Łowieckie plany hodowlane

Łowieckie plany hodowlane

Dz.U. 07.221.1646

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 13 listopada 2007 r.

w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób sporządzania rocznych planów łowieckich;2) sposób zatwierdzania rocznych planów łowieckich;3) szczegółowy sposób sporządzania wieloletnich łowieckich planów hodowlanych dla rejonów hodowlanych.

 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „zwierzynie grubej”, „zwierzynie płowej” oraz „drapieżnikach”, należy przez to rozumieć odpowiednio zwierzynę grubą, zwierzynę płową oraz drapieżniki, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, ust. 2 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz. U. Nr 45, poz. 433).


§ 2. Roczny plan łowiecki, zwany dalej „planem rocznym”, sporządza się na okres od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca roku następnego, zwany dalej „rokiem gospodarczym”.

§ 3. 1. W planie rocznym zamieszcza się:

 

1) dane ogólne:

a) numer obwodu łowieckiego, jego powierzchnię wyrażoną w hektarach, w tym powierzchnię gruntów leśnych oraz powierzchnię po wyłączeniach, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie,

b) nazwę województwa i powiatu, nazwę i adres siedziby nadleśnictwa i regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w których jest położony obwód łowiecki, oraz nazwę i adres dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego,

c) datę sporządzenia planu rocznego oraz roku gospodarczego, na jaki został on sporządzony.

d) imię, nazwisko oraz podpis osoby sporządzającej plan roczny;

2) dane dotyczące zagospodarowania obwodu łowieckiego oraz szkód łowieckich:

a) liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z podaniem łącznej wielkości etatu, liczbę osób zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę lub powołanych w celu wykonywania zadań z zakresu gospodarki łowieckiej,

b) liczbę urządzeń związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej, z podziałem na ich rodzaje (paśniki, lizawki, ambony, woliery),

c) liczbę i łączną długość pasów zaporowych wyrażoną w kilometrach,

d) powierzchnie obszarów obsianych lub obsadzonych roślinami stanowiącymi żer dla zwierzyny na pniu (poletek łowieckich) oraz zagospodarowanych przez dzierżawcę lub zarządcę łąk śródleśnych i przyleśnych, wyrażone w hektarach,

e) masę i rodzaj karmy (objętościowa sucha, objętościowa soczysta, treściwa) oraz masę soli podawanej zwierzynie, wyrażone w tonach,

f) powierzchnię zredukowaną, o której mowa w § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 126, poz. 1081), wyrażoną w hektarach,

g) koszty poniesione na prowadzenie gospodarki łowieckiej, w tym kwotę wypłaconych odszkodowań łowieckich za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych, wyrażone w tysiącach złotych;

3) informację o przychodach ze sprzedaży tusz zwierzyny płowej w obwodzie łowieckim;4) dane dotyczące zwierząt łownych w obwodzie łowieckim, określone osobno dla każdego z gatunków tych zwierząt:

a) szacowaną liczebność występujących zwierząt łownych, według stanu na dzień 10 marca roku, w którym jest sporządzany plan roczny, z wyłączeniem łownych ptaków migrujących,

b) planowaną liczebność zwierzyny grubej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia okresu polowań na tę zwierzynę, z uwzględnieniem podziału na gatunki zwierzyny,

c) planowaną do zasiedlenia w roku gospodarczym, na który jest sporządzany plan roczny, liczbę zwierząt łownych,

d) planowaną do pozyskania w drodze odstrzałów lub odłowów liczbę zwierząt łownych w roku gospodarczym poprzedzającym rok gospodarczy, na który sporządza się ten plan roczny,

e) liczbę zwierząt łownych pozyskanych w drodze odstrzałów i odłowów w roku gospodarczym poprzedzającym rok gospodarczy, na który sporządza się ten plan roczny,

f) liczbę ubytków w zwierzynie grubej, powstałych w roku gospodarczym poprzedzającym rok gospodarczy, na który sporządza się ten plan roczny, z innych przyczyn niż wymienione w lit. e

,g) liczbę zasiedlonych zwierząt łownych, według stanu na dzień 10 marca roku, w którym jest sporządzany plan roczny,

h) liczbę zwierząt łownych zaplanowanych do pozyskania w roku gospodarczym z podziałem na gatunki, a ponadto w przypadku:

– zwierzyny płowej – z podziałem na płeć,- samców zwierzyny płowej – z podziałem na klasy wieku,- dzików – z podziałem na warchlaki, przelatki i dziki pozostałe.

 

2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, i informację, o której mowa w ust. 1 pkt 3, podaje się odpowiednio w oddzielnych pozycjach, w których uwzględnia się stan:

 

1) planowany do realizacji w roku gospodarczym poprzedzającym rok gospodarczy, na który sporządza się ten plan roczny;2) wynikający z realizacji poprzedniego planu rocznego;3) na dzień 10 marca roku, w którym jest sporządzany plan roczny;4) planowany do realizacji w bieżącym roku gospodarczym.

 

3. Liczbę ubytków, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. f, uwzględnia się w liczbie zwierząt łownych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. e.

4. Ubytki w zwierzętach łownych stwierdzone po wykonaniu planu pozyskania dla danego gatunku zwierząt łownych w danym roku gospodarczym nie są traktowane jako przekroczenie planu.

5. Stwierdzony ubytek zwierzyny grubej dokumentuje się protokołem stwierdzenia ubytku potwierdzonym przez pracownika Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe lub funkcjonariusza Policji, lub strażnika Państwowej Straży Łowieckiej, przechowywanym w dokumentacji dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego.


§ 4. 1. Plan roczny jest przedkładany do zatwierdzenia nie później niż do dnia 21 marca danego roku wraz z opinią wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz innymi opiniami, o których mowa w art. 8 ust. 3c ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, jeżeli są one wymagane.

 

2. Zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia planu rocznego następuje w terminie 7 dni od dnia przedłożenia go do zatwierdzenia.3. Odmowa zatwierdzenia planu rocznego w całości lub w części może nastąpić, jeżeli:

 

1) plan roczny nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa;

2) plan roczny zawiera dane, które nie gwarantują osiągnięcia celów określonych w wieloletnim łowieckim planie hodowlanym.

 

4. W przypadku odmowy zatwierdzenia części planu rocznego plan ten podlega realizacji w części zatwierdzonej.

5. Jeżeli wydzierżawiony obwód łowiecki jest położony w granicach więcej niż jednej gminy, plan roczny dla tego obwodu opiniują właściwi terytorialnie wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast).

6. Jeżeli wydzierżawiony obwód łowiecki jest położony w granicach więcej niż jednego nadleśnictwa, plan roczny dla tego obwodu zatwierdza nadleśniczy właściwy terytorialnie dla obszaru, na którym położona jest największa część tego obwodu.

 

7. Jeżeli obwód łowiecki wyłączony z wydzierżawiania jest położony w granicach więcej niż jednej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, plan roczny dla tego obwodu zatwierdza dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwy terytorialnie dla obszaru, na którym jest położona największa część tego obwodu.


§ 5. 1. Dopuszcza się zmianę planu rocznego w razie:

 

1) klęski żywiołowej;

2) istotnej zmiany liczebności zwierząt łownych w obwodzie łowieckim;

3) zmiany granic obwodu łowieckiego;

4) zmiany dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego;

5) większej niż przewidywana w planie rocznym powierzchni zredukowanej upraw rolnych uszkodzonych przez zwierzęta łowne, o której mowa w § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.

 

2. Do zmiany planu rocznego stosuje się odpowiednio przepisy § 4 ust. 2-6, z uwzględnieniem art. 8 ust. 3a i 3c ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie.


§ 6. 1. Wieloletni łowiecki plan hodowlany, zwany dalej „planem wieloletnim”, sporządza się na okres 10 kolejnych lat gospodarczych.

 

2. Dopuszcza się zmianę planu wieloletniego w razie:

 

1) klęski żywiołowej;

2) zmiany granic rejonu hodowlanego lub obwodu łowieckiego wchodzącego w skład tego rejonu;

3) istotnej zmiany liczebności zwierząt łownych w rejonie hodowlanym;

4) istotnej zmiany charakteru użytkowania gruntów.


§ 7. Plan wieloletni składa się z części:

 

1) ogólnej;

2) szczegółowej.


§ 8. 1. W części ogólnej planu wieloletniego zamieszcza się:

 

1) dane ogólne:

 

a) datę sporządzenia planu wieloletniego,

b) imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej plan wieloletni

,c) imię, nazwisko i podpis przedstawiciela Polskiego Związku Łowieckiego,

d) podpis marszałka województwa wraz z odciskiem pieczęci urzędowej;

 

2) dane dotyczące rejonu hodowlanego:

 

a) nazwę województwa, nazwy nadleśnictw oraz numery obwodów łowieckich,

b) powierzchnię wyrażoną w hektarach, w tym powierzchnię gruntów leśnych,

c) nazwy występujących gatunków zwierząt łownych,

d) średnią masę trofeów samców pozyskanej zwierzyny płowej w okresie 3 lat przed dniem sporządzenia planu wieloletniego, z uwzględnieniem podziału na gatunki,

e) opis struktury płciowej występującej zwierzyny grubej,

f) opis struktury wiekowej samców zwierzyny płowej,

g) nazwy gatunków i szacunkową liczebność drapieżników.

 

2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b-d, f, g, podaje się oddzielnie dla każdego z obwodów łowieckich tworzących rejon hodowlany.


§ 9. 1. W części szczegółowej planu wieloletniego zamieszcza się dane dotyczące rejonu hodowlanego:

 

1) kategorię obwodów łowieckich;

2) liczbę łosi, jeleni, jeleni sika, danieli, muflonów, dzików na 1000 ha oraz liczbę saren, zajęcy, kuropatw na 100 ha, według stanu na dzień sporządzenia planu wieloletniego, w tym łosi i jeleni również w odniesieniu do powierzchni leśnej, a zajęcy i kuropatw również w odniesieniu do powierzchni polnej;

3) stan zagospodarowania rejonu hodowlanego:

 

a) liczbę i rodzaj urządzeń związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b,

b) powierzchnię obszarów obsianych lub obsadzonych roślinami stanowiącymi żer dla zwierzyny na pniu (poletek łowieckich),

c) powierzchnię zagospodarowanych przez dzierżawców lub zarządców łąk śródleśnych i przyleśnych,

d) liczbę pasów zaporowych oraz ich łączną długość wyrażoną w kilometrach;

 

4) zadania w zakresie zagospodarowania obwodów łowieckich, o którym mowa w pkt 3, na okres obowiązywania planu;

5) docelową liczbę łosi, jeleni, jeleni sika, danieli, muflonów, dzików na 1000 ha oraz docelową liczbę saren, zajęcy, kuropatw na 100 ha, w tym łosi i jeleni również na 1000 ha powierzchni leśnej, a zajęcy i kuropatw również na 100 ha powierzchni polnej.

 

2. Dane, o których mowa w ust. 1, podaje się oddzielnie dla każdego z obwodów łowieckich tworzących rejon hodowlany.


§ 10. Plany roczne oraz plany wieloletnie obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują moc przez okres, na jaki zostały sporządzone.

§ 11. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych (Dz. U. Nr 265, poz. 2223).

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Środowiska: J. Szyszko