obwód 38

Obwód łowiecki nr 38 – Karwin k/Drezdenka

Łowisko „Drezdenko” obwód nr. 64 jest jednym z „najmłodszych” naszych obwodów. Umowa dzierżawna została zawarta w 1987 roku. Położone jest w woj. lubuskim w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Karwin z siedzibą w Drezdenku – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie.

Do momentu wydzierżawienia, był obwodem dewizowym i podlegał administracyjnie ówczesnemu Okręgowemu Zarządowi Lasów Państwowych w Szczecinie.

Obwód położony jest w zachodniej części kraju i oddalony od siedziby władz Koła o około 420 km. Usytuowany w północno- zachodniej części wielkiego masywu leśnego Puszczy Noteckiej (Puszczy Notecko-Warciańskiej) w międzyrzeczu Warty i Noteci w pasie leśnym o długości 95 km i szerokości maksymalnej około 20 km, o powierzchni ponad 1200 km kw.

 

Puszcza należała niegdyś do feudalnych właścicieli ziemskich i w drodze wykupu przeszła na własność państwa. Na skutek gradacji strzygoni choinówki w latach 1922-1924, wycięto na powierzchni kilkudziesięciu tysięcy hektarów wszystkie drzewostany, odsłonięto słabe gleby, które dopiero po kilku latach zostały zalesione. Uległy one przez ten okres w znacznym stopniu degradacji. Teren został w rezultacie porośnięty wrzosowiskami, będącymi jedyną bazą pokarmową dla jeleni. Była to jedna z najsłabszych w kraju populacji jelenia. Dzięki długoletnim zabiegom hodowlanym jakość osobnicza jeleniowatych uległa znacznej poprawie. Siedliska w Puszczy Noteckiej są ubogie:

bór świeży – 65%

bór suchy – 30%

inne – 5%

Łowisko liczy ogółem 5606 ha w tym powierzchni leśnej 4773 ha , pozostała część 829 ha zajmują łąki i akweny, tylko 4 ha zajmują grunty orne.

Obwód położony jest w zasięgu terytorialnym 5-ciu leśnictw: Bukowo, Kościelec, Gościn, Solecko i Wilcze Doły. Ze względu na duża lesistość, ciekawe ukształtowanie terenu jak i znaczną liczbę zbiorników wodnych, jest zupełnie odmienne od pozostałych naszych łowisk. Obwód poza liniami oddziałowymi, wynikającymi z podziału przestrzennego zagospodarowania lasu, licznie jest poprzecinany śródleśnymi drogami, biegnącymi w różnych kierunkach. W wyniku tego łowisko można uznać za łatwo dostępne. Fakt ten umożliwia dotarcie do najbardziej odległych ostępów i zakątków puszczy, ale powrót do bazy, szczególnie w porze nocnej, może stwarzać pewne problemy. Aby tego uniknąć, zasadne jest zaopatrzyć się w mapę obwodu z naniesionymi numerami oddziałów leśnych.

Puszcza jest otwarta dla wszystkich. Nierzadko dochodzi do ciekawych sytuacji. Szczególnie ma to miejsce w okresie jesiennego wysypu grzybów i w tym czasie trwającego rykowiska. Na spowitej we mgle uprawie leśnej, położonej w najbardziej odległym ostępie leśnym, częściej dochodzi do spotkania myśliwego z grzybiarzem niż z jeleniem-bykiem. Łowisko nasze leży w zwartym monolicie leśnym, warunki polowania są zupełnie odmienne, niż w innych naszych obwodach. Na spotkanie ze zwierzyną mogą liczyć tylko ci z kolegów, którzy zadali sobie trud jego poznania. Łowisko należy do najrzadziej odwiedzanych przez myśliwych. Jeśli jednak ktoś choć raz przeżył rykowisko w bagnistych ostępach Stawu Goszczanowskiego, a wrócił niestety „na lufach”, ten w następnym sezonie z pewnością odwiedzi ten rewir.

W składzie gatunkowym naszego łowiska sosna stanowi 95%, brzoza 3%, inne gatunki domieszkowe 2%. Fragmenty drzewostanów liściastych można głównie zaobserwować w pobliżu akwenów.

Od momentu wydzierżawienia obwodu do dnia dzisiejszego minęło wiele lat. Na przestrzeni tego okresu, struktura wiekowa drzewostanów uległa widocznym zmianom. Przybyło upraw leśnych, młodszych drzewostanów, zniknęły wiekowe 100-120-letnie sosny. Dość charakterystyczna cechą łowiska jest znaczna liczba jezior o krystalicznie czystej wodzie. Przyciągają one rzesze amatorów sportów wodnych jak i wędkarstwa. Akweny zajmują powierzchnię ogółem 406 ha. Do największych zaliczyć można jezioro Solecko o pow. 152 ha, Gostomie o pow. 58 ha, Łąkie 56 ha, Podgórne 35 ha, Piersko 30 ha, Staw Goszczanowski 75 ha.

Nad jeziorem Gostomie w pobliżu naszej bazy noclegowej usytuowana jest stanica harcerska. W okresie wakacji jest huczno i gwarno. Granice obwodu są „sztuczne”, przebiegają w zasadzie głównie po drogach, liniach i duktach leśnych. Zwierzostan w zasadzie typowy, taki jak w całej puszczy. Występują: jelenie , sarny, dziki. Ze zwierzyny drobnej występuje: lis, borsuk, kuna leśna, piżmak i dość rzadko zając szarak. Z ptactwa łownego dzika kaczka, słonka a na przelotach dzikie gęsi. Z ptaków prawnie chronionych w naszym łowisku bytują: orzeł bielik, rybołów, kania ruda i czarna oraz bocian czarny.

Zaewidencjonowane mamy w łowisku: 11 paśników, 4 poletka zaporowe o pow. 5.4 ha , 14 lizawek , 11 ambon łowieckich.

W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań leśniczówki Kościelec, usytuowana jest nasza baza pobytowo-noclegową. Dzięki życzliwości Jana Dudy, nadleśniczego Nadleśnictwa Karwin z siedzibą w Drezdenku, został nam przekazany budynek po byłej osadzie robotników leśnych. Po poddaniu remontowi i modernizacji, warunki pobytowe od strony łowieckiej jak i urlopowej są dobre. Wieloletnim gospodarzem łowiska był Andrzej Sznajder., który równocześnie miał nadzór nad bazą. Aktualnie pełniącym obowiązki gospodarza jest Jan Sarna mieszkający w Trzebiczu. Liczymy, że pomagać mu bedzie stażysta Wojciech Budny zamieszkały w Goszczanowie.