Prawo łowieckie – ustawa odszkodowawcza 20 maj 2016r

Nowelizacja ustawy –
Prawo łowieckie uchwalona w maju br.
to tzw. ustawa  odszkodowawcza

Sejm w dniu 20 maja 2016 r. uchwalił zmiany do ustawy – Prawo łowieckie. Zmiany dotyczą tylko i wyłącznie przepisów stanowiących o odpowiedzialności za szkody łowieckie. Ustawa wprowadza nowe zasady i procedurę odpowiedzialności i wypłaty za szkody łowieckie.

link: do strony z całym tekstem

Dariusz Salamończyk /25 maja 2016 r./

Przystrzelanie broni 2016r – relacja

Dnia 9 kwietnia br. odbyło się przystrzelanie broni
na strzelnicy myśliwskiej w Suchodole.

2016-04-09 Suchodół Przystrzelanie Broni

Strzelnica była zarezerwowana dla naszego koła od godz 12.00 do 18.00

Zapowiadany deszcz prawdopodobnie wystraszył naszych kolegów i frekwencja była umiarkowana ( jak widać na zdjęciach ).

link – Galeria zdjęć

 

Wymiana legitymacji PZŁ

W związku z planowana przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego wymiana legitymacji PZŁ w II kwartale 2016 roku prosimy o dostarczanie ankiety danych osobowych myśliwych oraz aktualnego zdjęcia. Ankieta jest dostępna w zakładce „druki”. Ankietę wraz ze zdjęciem można przekazać również drogą elektroniczną na adres sekretariat.klzerań@gmail.com bądź na nośniku danych elektronicznych.

Wymagania zdjęcia z formie elektronicznej ( preferowane ):

– zdjęcie należy dostarczyć na nośniku danych elektronicznych ( płyta CD , pendrive itp ) lub poprzez wiadomość mailową
– zdjęcie kolorowe , na białym tle , pozycja frontalna ( jak do dowodu osobistego )
– format pliku graficznego JPEG
– minimalna rozdzielczość zdjęcia 420 x 525 pikseli
– jeśli zdjęcie będzie skanowane należy ustawić minimalną rozdzielczość skanera na 300 dpi (funkcja dostępna na skanerze)
– nazwa pliku – imię , nazwisko i numer legitymacji ( np. Jan Kowalski 1234 )

Wymagania zdjęcia w formie tradycyjnej ( papierowej )

– tradycyjne zdjęcie do dowodu osobistego
– kolorowe , na biały tle , pozycja frontalna , wymiary 3,50 cm x 4,50 cm
– zdjęcie powinno być czytelnie opisane na odwrocie: imię , nazwisko i numer legitymacji ( np. Jan Kowalski 1234 )

Komunikat nr 1-2016/17

 1. Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” zawiadamia , że na podstawie § 55 statutu PZŁ zwołuje Walne Zgromadzenie sprawozdawcze na dzień 24 kwietnia br. (niedziela) o godz. 10.00. Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się w Centrum Gastronomicznym Locaris  przy ul. Annopol 4b  w Warszawie – porządek obrad w załączeniu.
 2. Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” liczy na wysoką frekwencję podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia , bowiem Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały gdy zostało zwołane zgodnie z § 57 Statutu PZŁ i jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad , przy obecności co najmniej połowy liczby członków Koła. W innym przypadku Walne Zgromadzenie zostanie zamknięte z braku kworum i będzie konieczne wyznaczenie nowego terminu Walnego Zgromadzenia , co oznacza dodatkowe koszty organizacyjne.
 3. Zarząd Koła przypomina, że myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie broni i amunicji i jest obowiązany – na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz – do przestrzegania zasady przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku – w tym celu w dniu 9 kwietnia br. w godz. od 12.00 do 18.00 zarezerwowana jest strzelnica myśliwska w Suchodole gmina Tarczyn k/Warszawy.
 4. Członkowie ubiegający się zwolnienie w całości bądź w części z uiszczania składki członkowskiej na rzecz winni uprzednio złożyć do zarządu pisemną prośbę z uzasadnieniem, która z rekomendacją zarządu będzie przedmiotem rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie Koła.
 5. Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia zobowiązuje się członków Koła do wykonania prac społecznych na rzecz Koła w wymiarze dwóch roboczodniówek (łącznie 16 godzin) w sezonie 2015/2016; jedna roboczodniówka (8 godzin) stanowi równowartość 80 zł; w przypadku niewykonania wymaganych prac społecznych myśliwy jest obowiązany uiścić na rzecz Koła w terminie do 31 marca równowartość pieniężną odpowiadającą niewykonanym pracom społecznym; z powyższych obowiązków zwolnieni są członkowie Koła, którzy ukończyli 70 rok życia, Gospodarze łowisk, jak również  szacujący szkody oraz zwolnieni z płacenia składek członkowskich na rzecz Koła;
 6. Zarząd Koła przypomina o obowiązku zwrotu upoważnień do polowania indywidualnego, które utraciły ważność – zwrot będzie podstawą do wydania upoważnienia do polowania indywidualnego na nowy sezon łowiecki.
 7. W związku z planowaną przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego wymianą legitymacji PZŁ w II kwartale 2016 roku prosimy o dostarczenie ankiety danych osobowych myśliwego oraz aktualnego zdjęcia ( do pobrania na stornie klzeran.com – ankieta oraz zdjęcie w preferowanej formie elektronicznej proszę przesyłać na adres sekretariat.klzeran@gmail.com )

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia KŁ „Żerań”w dniu 24 kwietnia 2016 roku uchwalony przez Zarząd Koła na posiedzeniu w dniu 15 marca 2016 roku

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Koła.
 2. Wybór Komisji Mandatowej.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 5. Wybory: Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 6. Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 7. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Koła.
 8. Wybór Komisji Wyborczej.
 9. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok ubiegły.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła z kontroli działalności Koła za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu.
 12. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu za rok ubiegły.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły, składającego się z bilansu oraz z rachunku zysków i strat, a także informacji dodatkowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu.
 17. Wybór uzupełniający członka Komisji Rewizyjnej:
  • zgłaszanie kandydatur,
  • zamknięcie listy i przygotowanie przez Komisję Wyborczą kart do głosowania,
  • głosowanie,
  • ogłoszenie wyników i podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej.
 18. Informacja w sprawie sytuacji w polskim łowiectwie.
 19. Przedstawienie przez Zarząd Koła planu działalności i budżetu na rok następny.
 20. Dyskusja nad przedstawionym planem i budżetem.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie planu działalności Koła i budżetu Koła na rok następny.
 22. Szkolenie w zakresie bezpiecznego posługiwania się bronią.
 23. Sprawy różne, w tym:
  • nominacje łowisk do „Pucharu Jelenia”,
  • propozycje do odznaczeń i wyróżnień.
 24. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Koła.
 25. Dyskusja nad projektami uchwał.
 26. Podjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia Koła.
 27. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Koła.

Obrady WZ toczą się zgodnie z regulaminem WZ KŁ Żerań z dnia 16 kwietnia 2011 r. ze zmianą z dnia 14 kwietnia 2013 r.

Przystrzelanie broni 2016

Zarząd Koła przypomina, że myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie broni i amunicji i jest obowiązany  ( na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz ) do przestrzegania zasady przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku. W tym celu w dniu 9 kwietnia br. ( sobota ) w godz. od 12.00 do 18.00 zarezerwowana jest strzelnica myśliwska w Suchodole gmina Tarczyn k/Warszawy ul. Myśliwska 1.

Inwentaryzacja zwierząt łownych w łowisku Ławiczek obwód łowiecki nr 177

W związku ze zbliżającym się okresem planowania gospodarki łowieckiej na rok gospodarczy 2016/17 , Zarząd Okręgowy PZŁ w porozumieniu z PGL Lasy Państwowe zarządza przeprowadzenie inwentaryzacji zwierząt łownych. Inwentaryzacja w łowisku Ławiczek obwód łowiecki nr 177 ma być przeprowadzona w dniach 20/21 lutego br. Zachęcamy naszych członków do uczestnictwa w tej akcji , bowiem jest to świetna okazja do spędzenia wolnego czasu na łonie natury oraz do odpracowania obligatoryjnych godzin prac społecznych. Proszę kontaktować się bezpośrednio z Gospodarzem Łowiska ws. szczegółów tej akcji tj. dnia i miejsca zbiórki.

Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków w ZO PZŁ we Włocławku

Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków pozyskanych w okręgu włocławskim w sezonie 2015/16 odbędzie się 5 marca ( sobota ) br. w Biurze Zarządu Okręgowego PZŁ we Włocławku przy ulicy Związków Zawodowych 18A o godzinie 9.10. Przedstawione do oceny trofea powinny być właściwie spreparowane , kompletne oraz opatrzone metryczką wypełnioną przez myśliwego który dokonał odstrzału z wpisanymi danymi zgodnie z arkuszem oceny. Trofea bez metryczek nie będą oceniane.

Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków w ZO PZŁ w Białej Podlaskiej

Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków pozyskanych w sezonie 2015/16 odbędzie się 16 marca br. w siedzibie ZO PZŁ w Białej Podlaskiej ul. Szarych Szeregów 1 w godzinach 9.00 – 15.00. Przedstawione do oceny trofea powinny być właściwie spreparowane , kompletne oraz opatrzone metryczką wypełnioną przez myśliwego który dokonał odstrzału z wpisanymi danymi zgodnie z arkuszem oceny. Trofea bez metryczek nie będą oceniane.

Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków w ZO PZŁ w Gorzowie Wlkp.

Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków pozyskanych w okręgu gorzowskim w sezonie 2015/16 odbędzie się 20 marca ( niedziela ) br. w sali szkoleniowej hotelu Mieszko w Gorzowie Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich w godzinach 13.30 – 13.45. Przedstawione do oceny trofea powinny być właściwie spreparowane , kompletne oraz opatrzone metryczką wypełnioną przez myśliwego który dokonał odstrzału z wpisanymi danymi zgodnie z arkuszem oceny. Trofea bez metryczek nie będą oceniane.