Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)    szczegółowe warunki wykonywania polowania;
2)    szczegółowe warunki znakowania tusz łosi, jeleni, danieli, muflonów, sarn i dzików;
3)    wzór upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego;
4)    wzór książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)    ambonie – rozumie się przez to nadziemne stanowisko myśliwskie, z którego korzystają myśliwi w czasie polowania oczekując na zwierzynę;
2)    broni załadowanej – rozumie się przez to broń z co najmniej jednym nabojem umieszczonym w komorze nabojowej lub w znajdującym się w broni magazynku;
3)    chmarze –  rozumie się przez to stado łosi, jeleni lub danieli;
4)    flance – rozumie się przez to skrzydło linii myśliwych zagięte w kierunku nadchodzącej naganki;
5)    licówce – rozumie się przez to łanię prowadzącą chmarę i czuwającą nad jej bezpieczeństwem;
6)    miocie – rozumie się przez to określony teren zawarty między naganką – przed rozpoczęciem pędzenia – a myśliwymi, z którego wypłaszana jest zwierzyna, a w przypadku polowania zbiorowego z ambon – teren wyznaczony przez organizatora polowania, na którym rozmieszczone są ambony i porusza się naganka;
7)    myśliwym – rozumie się przez to osobę fizyczną uprawnioną do wykonywania polowania;
8)    nagance – rozumie się przez to jednego naganiacza lub grupę naganiaczy współpracujących ze sobą;
9)    narogach – rozumie się przez to jadalne narządy wewnętrzne zwierzyny grubej: płuca, serce, wątrobę i nerki;
10)    naganiaczu – rozumie się przez to uczestnika polowania, którego zadaniem jest naganianie zwierzyny;
10a)  nęcisku – rozumie się przez to miejsce wabienia zwierzyny, gdzie wykłada się przynętę;
11)    nocy – rozumie się przez to okres doby zaczynający się godzinę po zachodzie słońca i kończący się godzinę przed wschodem słońca;
12)    otoku – rozumie się przez to linkę na której prowadzony jest pies;
13)    pędzeniu – rozumie się przez to naganianie zwierzyny przez nagankę w kierunku linii myśliwych stojących na stanowiskach, a w przypadku polowania zbiorowego z ambon – naganianie zwierzyny przez nagankę poruszającą się w miocie;
14)    podkładaczu z psem – rozumie się przez to myśliwego pędzącego zwierzynę z psem lub psami w miocie;
14a)  polowaniu indywidualnym – rozumie się przez to polowanie wykonywane przez jednego myśliwego działającego niezależnie od innych myśliwych znajdujących się w tym samym obwodzie łowieckim oraz polowanie na drapieżniki przy stogach i norach, wykonywane przez więcej niż jednego myśliwego z udziałem podkładacza z psem, oraz polowanie na ptactwo, w którym współpracuje ze sobą nie więcej niż trzech myśliwych korzystających z psa;
14b)  polowaniu przy stogach – rozumie się przez to polowanie na drapieżniki z udziałem psów, na którym myśliwi zajmują stanowiska przy stogach i oddają strzały wyłącznie do zwierzyny odchodzącej od stogów;
14c)  polowaniu zbiorowym – rozumie się przez to polowanie wykonywane z udziałem co najmniej dwóch współdziałających ze sobą myśliwych albo myśliwego i naganiacza, zorganizowane przez dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, prowadzone przez prowadzącego polowanie; polowaniem zbiorowym nie jest poszukiwanie postrzałka, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
14d)  polowaniu zbiorowym z ambon – rozumie się przez to polowanie zbiorowe, na którym myśliwi zajmują stanowiska wyłącznie na ambonach umożliwiających oddanie strzału z wysokości co najmniej 2 m (odległość od powierzchni gruntu do podłogi w ambonie) i na którym każde pędzenie rozpoczyna się i kończy o czasie wyznaczonym przez prowadzącego polowanie;
15)    postrzałku – rozumie się przez to zranioną w wyniku postrzału zwierzynę;
15a)  prowadzącym polowanie – rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego do kierowania przebiegiem polowania zbiorowego;
16)    przyspieszniku – rozumie się przez to urządzenie zmniejszające, przy oddawaniu strzału, siłę oporu języka spustowego;
17)    przystrzelaniu broni – rozumie się przez to wyregulowanie przyrządów celowniczych, a następnie sprawdzenie na strzelnicy celności oddawanych strzałów;
18)    stanowisku – rozumie się przez to miejsce, na którym myśliwy podczas polowania zbiorowego oczekuje na zwierzynę.