Parostki i wieńce do oceny

W związku z pandemią Zarząd KŁ „Żerań” wyznaczył następujących Kolegów  jako odpowiedzialnych za kontaktowanie się z odpowiednimi komisjami oceny prawidłowości odstrzałów w poszczególnych obwodach:

Garbów – Stanisław Osek

Zarząd Okręgowy PZŁ w Lublinie – jak już informowaliśmy – prosił o dostarczenie trofeów wraz z metryczkami do  12 marca 2021 r., do  godziny 12.00, więc trzeba działać prawie natychmiast.

O terminach ocen w pozostałych okręgach dowiemy się zapewne lada dzień.  Prośba zatem o pilne – do 15 marca br. – dostarczenie parostków i wieńców (z metryczkami) do niżej  wymienionych Kolegów, którzy będą trzymali „rękę na pulsie” i zadbają, by nie przegapić – na ogół krótkich terminów – na dostarczenie trofeów do oceny komisjom w poszczególnych okręgach PZŁ.

Drezdenko – Tomasz Sznajder

Janów – Jan Owerko

Skępe – Sławomir Błażejewski

Zaspy – Sławomir Witkowski

Ocena prawidłowości odstrzału będzie odbywać się z zachowaniem wymogów sanitarnych związanych zapobieganiem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.

 

Lublin – ocena prawidłowości odstrzału samców saren w sezonie 2020/2021

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, w związku z zakończeniem bieżącego sezonu łowieckiego na sarny rogacze, informuje iż ocena prawidłowości odstrzału samców saren kozłów, jak również danieli byków oraz wycena medalowa, przeprowadzona zostanie w miesiącu marcu 2021 roku. W związku z powyższym organizatorzy proszą o:

 • Dostarczanie trofeów do Zarządu Okręgowego PZŁ w Lublinie w godzinach od 9.00-12.00 /od poniedziałku do piątku/, przy ul. Wieniawskiej 10 do dnia 12 marca 2021 r., do  godziny 12.00.
 • Trofea winny być trwale oznakowane – pozycja z arkusza / numer obwodu (np.: 1/174, 2/174, itd.) oraz zapakowane oddzielnie na każdy obwód w pudło kartonowe.
 • Trofea nie oznakowane nie będą podlegać ocenie i wycenie.
 • Trofea z oceny i wyceny medalowej można odbierać od 29 marca 2021 roku.

WAŻNE !

W zawiązku z trwaniem stanu epidemii, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, zaleca przybycie maksymalnie jednego przedstawiciela z każdego Koła Łowieckiego. Ocena prawidłowości odstrzału będzie odbywać się z zachowaniem wymogów sanitarnych związanych zapobieganiem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.

Nowe zasady w Programie walki z ASF w 2021 roku

W dniu 5 lutego 2021 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zawiera aktualnie obowiązujące zasady wykrywania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie kraju .

Oto kilka najistotniejszych zapisów dotyczących myśliwych i wykonywania polowań na dziki w 2021 r.

Na obszarach zagrożonych (strefa niebieska) i objętych ograniczeniami (strefa czerwona) jak również na obszarach ochronnych (strefa żółta) i wolnych od ASF  za odstrzelone i dostarczone do punktu skupu dziki (warchlaki, przelatki i odyńce) powiatowy lekarz weterynarii wypłaca dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego kwotę 350 zł. Ryczałtem – istotna zmiana – nie są objęte lochy powyżej 24 miesiąca życia.

Co to znaczy w praktyce? Oznacza to, że za dzika wziętego przez myśliwego na tzw. własny użytek (warchlaki, przelatki i odyńce) i nie odstawionego do punktu skupu, koło łowieckie nie otrzyma ryczałtu.

Jednocześnie Inspekcja Weterynaryjna zaprzestaje kupowania chłodni do obowiązkowego przetrzymywania tusz dzików, które zostały odstrzelone w strefach objętych unijnymi obostrzeniami w związku z ASF-em. Od tego roku – tu się także zmieniają zasady – zakup chłodni mają finansować koła łowieckie. Na ten cel mają być przeznaczone właśnie środki wypłacane kołom jako ryczałt za pozyskane  dziki.

Odstrzał sanitarny dzików. Powiatowy lekarz weterynarii albo wojewoda może nakazać dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich wykonanie odstrzału sanitarnego. Wysokość wypłacanych wówczas stawek jest określona w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych.

Za znalezienie zwłok dzika (z wyjątkiem dzika zabitego w wypadku komunikacyjnym) powiatowy lekarz weterynarii wypłaca dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego : 200 zł brutto – na obszarze ochronnym ( strefa żółta), obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona) i obszarze zagrożenia (strefa niebieska) ; 100 zł brutto – na pozostałym obszarze

Dodatkowo – może warto uzupełnić – zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich na obszarze zagrożenia (strefa niebieska) i obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona) obarczono obowiązkiem sprawdzenia przynajmniej raz na kwartał, czy myśliwi rzetelnie dokumentują wykonywanie polowań na obszarach objętych obostrzeniami, z uwzględnieniem pozyskania warchlaków, przelatków (w rozbiciu na samce i samice) oraz odrębnie dorosłych samic i samców.

Rozporządzenie weszło w życie 5 lutego br., ale obowiązuje z mocą od 1 stycznia br.

Szczegóły można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowanego w Dzienniku Ustaw 4 lutego 2021 r.

Nowa aplikacja dla myśliwych ZIPOD

W celu zintensyfikowania walki z afrykańskim pomorem świń przygotowana została aplikacja służąca przekazywaniu do powiatowych lekarzy weterynarii informacji o padłych i odstrzelonych dzikach. Aplikacja nosi nazwę: Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików (ZIPOD)

Aplikacja – jak informuje Inspekcja Weterynaryjna – przeszła fazę testowania, a w chwili obecnej została wdrożona do stosowania. System składa się z aplikacji uruchamianej w telefonie oraz bazy serwera centralnego.  Serwer centralny obsługiwany jest przez administratora centralnego (GIW) oraz powiatowych lekarzy weterynarii (PLW). Zgłaszający, czyli osoba korzystająca z aplikacji, przesyła informację o znalezieniu dzika padłego lub odstrzelonego za pomocą dedykowanej aplikacji uruchamianej bezpośrednio ze swojego telefonu komórkowego.

W celu skorzystania z aplikacji należy uruchomić ją na telefonie z systemem Android lub iOS otwierając przeglądarkę oraz wpisując następujący adres https://www.wetgiw.gov.pl/zipod lub przez wetgiw.gov.pl/zipod.

Na ekranie telefonu wyświetli się aplikacja ZIPOD, oraz pytanie do użytkownika o pozwolenie na dostęp do aparatu, galerii oraz włączenie „lokalizacji”. Powyższe warunki są konieczne do prawidłowego działania aplikacji, ponieważ ideą systemu jest przesyłanie do serwera centralnego informacji o lokalizacji dzika oraz jego zdjęcia.

Aplikacja może pracowac także w trybie offline, a dane zapisane w aplikacji zostaną przesłane bezpośrednio w momencie uzyskania dostępu do Internetu.

Narzędzie to jest dedykowane do wykorzystania głownie przez pracowników Lasów Państwowych oraz myśliwych zrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim – czytamy w piśmie podpisanym przez Mirosława Welza, zastępcę Głównego Lekarza Weterynarii.

Akcja zbierania wnyków w Zaspach Małych

W najbliższą sobotę 20 lutego br. zostanie przeprowadzona akcja zbierania wnyków w obwodzie łowieckim nr 45 Zaspy Małe ( zbiórka na bazie o godz. 10.00 ).

W ostatnim bowiem czasie zostały tam pozyskane dwa jelenie byki i dzik okaleczone przez zastawione przez kłusowników wnyki. W ostatni zaś weekend zostały odkryte przez Gospodarza obwodu ślady skłusowanego jelenia z nieudolną próbą ich zatarcia.

W związku z powyższym  została przez nas oficjalnie powiadomiona Państwowa Straż Łowiecka w Koszalinie , co ma skutkować wzmożoną czujnością z ich strony i kontrolą naszego obwodu.  Uprzedzamy zatem myśliwych zamierzających polować w tym obwodzie w najbliższym czasie , aby posiadali przy sobie wszystkie wymagane prawem dokumenty i byli przygotowani na ewentualną kontrolę ze strony Strażników Łowieckich. Należy też zwracać uwagę na poruszające się samochody po łowisku które nie powinny być w tym miejscu spisując ich numery rejestracyjne , oraz skrupulatne wpisywanie ilości oddanych strzałów w raporcie na e-polowanie i zgłaszanie strzałów w rejonach , w który nie powinno być myśliwego.

Dla przypomnienia podajemy skrócone prawa Strażników Państwowej Straży Łowieckiej , którzy są uprawnieni do :

  • Legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w celu ustalenia ich tożsamości.
  • Nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia popełniane na terenach obwodów łowieckich w zakresie szkodnictwa łowieckiego
  • Zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu w obwodach łowieckich oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, w celu sprawdzenia ich ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.
  • Przeszukania osób, pomieszczeń i innych miejsc w przypadkach uzasadnionego podejrzenia o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia na zasadach określonych w Kodeksie Postępowania Karnego;
  • Ujęcia sprawcy przestępstwa lub wykroczenia na gorącym uczynku lub w pościgu podjętym po popełnieniu przestępstwa i doprowadzenia do jednostki Policji.
  • Odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia oraz ich zabezpieczenia.
  • Prowadzenia dochodzeń oraz wnoszenia i popierania aktu oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, jeżeli przedmiotem przestępstwa jest zwierzyna, w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Postępowania Karnego.
  • Dokonywania kontroli podmiotów prowadzących skup, przerób i sprzedaż tusz zwierzyny lub ich części w zakresie sprawdzenia źródeł jej pochodzenia.
  • Noszenia broni palnej bojowej, broni myśliwskiej śrutowej, pałki wielofunkcyjnej i kajdanek oraz pocisków, w tym pocisków niepenetracyjnych.
  • Noszenia miotacza gazu obezwładniającego oraz przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.
  • Żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracania się o taką pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, jak również w nagłych przypadkach do każdego obywatela o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w przepisach o Policji, określających szczegółowo zasady żądania takiej pomocy.
Strażnik Państwowej Straży Łowieckiej może, wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego czynności określonych w ustawie, stosować środki przymusu bezpośredniego

Kolejna partia „żerańskich” zwyżek rozwieziona do łowiska w Zaspach Małych

Po krótkiej przerwie produkcyjnej związane z okresem świątecznym w tartaku , dotarły kolejne zestawy „żerańskiej” zwyżki do montażu w obwodzie łowieckim nr 45 Zaspy Małe.

Nasz stażysta Kuba pod bacznym okiem Jania syna leśniczego ustawiają je w wyznaczonych miejscach na terenie naszego obwodu łowieckiego.