Akcja zbierania wnyków w Zaspach Małych

W najbliższą sobotę 20 lutego br. zostanie przeprowadzona akcja zbierania wnyków w obwodzie łowieckim nr 45 Zaspy Małe ( zbiórka na bazie o godz. 10.00 ).

W ostatnim bowiem czasie zostały tam pozyskane dwa jelenie byki i dzik okaleczone przez zastawione przez kłusowników wnyki. W ostatni zaś weekend zostały odkryte przez Gospodarza obwodu ślady skłusowanego jelenia z nieudolną próbą ich zatarcia.

W związku z powyższym  została przez nas oficjalnie powiadomiona Państwowa Straż Łowiecka w Koszalinie , co ma skutkować wzmożoną czujnością z ich strony i kontrolą naszego obwodu.  Uprzedzamy zatem myśliwych zamierzających polować w tym obwodzie w najbliższym czasie , aby posiadali przy sobie wszystkie wymagane prawem dokumenty i byli przygotowani na ewentualną kontrolę ze strony Strażników Łowieckich. Należy też zwracać uwagę na poruszające się samochody po łowisku które nie powinny być w tym miejscu spisując ich numery rejestracyjne , oraz skrupulatne wpisywanie ilości oddanych strzałów w raporcie na e-polowanie i zgłaszanie strzałów w rejonach , w który nie powinno być myśliwego.

Dla przypomnienia podajemy skrócone prawa Strażników Państwowej Straży Łowieckiej , którzy są uprawnieni do :

  • Legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w celu ustalenia ich tożsamości.
  • Nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia popełniane na terenach obwodów łowieckich w zakresie szkodnictwa łowieckiego
  • Zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu w obwodach łowieckich oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, w celu sprawdzenia ich ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.
  • Przeszukania osób, pomieszczeń i innych miejsc w przypadkach uzasadnionego podejrzenia o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia na zasadach określonych w Kodeksie Postępowania Karnego;
  • Ujęcia sprawcy przestępstwa lub wykroczenia na gorącym uczynku lub w pościgu podjętym po popełnieniu przestępstwa i doprowadzenia do jednostki Policji.
  • Odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia oraz ich zabezpieczenia.
  • Prowadzenia dochodzeń oraz wnoszenia i popierania aktu oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, jeżeli przedmiotem przestępstwa jest zwierzyna, w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Postępowania Karnego.
  • Dokonywania kontroli podmiotów prowadzących skup, przerób i sprzedaż tusz zwierzyny lub ich części w zakresie sprawdzenia źródeł jej pochodzenia.
  • Noszenia broni palnej bojowej, broni myśliwskiej śrutowej, pałki wielofunkcyjnej i kajdanek oraz pocisków, w tym pocisków niepenetracyjnych.
  • Noszenia miotacza gazu obezwładniającego oraz przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.
  • Żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracania się o taką pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, jak również w nagłych przypadkach do każdego obywatela o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w przepisach o Policji, określających szczegółowo zasady żądania takiej pomocy.
Strażnik Państwowej Straży Łowieckiej może, wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego czynności określonych w ustawie, stosować środki przymusu bezpośredniego

Kolejna partia „żerańskich” zwyżek rozwieziona do łowiska w Zaspach Małych

Po krótkiej przerwie produkcyjnej związane z okresem świątecznym w tartaku , dotarły kolejne zestawy „żerańskiej” zwyżki do montażu w obwodzie łowieckim nr 45 Zaspy Małe.

Nasz stażysta Kuba pod bacznym okiem Jania syna leśniczego ustawiają je w wyznaczonych miejscach na terenie naszego obwodu łowieckiego.

Rusza procedura dzierżaw nowych obwodów łowieckich

W dniu wczorajszym w Dzienniku Ustaw pod pozycją 139 ukazało się datowane na dzień 18 stycznia 2021 r. rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców.

więcej szczegółów pod linkiem

Informacja dot. odbióru hologramów do legitymacji PZŁ

Zgodnie z informacjami z większości Zarządów Okręgowych PZŁ , w trosce o nasze zdrowie, zwrócono się do Kół Łowieckich z prośbą aby odbiór hologramów do legitymacji PZŁ dla członków kół łowieckich, odbywał się jednoosobowo przez członka Zarządu danego koła. Zastosowanie się do powyższej prośby miało pozwolić na zminimalizowanie liczby interesantów w biurze Zarządu Okręgowego PZŁ i w efekcie pozwoli sprostać wymogom dot. przeciwdziałaniu rozprzestrzenia się wirusa SARS COV-2.

Niestety w ten sposób ryzyko zakażenia wirusem SARS COV-2 zostaje przeniesione na osobę z Zarządu Koła która miałaby odebrać hologramy i je dystrybuować pośród członków Koła – na co nie ma zgody pośród członków Zarządu KŁ „Żerań”.

Informujemy że składka PZŁ na rok 2021 została opłacona w terminie zgodnie z otrzymanymi listami z ZO PZŁ , a zasady odbioru hologramów są następujące:

członkowie okręgu warszawskiego – w uzgodnieniu z ZO PZŁ w Warszawie 50 % hologramów zostało odebranych w dniu dzisiejszym a osoby dla których są one przeznaczone zostały powiadomione mailowo o bezpiecznym sposobie ich dystrybucji. Pozostałe osoby proszone są o osobisty odbiór hologramów w siedzibie ZO PZŁ w Warszawie.

członkowie pozostałych okręgów zgodnie z miejscem zamieszkania naszych członków terenowych – odbiór osobisty w siedzibach ZO PZŁ zgodnie z miejscem zamieszkania.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wysokości opłaconej składki lub braku jej opłaty proszę o bezpośredni kontakt ze Skarbnikiem Koła. Jednocześnie przypominamy że :

zgodnie z §24 ust. 3 Statutu PZŁ

… „Członkowie Zrzeszenia , należący do więcej niż jednego koła łowieckiego, wskazują właściwemu zarządowi okręgowemu koło łowieckie, za pośrednictwem którego będą uiszczać składki członkowskie na rzecz Zrzeszenia” …