Konferencja online na YouTube

Szanowne Koleżanki i Koledzy

W imieniu Zarządów Okręgowych w Rzeszowie, Tarnobrzegu, Krośnie i Nowym Sączu informujemy o konferencji naukowej, jaką wspólnie z RDLP Krosno organizujemy  w dniach 25-27 maja 2022 r. Tematem przewodnim przedmiotowej konferencji jest patriotyzm myśliwych i leśników przejawiający się w biografiach społecznie i historycznie ważnych. Konferencja będzie transmitowana na żywo stąd prośba o upowszechnienie informacji o planowanym przedsięwzięciu naukowym wśród jak największej społeczności myśliwych.

Link do konferencji:

Aktualny wykaz rekomendowanych punktów skupu dziczyzny

Zgodnie z uchwałą nr 22 /2019 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego Żerań  w Warszawie z dnia 16 czerwca 2019 r. w sprawie zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny §3, Zarząd Koła upoważniony jest do wyznaczenia w danym obwodzie łowieckim punktu skupu, do którego myśliwy jest obowiązany odstawić tusze zwierzyny łownej.

Zarząd wyznaczając taki punkt skupu kieruje się najwyższą wynegocjowaną ceną za 1 kg tuszy zwierzyny dla KŁ Żerań. Myśliwy jest obowiązany do uiszczenia na konto Koła, w terminie 14 dni od dnia wezwania, różnicy w cenie, w przypadku odstawienia tuszy do innego punktu skupu po cenie niższej od wynegocjowanej  przez zarząd. Informację o wyznaczonych punktach skupu zarząd udostępnia na stronie internetowej Koła.

Zaktualizowane na sezon 2022/23 punkty skupu wyznaczone przez Zarząd:

   • Obwód łowiecki nr 4  – WELES Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Janów Podlaski tel. 792 999 377
   • Obwód łowiecki nr 38 Drezdenko – WELES Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Drezdenko ul. Podgórna 66 tel. 095 782 00 67
   • Obwód łowiecki nr 45 Zaspy Małe – WELES Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Buczek 44 tel. 608 384 113
   • Obwód łowiecki nr 142 Garbów –  ELITE EXPEDITION Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Kawka 14 tel. 507 085 898
   • Obwód łowiecki nr 177 Skępe – WELES Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Skępe ul. Spółdzielcza 8  tel. 693 533 097

O ewentualnych zmianach dotyczących wyznaczonych przez Zarząd Punktów skupu dziczyzny będziemy powiadamiać na bieżąco.

Pilne – dziki do końca lipca br. po 1 zł od sztuki

Od 1 kwietnia 2022 r. do końca lipca 2022 r. – decyzją Zarządu KŁ „Żerań” – odpłatność za dziki z Rocznego Planu Łowieckiego (RPŁ), gdy dzik jest brany przez myśliwego na tzw. „użytek własny ” – wynosi 1 zł od sztuki. Warto przypomnieć, że zgodnie z podpisaną przez Prezydenta RP ustawą o zmianie stawek VAT, tylko do 31 lipca br. obowiązuje „zerowa” stawka na sprzedaż dziczyzny.

Decyzja  dotyczy wszystkich obwodów i ma na celu zachęcenie myśliwych do intensyfikacji pozyskania dzików szczególnie teraz z okresie zasiewów w celu ograniczenia szkód łowieckich które będą w tym sezonie rekordowe ze względu na bardzo wysokie ceny płodów rolnych.

Zmiana przepisów dotyczących gatunków obcych

Z dniem 1 kwietnia 2022 r. weszły w życie trzy nowe rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska, które są konsekwencją zmian przepisów dokonanych ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1718).

  • W rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. poz. 717) określa się nowy wzór upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego oraz nowy wzór książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym (patrz załącznik)
  • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 marca 2022 r. zmienia  okresy polowań na niektóre zwierzęta łowne (patrz załącznik)
  • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. zmienia listę gatunków zwierząt łownych (patrz załącznik).

W Koszalinie ocena prawidłowości… w umówionym terminie

Zarząd Okręgowy PZŁ w Koszalinie poinformował nas (pismem z dnia 25 marca br.), że w najbliższych dniach skontaktuje się z naszym kołem przewodniczący Komisji Oceny prawidłowości pozyskania samców zwierzyny płowej w celu ustalenia terminu oraz miejsca przeprowadzenia oceny. Podczas przeprowadzania oceny obecni będą tylko przedstawiciele komisji:

   • przewodniczący Komisji – członek PZŁ
   • przedstawiciel PGL LP
   • łowczy koła łowieckiego
   • przedstawiciel właściwego koła łowieckiego

Wycena trofeów w okręgu lubelskim

Na wniosek przewodniczącego Komisji Oceny Prawidłowości Odstrzału Samców Zwierzyny Płowej i Wyceny Trofeów w Lublinie, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego zawiadamia, iż ocena i wycena jeleni byków oraz danieli za sezon 2021-2022 r. odbędzie się w dniach 25 i 26.04 2022 r. na strzelnicy myśliwskiej w Puławach. Według harmonogramu trofea naszego Koła powinny zostać dostarczone w dniu 26 kwietnia 2022 r. na godzinę 11:00.

Rozliczanie ryczałtu za odstrzał sanitarny dzików w sezonie 2021/2022

Z dniem 28 lutego 2022 r. zakończył się odstrzał sanitarny dzików w sezonie 2021/2022 r. i przyszedł czas rozliczenia finansowego przez Koło.

Wzorem roku ubiegłego w najbliższym czasie z każdym myśliwym, który dokonał w sezonie 2020/21 odstrzału sanitarnego, skontaktuje się Skarbnik Koła, przekazując szczegółową informację o wysokości należnego ryczałtu z tego tytułu oraz udzieli informacji i ewentualnych wyjaśnień o prawnych możliwych sposobach jego wykorzystania. Zasady wypracowane w poprzednim sezonie nie ulegają zmianie:

Wariant I – cały należny ryczał zostanie wypłacony myśliwemu , stanowi dla niego przychód a Koło w ustawowym terminie po zakończeniu roku obrachunkowego wystawi PIT-11

Wariant II – cały należny ryczałt zostaje przelany na subkonto myśliwego i po potrąceniu zaliczki na poczet podatku dochodowego ( 19% lub 32% ) zostaje przekazany jako darowizna (na podstawie Umowy Darowizny ) na realizację celów statutowych naszego Koła ; ryczałt stanowi dla niego przychód a Koło w ustawowym terminie po zakończeniu roku obrachunkowego wystawi PIT-11

Wybór jednego z wariantów będzie indywidualną decyzją każdego myśliwego. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w tym zakresie zapewniamy indywidualne konsultacje z Biurem Księgowym, obsługującym nasze Koło.

Znamy już terminy ocen prawidłowości odstrzałów w okręgu gorzowskim oraz w Białej Podlaskiej

Gorzów Wielkopolski

Zarząd Okręgowy PZŁ w Gorzowie Wlkp. wyznaczył termin oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej pozyskanych w okręgu gorzowskim w sezonie łowieckim 2021/2022.
Ocena oraz wycena medalowa odbędą się w dniach 12-13 marca 2022 r. (sobota/niedziela) w Auli AWF w Gorzowie Wlkp. ul. Estkowskiego 13.
Nasze koło będzie „oceniane” w pierwszym dniu, czyli 12 marca br., w godzinach od 14:35 do 14:55.

Organizatorzy ostrzegają, że trofea bez metryczek nie bedą oceniane. Podczas oceny lub wyceny dopuszcza się obecność jednego oddelegowanego przedstawiciela koła, który zobowiązany jest posiadać przy sobie wypełniony arkusz oceny prawidłowości i przestrzegać zasad sanitarnych (maseczka, rękawiczki).

Biała Podlaska

Termin oceny prawidłowości odstrzału jeleni-byków w sezonie 2021/2022 wyznaczył także ZO PZŁ w Białej Podlaskiej. Z nadesłanej informacji wynika, że trofea KŁ Żerań będą oceniane 22 marca br. (wtorek) w godzinach od 13:30 do 15:30 na strzelnicy w Hrudzie. Organizatorzy proszą o dostarczenie w dniu wyceny aktualnego wykazu – arkusza myśliwych, którzy pozyskali jelenie byki w bieżącym sezonie.