obwód 145

Obwód łowiecki nr 145 – Garbów k/ Lublina.

Łowisko „ Garbów”, (obwód nr 145 – poprzednio 147) koło dzierżawi od 1952 r. Położone jest w granicach admistracyjnych woj. lubelskiego, a pod względem powierzchni leśnej leży na terytorium Nadleśnictwa Puławy – Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Jest to jeden z bliżej położonych obwodów, bo odległy od siedziby władz koła o około 145 km. Granice obwodu są „sztuczne”, wyznaczają je głównie drogi polne oraz utwardzone o nawierzchni asfaltowej.

Łowisko położone jest w kierunku północno wschodnim od szosy lubelskiej i ma charakter typowo polny. Powierzchnia ogółem wynosi 6670 ha, z tego powierzchnia leśna zajmuje zaledwie 670 ha. Przeważają kompleksy leśne poniżej 200 ha. Urokowi łowisku, od strony łowieckiej, dodają dwa kompleksy stawów rybnych z których jeden o powierzchni lustra wody 30 ha położony jest w Garbowie, drugi w Samoklęskach o powierzchni 186 ha. Stawy te są miejscem corocznych spotkań członków Koła z okazji uroczystego otwarcia sezonu polowań na dzikie kaczki.

W łowisku przeważa zwierzyna drobna, a szczególnie ptactwo wodne. Kuropatwy i bażanty corocznie są dodatkowo zasiedlane, ale wyniki nie są zdumiewające. Ostatnio zwrasta liczba saren i dzików, co wpływa na ich rosnące pozyskanie.

Z uwagi na fakt, że łowisko położone jest w sąsiedztwie obrębu leśnego Kozłówka, jelenie i łosie są na naszym terenie zwierzyną przechodnią. Na wiosennych i jesiennych przelotach, nierzadko może dojść do spotkań z wieloma gatunkami dzikich gęsi. W ostatnich latach liczba lisów jest na dość wysokim poziomie. Spowodowane to jest mi. szczepieniami ochronnymi oraz brakiem zainteresowania ze strony myśliwych tym gatunkiem zwierzyny. Zjawisko to obserwuje się na terenie całego kraju. Ze względu na bardzo dobre gleby o charakterze pszenno-buraczanym , które przeważają w łowisku, stany zwierzyny drobnej były w przeszłości na poziomie wysokim.

Ze względu na rozwój drapieżników, oraz rozbieżność interesów gospodarki rybackiej i łowieckiej, populacja dzikiej kaczki lęgowej uległa bardzo poważnemu spadkowi. A jeszcze nie tak dawno, rozkłady dwucyfrowe jakie osiągali koledzy nie należały do rzadkości.

Rozwój infrastruktury dróg asfaltowych, oraz licznie powstające osady letniskowe ujemnie wpływają na populację drobnej zwierzyny łownej. Łowisko nieco utraciło swój „pierwotny” charakter.

W łowisku stale jest powiększana liczba urządzeń łowieckich. Aktualnie posiadamy 5 stałych ambon, 3 przenośne oraz parę drabin, które wykorzystywane są do ochrony pól szczególnie w okresie wegetacji upraw rolnych.

Aktualnie gospodarzem łowiska jest Marian Mazurkiewicz, który pełni tę funkcję od 1992 roku. Zgodnie z przyjętym zobowiązaniem wraz z synem Tomaszem i zięciem Krzysztofem Wróblewskim zajmują się dokarmianiem zwierzyny drobnej. Pomagają im: Radosław Goral i Tadeusz Skowronek.

Dzięki Tadeuszowi Skowronkowi koło posiada od 2008 roku bazę łowiecką w Starościnie.

Od lat 60-tych w Kole, na otwarcie sezonu łowieckiego, odbywało sie polowanie zbiorowe na kaczki w łowisku Samoklęski-Garbów. Tradycją było uczestnictwo w tych polowaniach żon myśliwych oraz zapraszanych licznych gości. Teren przy stawach upiększały namioty. Pomimo często niekorzystnych warunków pogodowych  – deszcze itd. polowania były bardzo sympatyczne, efektywne i  cieszyły się dużą frekwencją. Legendarne rozkłady kilkudziesięciu kaczek najczęściej zdobywał ś.p. Władysław Smereczyński.

Obecnie, choć przy nieco mniejszych rozkładach, kończymy polowania przy ognisku, które rokrocznie organizuje gospodarz, prowadzący inauguracyjne polowanie – Marian Mazurkiewicz z rodziną.