Informacje w sprawie prac parlamentarnych nad projektami zmian w Prawie łowieckim – ciąg dalszy

Tak jak sygnalizowałem w lipcu br. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przygotowała nowe sprawozdanie zawarte w druku nr 3749 wycofując poprzednie z druku 3562, przedstawiając 37 wniosków mniejszości. Niestety Sejm  w sierpniu br. nie rozpatrzył tego nowego sprawozdania. Sejm obecnej kadencji może nie zakończyć prac nad tą nowelizacją.

Teza postawiona przeze mnie, że konsekwencją nie uchwalenia tej nowelizacji będzie zakaz wykonywania polowań w Polsce (brak obwodów łowieckich) od 21 stycznia 2016 r. jest jedną z opinii prawnych.

Przedstawiam również tezę przeciwną, że od 21 stycznia 2016 r. można będzie polować w Polsce w przypadku niewykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Z pewnością utraci moc przepis art. 27 ust. 1 Prawa łowieckiego stanowiący, że:

Podziału na obwody łowieckie oraz zmiany granic tych obwodów dokonuje w obrębie województwa właściwy sejmik województwa, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiego Związku Łowieckiego, a tak-że właściwej izby rolniczej.”

W świetle orzecznictwa TK utrata mocy obowiązującej przepisu uznanego za niezgodny z Konstytucją nie oznacza unieważnienia istniejącego wcześniej stanu prawnego. Istniejący podział na obwody łowieckie  do 21 stycznia 2016 r. będzie po tej dacie uznany za prawnie doniosły i nie traci ważności pomimo utraty mocy obowiązującej przepisu, na podstawie którego został utworzony.

Zagadnienia związane z pytaniem, jaki jest wpływ orzeczenia TK na stosunki prawne ukształtowane pod rządami przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją należą do najtrudniejszych i budzących największe spory wśród prawników. W tej kwestii prezentowane są przeciwstawne tezy, zarówno w orzecznictwie SN, sądów administracyjnych i piśmiennym, od tezy uznającej konsekwentnie nieważność przepisu uznanego za niezgodny z Konstytucją, przez tezę dopuszczającą w ograniczonym stopniu retroaktywność, do tezy kwestionującej poprzednią uznającej prospektywność orzeczenia.

Na to zagadnienie nakłada się kolejny problem skutków ex tunc bądź ex nunc orzeczenia TK w płaszczyźnie dotyczącej zakresu stosowania przepisów, które utraciły moc obowiązującą, a także konstytucyjnej możliwości odroczenia terminu utraty mocy obowiązującej przepisu niezgodnego z Konstytucją.

Jak wynika z powyższych tylko zasygnalizowanych problemów skutki orzeczeń TK w ujęciu czasowym są trudne do interpretacji z uwagi na niejasne, nieprecyzyjne regulacje przepisów Konstytucji (art. 190 ust. 3 i 4). Pozwalam sobie stwierdzić, że stwarzają możliwość rozbieżnych interpretacji.

W związku z powyższym obie przeciwstawne tezy w kwestii czy będzie można polować po 21 stycznia 2016 r. czy nie, bez wykonania orzeczenia TK, mają uzasadnienia.

Moim zdaniem przewagę argumentów prawnych wynikających z orzecznictwa posiada teza za możliwością wykonywania polowań, która jest mi bliższa nie tylko jako myśliwemu ale i jako prawnikowi.

Dariusz Salamończyk
20 sierpnia 2015 r.

  1. link do przebiegu procesu legislacyjnego projektów ustaw
  2. link do projektów zmian

„Bronek” człowiek legenda KŁ Żerań – odszedł do Krainy Wiecznych Łowów

Z wielkim smutkiem i głębokim żalem zawiadamiamy że w dniu dzisiejszym rano odszedł z naszego grona do Krainy Wiecznych Łowów Kolega Bronisław Lachowski. Myśliwy z ogromną pasją , nestor i mentor , Honorowy Łowczy , serdeczny przyjaciel i towarzysz łowów. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 28 lipca br. o godz. 14.00 w Domu Przedpogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Łączymy się w żalu z najbliższą rodziną i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

mms_20150731_120349[1]mms_20150731_120339[1]

Drogi Bronku , świętej pamięci Bronku

My brać myśliwska Koła Łowieckiego Żerań zebraliśmy się dzisiaj nad miejscem Twojego ostatniego spoczynku w gronie Twojej rodziny , Twoich znajomych i przyjaciół oraz w gronie Twoich braci myśliwych , aby Ciebie pożegnać po nagłej i nieoczekiwanej śmierci.

Historia naszego Koła to również Twoja historia. Twoja przygoda łowiecka tu się zaczęła i tu się skończyła. Wstąpiłeś do naszej organizacji zaraz po zdaniu egzaminów w 1977 roku. Byłeś aktywnym i wiodącym przez długie lata organizatorem działalności naszego Koła i prowadzenia racjonalnej gospodarki łowieckiej w naszych łowiskach. Twoja pasja myśliwska , wiedza i zaangażowanie sprawiła ,że szybko zasiadłeś we władzach naszego Koła. Od roku 1986 przez 25 lat pełniłeś funkcję najpierw Podłowczego a następnie Łowczego Koła. Dzisiaj z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć , że byłeś i jesteś człowiekiem legendą , wielkim Łowczym , naszym nestorem i mentorem dla kilku pokoleń naszej braci myśliwskiej.

Będziemy pamiętać Twoje zasługi bo były to lata w których nastąpił znaczący rozwój naszej organizacji. Nasze szeregi powiększyły się do ponad 100 członków , została pobudowana baza myśliwska w łowisku w Janowie Podlaskim , odremontowana w łowisku w Skępe i pozyskana w łowisku w Garbowie . Stan zwierzyny zarówno drobnej jak i grubej powiększał z roku na rok. Szczególnymi względami darzyłeś łowisko w Skępem. Byłeś oddany nie tylko w uprawianiu myślistwa ale również a może nawet przede wszystkim w budowaniu środowiska naszej braci łowieckiej , kompani braci po strzelbie dla których tradycje myśliwskie , etyka i koleżeńskość były zawsze na pierwszym niekwestionowanym miejscu. Byłeś stanowczy i sprawiedliwy , zawsze dobro Koła stawiane na pierwszym miejscu , byłeś znakomitym ambasadorem Koła Żerań nie tylko w środowisku braci łowieckiej. Aktywny w życiu naszego Koła do ostatnich Twoich dni jako Honorowy Łowczy i takim Ciebie zapamiętamy.

W uznaniu Twojego doświadczenia i wiedzy o łowiectwie wielokrotnie wybierano Cię od okręgowych władz łowieckich , brałeś czynnych udział w Krajowych Zjazdach Polskiego Związku Łowieckiego , od 1995 roku przez jedną kadencję pełniłeś funkcję Zastępy Członka Wojewódzkiej Warszawskiej Rady Łowieckiej PZŁ a następną od 2000 roku funkcję członka Okręgowej Rady Łowieckiej PZŁ w Warszawie. W uznaniu za te zasługi zostałeś odznaczonym Brązowym , Srebrnym i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej , Medalem za Zasługi w Rozwój Łowiectwa Warszawskiego i Kujawsko-Dobrzyńskiego , a w roku 2007 roku otrzymałeś Złom – najwyższe odznaczenie łowieckie. Tylko nieliczni myśliwi mogli dostąpić takiego zaszczytu , a Ty znalazłeś się w tym gronie.

Los tak chciał że odwołał Ciebie do Krainy Wiecznych Łowów. Pozostaniesz na zawsze taki jaki byłeś w naszej pamięci i w naszych sercach. Żegnamy Cię Bronku. Spij spokojnie , niech wieczna knieja ci szumi …

 

Korekta numeru łowiska Garbów

Nr obwodu : stary 147 , nowy 145

Opis granic : Od wschodu z m. Kawka drogą przez m. Karsienin , Majdan Karsieniński i z tej miejscowości drogą w kierunku zachodnim koło m. Wygoda dalej drogą polną do szosy Warszawa-Lublin przy m. Pociecha , dalej szosą do m. Garbów , z m. Garbów drogą biegnącą do m. Borków i tą drogą przez m. Borków , Janów , Kruk do m. Amelin , dalej drogą przez m. Syry , Stara Wieś do drogi biegnącej do m. Ożarów i tą drogą przez m. Ożarów , Biadaczka , Wólka Karsienińska do m. Kawka.

Powierzchnia całkowita 7.327 ha , lesistość 8% , kategoria obwodu bardzo słaby

Prezentacja1

szczegóły na : http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2015/1566/akt.pdf

Informacje w sprawie prac parlamentarnych nad projektami zmian w Prawie łowieckim

Na początku br. Sejm rozpoczął prace nad poselskim i rządowym projektami ustaw nowelizującymi Prawo łowieckie (druki nr 2970 i 3192). Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa powołała podkomisję, która szczegółowo rozpatrzyła oba projekty.

Nowelizacje Prawa łowieckiego zostały przygotowane w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł o niezgodności niektórych przepisów Prawa łowieckiego z Konstytucją dotyczących upoważnienia do objęcia nieruchomości obwodem łowieckim nie zapewniając odpowiednich prawnych środków ochrony praw właściciela nieruchomości.

Nowelizacje dostosowują także wszystkie upoważnienia dla ministrów zawarte w ustawie do Konstytucji, ponieważ nie zawierały wytycznych do wydania aktów wykonawczych.
Trzecią intencją nowelizacji jest podniesienie do rangi przepisów ustawowych dotychczasowych przepisów z tzw. Regulaminu polowań.

W sprawozdaniu podkomisji znalazły się m. in. następujące inne nowe regulacje:

  • możliwość a nie obowiązek dokarmiania zwierzyny
  • dodatkowy katalog kar dyscyplinarnych
  • procedura zatwierdzania statutu PZŁ przez Sąd Okręgowy w Warszawie,
  • stosowanie do kół łowieckich przepisów ustawy – Prawo upadłościowe,
  • przy wykonywaniu polowania obowiązek posiadania potwierdzenia przystrzelania broni gwintowanej (poza legitymacją, pozwoleniem i odstrzałem),
  • zakaz pozyskiwania zwierzyny w obecności lub przy udziale dzieci poniżej 16 roku życia,
  • zakaz stosowania w polowaniach amunicji śrutowej ołowianej, z tym że do końca 2024 r. dopuszcza się używanie tej amunicji poza obszarami bagien, torfowisk oraz naturalnych luz sztucznych zbiorników wodnych.

Przygotowane przez Komisję sprawozdanie zawarte w druku 3562 zostało podważone z powodów proceduralnych i nie przyjęte przez Marszałek Sejmu. Prezydium Sejmu postanowiło, po zapoznaniu się z opiniami prawnymi, aby Komisja jeszcze raz rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji zgodnie z regulaminem Sejmu, zachowując prawa mniejszości.
Prawdopodobnie jeszcze w lipcu Komisja przygotuje nowe sprawozdanie a Sejm je rozpatrzy w drugim czytaniu w sierpniu br.

Konsekwencją nie uchwalenia tej nowelizacji będzie zakaz wykonywania polowań w Polsce (brak obwodów łowieckich) od 21 stycznia 2016 r.

W załączeniu link do przebiegu procesu legislacyjnego projektów ustaw http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3192

Dariusz Salamończyk

Zaproszenie na wykład „Wilczy Apetyt na Wiedzę”

Wykład UOUW - 18 czerwca 2015

Szanowni Państwo, Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego
zaprasza na wykład dra Roberta Mysłajka pt. "Wilczy apetyt na wiedzę,
czyli o drapieżnikach naszych lasów", który odbędzie się w czwartek,
18 czerwca 2015 roku o godz. 18:00, w Auli Starej Biblioteki UW
(Krakowskie Przedmieście 26/28). 

Drapieżne ssaki to grupa niezmiernie różnorodna − są wśród nich liliputy i olbrzymy, samotnicy i rodzinni pantoflarze, wielbiciele krwistych steków i wegetarianie. Co sprawia, że to one stały się naszymi pupilami? Gdzie można spotkać niedźwiedzia, wilka i rysia? Jakie nowe gatunki drapieżników zawitały ostatnio do Polski? Na te oraz inne pytania poznają Państwo odpowiedzi na wykładzie, podczas którego Aula Starej Biblioteki UW zamieni się w leśny zagajnik … 

Nasz gość, dr Robert Mysłajek, jest adiunktem naukowym w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii UW oraz wiceprezesem Stowarzyszenia dla Natury "Wilk". Od 20 lat zajmuje się badaniem i ochroną ssaków drapieżnych, na co dzień obserwując życie mieszkańców lasu. Jest zdobywcą tytułu Popularyzator Nauki 2014, organizowanego przez Serwis Polskiej Agencji Prasowej "Nauka w Polsce" we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej oraz do dołączenia do wydarzenia na Facebooku.Prosimy o wcześniejsze przybycie, gdyż liczba miejsc jest ograniczona. Serdecznie zapraszamy!

Uchwała SN w sprawie zakresu odszkodowań

19 maja br SN podjął uchwałę, która wyjaśnia zakres odpowiedzialności za szkody łowieckie przy braku definicji pojęcia „uprawa rolna”.
Zdaniem SN odpowiedzialność za szkody łowieckie w uprawach rolnych uważa się również  szkody wyrządzone na polu przed zasiewem.

Notatka prasowa w tej sprawie.(link)

 

Galeria zdjęć z Walnego Zgromadzenia 2015r

Walne Zgromadzenie naszego koła już za nami. Wiele się wydarzyło tym razem.

Zachęcam do chwili refleksji i przejrzenia galerii zdjęć zrobionych podczas corocznego spotkania członków naszego koła.

Ciekawe i dowcipne opisy zamieścił nasz Wiceprezes Jacek Salamończyk.

link do galerii: Galeria zdjęć z Walnego Zgromadzenia 2015r

Uchwała nr 3.1/2015 Zarządu Koła

Zarząd Koła Łowieckiego Żerań w Warszawie
dnia 6 maja 2015 r. podjął Uchwałę nr 3.1/2015.

Uchwała dotyczy zasad rozliczania się z pozyskanej zwierzyny oraz dokonania odpowiednich wpisów.  Wprowadzony został nowy druk „Oświadczenia o pobraniu zwierzyny na użytek własny„.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

link: (cały tekst uchwały)

Komunikat nr 2 – 2015/16

Komunikat nr 2-2015/16

  1. Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” informuje , że w dniu 25 kwietnia br. odbyło się  Walne Zgromadzenie członków Koła.  W załączeniu Zarząd przesyła obowiązujące Uchwały Walnego Zgromadzenia z prośbą o bardzo szczegółowe zapoznanie się z ich postanowieniami. W uzupełnieniu informujemy iż składka członkowska na bieżący rok gospodarczy nie uległa zmianie i wynosi 700 zł.  Zarząd oczekuje terminowego uregulowania składki do 30 czerwca br. i innych zaległości finansowych przez członków Koła.
czytaj dalej…
(link) Komunikaty – pełny dokument