Odszedł od nas do Krainy Wiecznych Łowów …

Ze smutkiem i głębokim żalem informujemy że w dniu 9 czerwca br. odszedł do Krainy Wiecznych Łowów jeden z zaspiańskiej terenowej Braci łowieckiej, wieloletni Gospodarz obwodu łowieckiego nr 45 Zaspy Małe

Kolega Andrzej Wiesław Zawiślak

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 15 czerwca br. ( piątek ) o godz. 12.00 z kościele parafialnym Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Tychowie. Łączymy się w żalu i składamy wyrazy szczerego głębokiego współczucia.

Planowane przedsięwzięcia Zarządu Głównego PZŁ

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego w składzie: Przewodniczący Piotr Jenoch oraz Członkowie Prof. dr hab. Wanda Olech, Jerzy Graczyk, Albert Kołodziejski; planuje podjęcie następujących działań w najbliższym czasie:

 • wybór oraz powołanie organów Zrzeszenia zgodnie z harmonogramem określonym w ustawie Prawo łowieckie,
 • podejmowanie działań legislacyjnych,
 • rozpoczęcie prac nad nowym Statutem PZŁ, który nie tylko wyeliminuje niedociągnięcia obecnego Statutu, ale również wprowadzi nowe rozwiązania prawne,
 • podjęcie rozmów z towarzystwami ubezpieczeniowymi w celu wypracowania korzystnych wariantów ubezpieczeniowych dla członków kół, a przede wszystkim członków zarządów kół, którzy zgodnie z nowymi przepisami mogą być adresatami roszczeń związanych ze szkodami łowieckimi,
 • monitoring sytuacji związanej z wdrażaniem nowego systemu szacowania szkód,
 • dostosowanie Polskiego Związku Łowieckiego i kół łowieckich do regulacji prawa unijnego w zakresie RODO,
 • prowadzenie dalszych działań mających na celu ograniczanie rozprzestrzeniania się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń oraz łagodzenia skutków jego występowania,
 • podjęcie rozmów ze środowiskiem rolniczym w zakresie wzajemnej współpracy oraz powołanie zespołu ds. rolnictwa przy centralnych organach Zrzeszenia,
 • podjęcie zakrojonych na szeroką skalę działań zmierzających do poprawy wizerunku myśliwych w społeczeństwie,
 • stworzenie w strukturze Zarządu Głównego Komórki zajmującej się promocją oraz pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych na przedsięwzięcia infrastrukturalne, edukacyjne i ogólnie pojętą promocję,
 • opracowanie strategii działań Polskiego Związku Łowieckiego w celu poprawy wizerunku łowiectwa i myśliwego w społeczeństwie,
 • rozpoczęcie cyklu szkoleń dla okręgowych rzeczników prasowych, celem wymiany doświadczeń, rozwijania umiejętności oraz poszerzenia wiedzy merytorycznej z zakresu PR,
 • podjęcie działań zmierzających do poprawy komunikacji zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz Zrzeszenia, w tym zmiana stron internetowych Polskiego Związku Łowieckiego oraz udostępnianie na bieżąco informacji na stronach mediów społecznościowych oraz prowadzenie ich stałego monitoringu,
 • zwiększenie transparentności działań Zarządu Głównego oraz pracy pracowników biura Zarządu, poprzez m.in. udostępnianie informacji o podejmowanych działaniach,
 • nawiązanie współpracy z kancelarią prawną, która prowadzić będzie sprawy wobec osób, które nie biorąc odpowiedzialności za słowa, uciekają się do kłamstw, pomówień oraz fałszerstw celem zdyskredytowania oraz oczernienia Polskiego Związku Łowieckiego oraz naszych myśliwych,
 • podjęcie działań zmierzających do stworzenia warunków, mających na celu ograniczenie eksportu dziczyzny poza granice kraju oraz zwiększenie świadomości społecznej w zakresie walorów tego surowca.

Coroczne przystrzelanie – broń kulowa 28 kwietnia br.

Zarząd Koła zaprasza na coroczne przystrzelenie broni kulowej które odbędzie się  w dniu 28 kwietnia br. ( sobota ). W tym celu w godz. od 9.00 do 12.00 zarezerwowana jest dla naszego Koła strzelnica FSO w Warszawie ul. Jagiellońska 88, hala 10B ( Wjazd od ul. Kotsisa – skręcić przy stacji Orlen za bramą wjazdową na te ren FSO należy kierować się w lewo )

Dokonamy próbnych strzałów w obecności instruktorów strzelectwa , którzy przedtem udzielą instruktażu z zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią.

Przypominamy że zgodnie z obowiązującymi przepisami  myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie broni i amunicji i jest obowiązany  ( na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz ) do przestrzegania zasady przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku.

Coroczne przystrzelanie boni śrutowej będzie zorganizowane na strzelnicy myśliwskiej w Suchodole k/Tarczyna  jeszcze przed otwarciem sezonu na kaczki.

Termin wymagalności opłaty na rzecz Koła zgodnie z uchwałą WZ nr 22/2017 z dnia 22 kwietnia 2017 roku

Uprzejmie informujemy że w zakładce „Zarząd i członkowie” w pozycji „Członkowie – bilans konta” został zamieszczony aktualny na dzień 10 marca 2018 roku stan  indywidualnego konta każdego naszego członka. Prosimy o zapoznanie się z nim i ewentualną jego weryfikację u Skarbnika kolegi Jarosława Cibora.

 

Jednocześnie przypominamy że uchwalona przez Walne Zgromadzenie ( Uchwała WZ nr 22/2017 z dnia 22 kwietnia 2017 roku ) opłata na rzecz Koła w wysokości 400 zł rocznie nie jest ujęta w powyższym rozliczeniu ( termin wymagalności na dzień 15/03 ). Opłata ta – jeśli jest należna – mogła być zastąpioną poprzez wykonanie prac społecznych na rzecz Koła – potwierdzone Protokołem zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 10.4/2017 z dnia 11 października 2017 roku ws zaliczania prac gospodarczych i prac społecznych.

 

W przypadku  gdy opłata ta jest należna ( członek Koła nie spełnia kryteriów do zwolnienia z tej opłaty lub Protokół z wykonania prac nie został dostarczony w terminie ) prosimy do doliczenia do swojego zestawienia tej opłaty i uregulowania ewentualnych swoich zobowiązań jeszcze przed zakończeniem roku gospodarczego czyli do 31 marca br.

Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków w ZO PZŁ w Gorzowie Wlkp.

Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków pozyskanych w okręgu gorzowskim w sezonie 2017/18 odbędzie się 11 marca ( niedziela ) br. w Auli Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp. ul. Estkowskiego 13 w godzinach 13.30 – 13.45. Przedstawione do oceny trofea powinny być właściwie spreparowane , kompletne oraz opatrzone metryczką wypełnioną przez myśliwego który dokonał odstrzału z wpisanymi danymi zgodnie z arkuszem oceny. Trofea bez metryczek nie będą oceniane.

Informacja ws. manifestacji w dniu 6 marca 2018 roku

Informacja rozsyłana przez ZO PZŁ ws. jutrzejszej manifestacji w obronie polskiego łowiectwa – z prośbą o ewentualne zapoznanie członków Kół i wg uznania zajęcie stanowiska przez każdego zainteresowanego.

Jutro, w dniu 6 marca (wtorek) w Sejmie RP odbędzie się głosowanie nad nową ustawą Prawo Łowieckie bardzo niekorzystną dla środowiska myśliwskiego. Dlatego też od godziny 10 : 00 przed gmachem Sejmu odbędzie się Manifestacja Myśliwych – wspólna, bez jakichkolwiek podziałów, bez polityki – przeciwko wydłużeniu odległości strzału od zabudowań do 250 m, zakazie udziału dzieci do 18 roku w polowaniach, zakazie szkolenia psów i sokołów na żywych zwierzętach, za samorządnością w PZŁ i poszanowaniem myśliwych.Polski Związek Łowiecki wspiera tą Manifestację, która służy obronie polskiego łowiectwa.

Dlatego też bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich myśliwych którym na sercu leży przyszłość naszego hobby. Za obecność z góry bardzo serdecznie dziękujemy.

Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków w ZO PZŁ we Włocławku

Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków pozyskanych w okręgu włocławskim w sezonie 2017/18 odbędzie się 10 marca 2018 roku ( sobota ) br. w biurze ZO PZŁ we Włocławku przy ulicy Związków Zawodowych 18A w godzinach 9.10 – 9.25. Przedstawione do oceny trofea powinny być właściwie spreparowane , kompletne oraz opatrzone metryczką wypełnioną przez myśliwego który dokonał odstrzału z wpisanymi danymi zgodnie z arkuszem oceny. Trofea bez metryczek nie będą oceniane.

Petycja do Posłów dot. nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie

Zarządy Okręgowe PZŁ przesyłają petycję do Posłów dotyczącą nowelizacji ustawy Prawo łowieckie z prośbą o ewentualne zapoznanie członków Kół i wg uznania zajęcie stanowiska przez każdego zainteresowanego.

Witamy Koleżanki i Kolegów
w związku z gorącym tematem ustawy łowieckiej w sejmie
proszę o wypełnienie petycji link poniżej

wystarczy poświęcić  pół minuty i gotowe

http://www.bronimylowiectwa.pl/