Historia koła

W 1952 roku grupa pracowników Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie wyszła z inicjatywą zorganizowania koła łowieckiego. W grupie założycieli byli m.in. Kazimierz Konczerewicz, Witold Gielo, Władysław Aniołek, Hubert Karnej, Stanisław Szurawski, Jerzy Tymiński, Konstanty Kwiatkowski, Stanisław Bałdysiak, J. Sikora, Jan Nowak, Zbigniew Nowak, Edward Poddębski.

„Robotnicze Koło Łowieckie Żerań przy Fabryce Samochodów Osobowych w Warszawie”– tak brzmiała pełna nazwa – zostało zarejestrowane w listopadzie 1952 i w fazie organizacyjnej liczyło 13 członków.

Pierwszy Zarząd w latach 1952-1956 powołano w następującym składzie:

• Poddębski Edward – prezes zarządu

• Gielo Witold – łowczy

• Aniołek Władysław – skarbnik

• Składowski Jan – sekretarz

Członkowie Koła polowali w tamtym okresie w okolicach Bródna i Białołęki, Brzezin, Jarczewa, Sannik, oraz Ostrołęki. W latach 1953-1956 Koło pozyskało kolejne obwody łowieckie w Skępem k/Torunia, w Garbowie k/Lublina oraz w Zaspach Małych, w tym ostatnim przypadku na zasadzie zamiany terenów w Sannikach na tereny koło Białogardu.

W 1958 roku RKŁ Żerań liczyło 14 członków.

Kolejne lata upłynęły na zagospodarowywaniu obwodów łowieckich, budowane były ambony, zwyżki, paśniki. Powstały pierwsze własne bazy myśliwskie-hotelowe w Skępe k/Torunia i w Zaspach Małych k/Białogardu .

W 1963 roku do Koła należało 27 członków, a w 1972 roku – 34 członków.

Lata 1972 – 1980 to okres największego wzrostu ilościowego Koła. Były to lata dużego zainteresowania łowiectwem w Polsce. Podstawowym kryterium, które musiał spełnić każdy kandydat na myśliwego był wymagający egzamin na szczeblu okręgowym ze znajomości zasad uprawiania łowiectwa w kraju oraz znajomości kryterium rozpoznania i kwalifikacji zwierzyny.

W 1980 r. Koło liczyło już 105 członków, a w 1997 r. – 127 członków.

W tym okresie nastąpił dynamiczny przyrost członków tzw. terenowych. Poza obwodem w Karwinie k/Drezdenka , gdzie do dzisiaj nie posiadamy zorganizowanej grupy terenowych myśliwych, w pozostałych obwodach, powstały dobrze zorganizowane grupy miejscowych myśliwych, znacząco wpływające na gospodarkę łowiecką w poszczególnych łowiskach.

NOWE OBWODY ŁOWIECKIE

W 1980 r , w wyniku starań i zabiegów ówczesnego dyrektora naczelnego FSO Jerzego Bieleckiego, otrzymalismy obwód łowiecki w Janowie Podlaskim oraz w Cieleśnicy, przy czym ten ostatni stosunkowo szybko musieliśmy – niestety – oddać. Także dzięki wsparciu i pomocy dyr. J. Bieleckiego wybudowaliśmy bazy hotelowe w Skępe oraz w Zaspach Małych.

W 1987 r. uzyskano decyzje  decyzję pozyskania dla Koła, kolejnego obwodu łowieckiego  w nadleśnictwie Karwin w Drezdenku.

Z obwodem tym wiązaliśmy wielkie nadzieje. Prawie 6000 ha w  Puszczy Noteckiej, pięć jezior z najczystszą w Polsce wodą, wskazywało na wspaniałe tereny dla populacji przede wszystkim jelenia, a więc możliwości polowań podczas autentycznych rykowisk, czego brakowało nam w innych obwodach. Okazało się , że obwód ten nie w pełni spełnił nasze oczekiwania z uwagi na znaczący rozwój gospodarki leśnej (grodzenie upraw) oraz turystyki, szczególnie dotkliwej w okresie letnim  i w czasie grzybobrania.

Wielokrotnie Zarząd podejmował decyzje o przeznaczaniu dodatkowych środków finansowych na infrastrukturę łowiska. Sam charakter łowiska jest trudnym łowiskiem dla przeciętnego myśliwego. Wyjątkowa ekologiczność terenów obwodu /czysta woda, zdrowy las, czyste powietrze/ sprawia, że pomimo dużej odległości od Warszawy , łowisko jest atrakcyjne przez cały sezon. Leśny charakter łowiska , / tylko około 14 ha pól uprawnych/ decyduje o tym, że w praktyce nie występują tam szkody łowieckie.

Od nadleśnictwa Koło dzierżawi budynek , który został przekszałcony na bazę myśliwską

DANIELE W OBWODZIE SKĘPE i BIAŁOGARD

Jesienią 1987 roku,  do obwodu w Skępe wpuszczono 5 szt. danieli, (dwie łanie, dwa byczki, jedno ciele) z perspektywą introdukcji tego gatunku zwierzyny. Daniele Koło otrzymało w prezencie od dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych.

Niestety, po kilku latach obiecującego rozwoju tego gatunku ( widziano już ponad 25 sztuk), w ciągu następnych kilku lat , z niewyjaśnionych przyczyn zniknęły z naszego obwodu.

Próby wyjaśnienia przyczyn zniknięcia Danieli ze Skępego , pomimo wielu podejmowanych przedsięwzięć , niestety okazały się bezskuteczne. W tej sytuacji w 2008 r. wpuszczono 5 szt. danieli kupionych ze środków Koła oraz dodatkowo byka łopatacza sponsorowanego przez Kolegów z obwodu Skępe.

W obwodzie Białogard, dla podtrzymania istniejącej już populacji dziko żyjących danieli, ze srodków Koła zakupiono i wypuszczono 5 szt. danieli.

Daniele bytują w obu obwodach i są często spotykane w czasie wizyt i wędrówek.

W 1991 roku powstała baza myśliwska w Janowie Podlaskim wybudowana w rekordowo krótkim czasie. Organizatorem budowy i koordynatorem prac był miejscowy myśliwy Jan Owerko. Budowę rozpoczęto w sierpniu, a zakończono i oddano do eksploatacji na uroczystym polowaniu „hubertowskim” na początku listopada 1991 roku. W budowie pomagali miejscowi myśliwi.

W 2009 roku, w czasie inauguracyjnego polowania na kaczki, otwarto oficjalnie nowo pozyskaną bazę w obwodzie Garbów. Bazę nieodpłatnie użyczył członek Koła – Tadeusz Skowronek, remont zaś wykonał z własnych środków stażysta.

SZTANDAR KOŁA

Z inicjatywy wieloletniego przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Ottona Kondelki, członkowie Koła postanowili ufundować sztandar Koła. Inicjatywa spotkała się z powszechnym poparciem, w stosunkowo krótkim czasie z darowizn członków Koła sfinansowano wykonanie sztandaru. Sztandar został przekazany na ręce prezesa Stanisława Dobrzalskiego na uroczystościach 45. rocznicy istnienia Koła, 6 września 1998 r. w obwodzie łowieckim Skępe k/ Torunia.

ZŁOM DLA KOŁA ŁOWIECKIEGO ŻERAŃ

Decyzją Kolegium Odznaczeń Naczelnej Rady Łowieckiej z czerwca 1998 roku, Koło Łowieckie „ŻERAŃ” zostało odznaczone najwyższym odznaczeniem łowieckim jakim jest „ZŁOM”. Odznaczenie to jest wyrazem wysokiej oceny działalności Koła na przestrzeni kilkudziesięciu lat istnienia i prowadzenia wzorcowej gospodarki łowieckiej i kultywowania tradycji łowieckich.

Obecnie Koło Łowieckie Żerań gospodaruje w 5-ciu obwodach łowieckich o powierzchni około 30.000 ha.:

  • obwód nr 38 Drezdenko,
  • obwód nr 147 Garbów,
  • obwód nr 4  Janów Podlaski,
  • obwód nr 185 Skępe k/Torunia,
  • obwód nr 45 Zaspy Małe k/Białogardu.

W łowiskach Koła występują prawie wszystkie gatunki zwierzyny łownej: jelenie, łosie, sarny, dziki, lisy, jenoty, kuny, borsuki, zające, oraz kaczki, bażanty i kuropatwy.

W każdym łowisku ustanowiony jest „gospodarza łowiska“ – funkcja ta pełniona jest przez miejscowych myśliwych

Koło liczy 106 członków, w tym 9 niemacierzystych, 3 członków honorowych oraz 10 stażystów.

Koło przestrzega tradycji i zasad etyki łowieckiej, buduje paśniki, żerowiska oraz dokarmia zwierzynę.

Koło współpracuje ze szkołami i innymi organizacjami społecznymi na rzecz ochrony przyrody.

Członkowie uczestniczą w krajowych i ogólnopolskich zawodach strzeleckich szlifując formę strzelecką, która niezbędna jest w polu i w kniei.

Grupa myśliwych poluje w innych obwodach, a nawet na innych kontynentach, głównie w Afryce, w Ameryce Północnej i Południowej rozszerzając naszą wiedzę łowiecką.