19 lit. d) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
61) Art. 42 ust. 8 dodany przez art. 1 pkt 29 lit. b) ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. (Dz.U.03.52.451) zmieniającej nin. ustawę z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
62) Art. 43 zmieniony przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
63) Art. 43a dodany przez art. 14 pkt 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U.07.176.1238) z dniem 10 października 2007 r.
64) Art. 44 zmieniony przez art. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
65) Art. 45 zmieniony przez art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
66) Art. 49:
– zmieniony przez art. 186 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U.06.104.708) z dniem 24 lipca 2006 r.
– zmieniony przez art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U.06.104.711) z dniem 1 października 2006 r.
67) Art. 51 ust. 2 pkt 5 zmieniony przez art. 1 pkt 23 lit. a) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
68) Art. 51 ust. 2 pkt 5a dodany przez art. 1 pkt 23 lit. b) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
69) Art. 51 ust. 2 pkt 5b dodany przez art. 1 pkt 23 lit. b) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
70) Art. 51 ust. 2 pkt 5c dodany przez art. 1 pkt 23 lit. b) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
71) Art. 51 ust. 2 pkt 5d dodany przez art. 1 pkt 23 lit. b) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
72) Art. 51 ust. 2 pkt 6 zmieniony przez art. 1 pkt 23 lit. c) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
73) Art. 51 ust. 2 pkt 13 dodany przez art. 1 pkt 23 lit. d) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
74) Art. 51 ust. 2 pkt 14 dodany przez art. 1 pkt 23 lit. d) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.11.38.195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 marca 2011 r.
75) Odnośnik nr 1 dodany przez art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U.04.96.959) z dniem 1 maja 2004 r.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.