Uchwały Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Żerań” z 25-04-2015r

Uchwały Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Żerań”
(wykaz zbiorczy obowiązujących uchwał )

Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „Żerań” uchwala, co następuje:

 1. postanawia, że wpisowe do Koła wynosi 10-krotność składki członkowskiej w Polskim Związku Łowieckim; wpisowe ulgowe dla młodzieży uczącej się do 25 roku życia wynosi 5-krotność składki członkowskiej w Polskim Związku Łowieckim; wpisowe uiszcza się w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przez Zarząd przyjęcia członka do Koła;
 1. ustala składkę członkowską na rzecz Koła w  wysokości 700 zł, a dla młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz dla członków Koła, którzy ukończyli 70. rok życia – w wysokości 50% składki członkowskiej (350 zł); składkę uiszcza się  w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku;
 1. upoważnia Zarząd do dokonywania korekt w budżecie na sezon gospodarczy 2015/2016 pomiędzy poszczególnymi pozycjami, zarówno po stronie wpływów jak i wydatków w sytuacjach uzasadnionych, przy pełnym zachowaniu interesów Koła.
 1. postanawia, że w uzasadnionych przypadkach Zarząd może zlecić odpracowanie częściowe bądź całkowite składki członkowskiej, wyznaczając w tym celu konkretne zadania do wykonania; rozliczenie finansowe wykonanego zadania następuje na podstawie protokołu wykonania prac gospodarczych, zatwierdzonego przez Gospodarza łowiska i zaakceptowanego przez Łowczego Koła i potwierdzonego przez Skarbnika  Koła;
 1. zobowiązuje członka Koła do wykonania prac społecznych na rzecz Koła w wymiarze dwóch roboczodniówek (łącznie 16 godzin) w danym sezonie; myśliwy jedną roboczodniówkę może zlecić do wykonania osobie wynajętej; dla myśliwych terenowych prace społeczne wyznacza Gospodarz łowiska, a dla pozostałych myśliwych – Łowczy Koła; wykonanie prac potwierdza Gospodarz łowiska, a Łowczy Koła ostatecznie je zatwierdza; ustala się, że jedna roboczodniówka (8 godzin) stanowi równowartość 80 zł; w przypadku niewykonania wymaganych prac społecznych myśliwy jest obowiązany uiścić na rzecz Koła w terminie do dnia 15 marca każdego roku równowartość pieniężną odpowiadającą niewykonanym pracom społecznym; z powyższych obowiązków zwolnieni są członkowie Koła, którzy: ukończyli 70 rok życia, pełnią funkcje w organach Koła, Gospodarzy łowisk, Gospodarzy baz myśliwskich, strażników łowieckich, instruktorów strzelectwa,  szacują szkody oraz zwolnieni z płacenia składek członkowskich na rzecz Koła;
 1. postanawia, że do dnia 15 grudnia każdego roku każdy członek Koła jest obowiązany wpłacić na konto Koła równowartość składki rocznej na PZŁ wraz z ubezpieczeniem; po tym terminie kwoty te będą zbiorczo przekazywane przez Skarbnika Koła na rachunek PZŁ; członkowie niewywiązujący się z tego obowiązku bądź nie mający wystarczających środków finansowych na osobistym koncie w Kole będą osobiście odpowiedzialni za uregulowanie składki członkowskiej na rzecz PZŁ wraz z ubezpieczeniem;
 1. postanawia, że wszelkie opłaty na rzecz Koła członkowie Koła uiszczają w terminie 14 dni od daty ich wymagalności; wszelkie należności pieniężne na rzecz Koła należy wpłacać na rachunek bankowy Koła albo u Skarbnika Koła;
 1. postanawia, że można zwolnić członka Koła całkowicie albo w części z uiszczania składki członkowskiej na rzecz Koła pod warunkiem przedłożenia prośby Zarządowi; w szczególnie uzasadnionych przypadkach zarząd może wystąpić z wnioskiem z własnej inicjatywy; po przedstawieniu prośby i rekomendacji przez Zarząd Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w głosowaniu; obniżenie składki w części może nastąpić maksymalnie do 10 zł miesięcznie (120 zł rocznie);
 1. upoważnia Łowczego Koła, a w szczególnych przypadkach Prezesa Koła do wydawania odstrzałów; przy wydawaniu odstrzałów należy brać pod uwagę stopień zaangażowania w działalność Koła, przestrzeganie etyki łowieckiej, dobrych obyczajów myśliwskich i koleżeńskich, zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych, realizację obowiązku uiszczania należności finansowych uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Koła;
 1. postanawia, w celu uniknięcia nieumyślnego przekroczenia planu pozyskania zwierzyny łownej, aby myśliwy miał bezwzględny obowiązek – oprócz dokonania stosownych wpisów do książki ewidencji pobytu myśliwego na polowaniu indywidualnym – dokonania stosownych wpisów w rejestrze pozyskania zwierzyny łownej; każdy myśliwy w ciągu 12 godzin od dokonania odstrzału ma obowiązek osobiście o tym powiadomić Łowczego Koła (zalecane jest zgłoszenie telefoniczne, SMS-em bądź poprzez nagranie się na pocztę głosową);
 1. zobowiązuje Łowczego Koła do niewydawania lub wstrzymania odstrzałów oraz zezwoleń na korzystanie z  baz myśliwskich członkom Koła, którzy w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku nie uiszczą składek członkowskich oraz innych opłat na rzecz Koła;
 1. postanawia, że zaproszenie na polowanie indywidualne i zbiorowe gościa może być dokonane po uzyskaniu zezwolenia od Łowczego Koła za wiedzą Prezesa Koła. Gość może wykonywać polowanie wyłącznie z zapraszającym; zasada ta nie dotyczy gościa Zarządu;
 1. postanawia, że korzystanie z baz myśliwskich w celach wypoczynkowych (urlopowych) wraz z rodziną powyżej 5 dni wymaga zgody Łowczego; Łowczy Koła taką zgodę uzyskuje od Prezesa Koła;
 1. postanawia, że każdy wyjazd na polowanie indywidualne lub zbiorowe musi być zgłoszone Łowczemu Koła. W przypadku wyjazdu na polowanie zbiorowe obowiązek zgłoszenia należy dopełnić do godz. 22.00. w czwartek bezpośrednio poprzedzający termin polowania zbiorowego;
 1. postanawia, że w przypadku wyrażenia woli wykonywania polowania na tej samej ambonie lub w tym samym rejonie przez więcej niż jednego myśliwego zainteresowani przeprowadzają między sobą losowanie; zakazuje się wpisywania w książce polowań na więcej niż jedno wyjście; w przypadku podziału łowieckiego na rejony dozwolone jest wykonywanie polowania przez więcej niż jednego myśliwego w tym samym rejonie tylko na ambonach i po ich uzgodnieniu między sobą; w książce wyjść należy wtedy podać numer ambony i ewentualnie zwyczajowo przyjętą nazwę;
 1. postanawia, że pozyskana przez myśliwego zwierzyna jest dostarczana do punktu skupu dziczyzny albo brana na użytek własny; wzięcie na użytek własny tuszy zwierzyny grubej rozliczane jest w formie oświadczenia zawierającego m.in. podanie wagi tuszy poświadczoną przez innego myśliwego pomnożoną przez cenę kilograma w pierwszej klasie w najbliższym punkcie skupu, z dodaniem obowiązującej stawki  podatku VAT; myśliwy ma obowiązek ważenia tuszy wagami, które są na wyposażeniu baz myśliwskich; należność za tuszę należy uregulować w terminie 14 dni od daty pozyskania;
 1. zobowiązuje Skarbnika Koła do stosowania zasady dokonywania operacji finansowych w formie bezgotówkowej przy regulowaniu zobowiązań i należności Koła;
 1. postanawia, że trofea zwierzyny  pozyskanej przez myśliwego są w jego posiadaniu, z zastrzeżeniem przypadku, gdy właściwa komisja oceniła trofeum na dwa czerwone punkty według zasad selekcji osobniczej samców zwierzyny płowej; w takiej sytuacji o posiadaniu trofeum decyduje zarząd Koła;
 1. postanawia, że członek Koła, który nabędzie dla siebie mundur myśliwski (marynarka, spodnie albo spódniczkę) uszyty według wzoru zatwierdzonego przez NRŁ i złoży odpowiedni dokument potwierdzający jego nabycie uprawniony jest do tego, aby jego składka na rzecz Koła została ustalona w wysokości 350 zł na rok gospodarczy, w którym mundur nabył. Członkowie organów Koła i członkowie pocztów sztandarowych w poszczególnych obwodach łowieckich powinni nosić mundur myśliwski. Realizację tego zalecenia poprzez zakup mundurów powierza się Zarządowi Koła; członkowie ci nie korzystają z uprawnienia do ulgowej składki.
 1. upoważnia Zarząd do organizacji polowania w obwodzie nr 4 Janów Podlaski w związku z planowanym „Hubertusem Janowskim” na zasadach uzgodnionych z organizatorami imprezy;
 1. zaleca aby tusze zwierzyny łownej oddawać do punktów skupu prowadzonych przez spółkę z o.o. WELES – rekomendowaną za najbardziej wiarygodną w płatnościach na rzecz Koła;
 1. upoważnić Zarząd do podjęcia działań w celu zakupu siedziby dla Koła Łowieckiego „Żerań”;
 1. upoważnić Zarząd do podjęcia działań w celu organizacji sekretariatu obsługującego Zarząd, w szczególności Łowczego i Sekretarza;
 1. postanawia wystąpić z wnioskami o przyznanie odznaczeń łowieckich za zasługi w statutowej działalności Koła dla : złoty Medal Zasługi Łowieckiej dla Jacka Salamończyka ,Wiesława Auterhoffa ; srebrny Medal Zasługi Łowieckiej dla  Andrzeja Sznajdera ,  Marka Paśniewskiego , Andrzeja Lachowskiego; brązowy Medal Zasługi Łowieckiej dla Ireneusza Kwiatkowskiego , Andrzeja Jastrzębskiego , Sylwestra Pilarskiego , Krzysztofa Pragera , Wiesława Dadosa , Dawida Zawiślaka , Rafała Bowkiewicza , Sylwestra Owerko
 1. ustala składkę członkowską na rzecz Koła w roku gospodarczym 2015/2016 w wysokości 120 zł dla kol. Stanisława Sijki i Tomasza Mazurkiewicza; ustala się roczną składkę członkowską na rzecz Koła w roku gospodarczym poprzednim tj. 2014/2015 dla kol. Stanisława Sijki w tej samej wysokości (120 zł ).
 1. przyznaje wyróżnienie „Jeleń Przechodni” za rok gospodarczy 2014/2015 dla obwodu łowieckiego nr 147 Garbów.

Wiceprezes Zarządu KŁ Żerań
Dariusz Salamończyk