Przystrzelanie i Zawody Strzeleckie

Zarząd Koła zaprasza na coroczne przystrzelenie broni które odbędzie się  w dniu 8 kwietnia br. ( sobota ). W tym celu w godz. od 10.00 do 18.00 zarezerwowana jest dla naszego Koła strzelnica myśliwska w Suchodole gmina Tarczyn k/Warszawy.

Dokonamy próbnych strzałów w obecności instruktorów strzelectwa , którzy przedtem udzielą instruktażu z zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią.

Równocześnie w gronie obecnych członków naszego Koła rozegramy Zawody Strzeleckieoś myśliwska , dzik  i trap.  Zarząd Koła ufunduje okolicznościowe nagrody.

Przypominamy, że myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie broni i amunicji i jest obowiązany  ( na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz ) do przestrzegania zasady przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku.

Czasowy zakaz noszenia broni w dniach 4-10 lipca br.

Czasowy zakaz noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na terenie Warszawy w dniach 4-10 lipca br.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji swoim rozporządzeniem z dnia 20 maja 2016 r. opublikowanym w Dz. U. z dnia 25 maja br.  poz. 715 wprowadził czasowy zakaz noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni na obszarze m. st. Warszawy w okresie od dnia 4 lipca do dnia 10 lipca 2016 r.

link: cały tekst o czasowym zakazie noszenia broni

Dariusz Salamończyk /30 maja 2016 r./

Postępowanie z urządzeniami kłusowniczymi

Fragment komunikatu nr 3/2015 z dnia 11.08.2015 r.
wystosowany przez Okręgową Radę Łowiecką w Warszawie
oraz Zarząd Okręgowy PZŁ w Warszawie

5. Postępowanie z urządzeniami kłusowniczymi

W związku z pismem otrzymanym od Prokuratury Rejonowej w Otwocku w sprawie nieprawidłowego postępowania z ujawnionymi narzędziami kłusowniczymi w jednym z kół łowieckich, ZO PZŁ w Warszawie w ramach przekazania informacji przytacza fragment w/w pisma. „ Za nieprawidłowe należy uznać zaniechanie powiadamiania właściwych organów – Policji, Straży Leśnej, Straży Łowieckiej o wszystkich przypadkach ujawniania narzędzi kłusowniczych – również tych, w których nie ustalono sprawców. Zwrócenia uwagi wymaga fakt, iż ujawnienie narzędzi kłusowniczych należy rozpatrywać w kategoriach występków z art 52 lub 53 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo Łowieckie i w różnym jego stadium – usiłowania lub dokonania. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego narzędzia kłusownicze jako przedmiot służący do popełnienia przestępstwa winny być zabezpieczone jako dowody rzeczowe, a podstawą ich zniszczenia może być jedynie prawomocna decyzja sądu.

 

Uchwała nr 3.1/2015 Zarządu Koła

Zarząd Koła Łowieckiego Żerań w Warszawie
dnia 6 maja 2015 r. podjął Uchwałę nr 3.1/2015.

Uchwała dotyczy zasad rozliczania się z pozyskanej zwierzyny oraz dokonania odpowiednich wpisów.  Wprowadzony został nowy druk „Oświadczenia o pobraniu zwierzyny na użytek własny„.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

link: (cały tekst uchwały)